Search form

Lucas 5

Ang Pagpili ni Jesus kang Anang Nauna nga mga Disipulo

(Mateo 4:18-22; Marcos 1:16-20)

1Sangka adlaw nagaturutindug si Jesus sa binit kang linaw kang Genesaret. Ang mga tawo tana nagadinus-uganay sa pagparapit kana agud magpamati kang pulong kang Dios nga ana ginawali. 2May nakita tana nga darwa ka mga baruto sa binit kang linaw nga ang mga mangingisda na kadya nakapanaog run kag nagahugas kang andang mga pukot. 3Nagsakay si Jesus sa isara sa dya nga mga baruto nga ana ni Simon, kag ginpangabay na si Simon nga itulod na dya parayu-rayu gawa sa binit ka baybay. Dayon nagpungko tana sa baruto kag nagpanudlo sa mga tawo.

4Pagkatapos na ka hambal sa mga tawo, nagkuon tana kay Simon, “Abi, ipalawud mo pa gid ang baruto kag iladlad ninyo ang inyo mga pukot agud makabuul kamo kang isda.”

5Nagsabat si Simon, “Ay abaw, Agalun, bilog nga gabii gid kami nga nagpamukot pero wara gid kami ti nabuul. Pero hay amo ria ang kuon nimo, ti sige eh, iladlad ko ang mga pukot.” 6Kag ginladlad nanda ang mga pukot kag duro gid karaku nga isda ang anda nga nabuul nga daw sa masi-si run gid ang andang mga pukot. 7Gani nagsinyas sanda sa anda mga kaibahan sa pihak nga baruto nga mag-agto kag buligan sanda. Nag-agto sanda kag ginbuta nanda ka isda ang darwa ka baruto hasta nga daw sa malunod run dya. 8Kang makita ni Simon Pedro ang natabo nga dya, nagluhod tana sa atubang ni Jesus kag nagkuon, “Ginoo, parayu kanakun tungud hay makasasala ako nga tawo!”

9Daw indi makapati si Simon kag ang tanan na nga mga kaibahan sa karakuun kang isda nga anda nabuul, 10kag amo man ang mga anang imaw nga sanday Santiago kag Juan nga mga kabataan ni Zebedeo. Pagkatapos karia, nagkuon si Jesus kay Simon, “Indi ikaw magkahadluk. Umpisa kadya magapangdara run ikaw kang mga tawo nga magsunod kanakun.”

11Ginpatakas nanda ang mga baruto sa baybayun kag ginbayaan nanda ang tanan kag nagsunod sanda kay Jesus.

Gin-ayad ni Jesus ang Tawo nga Aruon

(Mateo 8:1-4; Marcos 1:40-45)

12Sangka bes, kang rugto si Jesus sa sangka banwa, may tawo nga naputos gid ang anang lawas ka aru. Kang makita na si Jesus, naghapa tana sa atubang ni Jesus kag nagpakitluoy, “Ginoo, kon gustohon mo, sarang mo ako mapaayad kag himoon nga limpyo suno sa kasugoan.”

13Dayon gindawhat kag gintandug ni Jesus ang masakitun kag nagkuon, “Huud, gusto ko. Sige, maayad run ikaw!” Kag lagi-lagi nag-ayad ang tawo nga aruon. 14Ginbilinan tana ni Jesus, “Indi mo dya pag-ipanugid-sugid bisan kay sin-o, kundi ang himoon mo, agto ikaw sa pari kag magpasulung kana. Dayon maghalad ikaw kang haralad suno sa ginasugo ni Moises bilang pamatuod sa tanan nga naayad run ikaw.”

15Pero ang balita nahanungud kay Jesus mas pa gid nga naglapnag, gani pinanung nga mga tawo ang nag-arabot sa pagpamati kana, kag agud magpaayad sa andang mga balatian. 16Pero si Jesus nagaagto sa mga naligwin nga lugar sa pagpangamuyo.

Gin-ayad ni Jesus ang Tawo nga Paralitiko

(Mateo 9:1-8; Marcos 2:1-12)

17Sangka adlaw nga nagapanudlo si Jesus, may mga Fariseo kag mga manunudlo kang Kasugoan nga nagapurungko rugto nga nagharalin pa sa mga kabanwahanan kang Galilea kag Judea kag sa Jerusalem. Ang gahum kang Ginoo sa pagpang-ayad kang mga masakitun rugyan kay Jesus. 18Burubuhay may nag-arabot nga mga tawo nga nagayayong kang sangka paralitiko sa anang baratangan. Ginatinguhaan raad nanda nga pasudlun dya sa balay kag dar-un sa atubang ni Jesus. 19Ugaring sa kadurohon kang mga tawo wara gid sanda ti maagyan pasulud. Ang ginhimo nanda, ginyayongan nanda ang paralitiko pasaka sa atup. Dayon gin-ukaban nanda ang atup nga tisa kag gintunton nanda ang masakitun sa ana baratangan sa tunga kang mga tawo sa atubang mismo ni Jesus. 20Kang makita ni Jesus ang andang pagtoo, ginkun-an na ang tawo nga masakitun, “Amigo, ang imong mga sala ginpatawad run!”

21Ang mga manunudlo kang Kasugoan kag ang mga Fariseo nag-umpisa ka muno sa andang kaugalingun nga nagakuon, “Sin-o bala ang tawo nga dya nga nagapasipala sa Dios? Dios lang kabay kag wara run ti bisan sin-o pa ang makapatawad kang sala?”

22Nasat-uman ni Jesus kon ano ang anda nga ginapinsar, gani nagkuon tana kananda, “Andut haw nga nagapaminsar kamo kang amo ria? 23Sa diin bala ang mas mahapus? Ang magkuon ako nga, ‘Ginpatawad run ang imo mga sala,’ ukon magkuon ako nga, ‘Bangon dyan kag magpanaw?’ 24Kar-on pamatud-an ko kaninyo nga ang Anak kang Tawo may gahum rugya sa lupa sa pagpatawad kang sala.” Dayon ginkun-an na ang paralitiko, “Ginakun-an ko ikaw, bangon dyan, dar-a ang imong baratangan kag mag-uli sa inyo balay!”

25Lagi-lagi nagbangon ang tawo nga nakita gid kang tanan. Gindara na ang anang baratangan kag nag-uli nga nagadayaw sa Dios. 26Natingala gid sanda tanan, kag gindayaw nanda ang Dios, nga nagabatyag kang kahadluk nga nagakuon, “Daw ano nga katingalahan nga butang ang atun nakita sa kadya nga adlaw!”

Ang Pagpili ni Jesus kay Levi

(Mateo 9:9-13; Marcos 2:13-17)

27Pagkatapos ka dya, nagwa si Jesus kag nakita na ang sangka manugsukot kang buwis nga ang anang ngaran ka dya si Levi, nga nagapungko sa lugar kang ginabaydan kang buwis. Ginkun-an tana ni Jesus, “Sunod ikaw kanakun.” 28Nagtindug si Levi kag ginbayaan na ang tanan kag nagsunod kay Jesus.

29Nagpatabad si Levi sa anang balay para kay Jesus, kag raku nga mga manugsukot kang buwis kag iba pa gid nga mga tawo ang nag-imaw kananda sa pagkaun sa lamesa. 30Kar-on, ang mga Fariseo kag ang mga manunudlo kang Kasugoan nga mga kaimaw man nanda, nagkurumodon sa mga disipulo ni Jesus, “Andut haw nga nagapakig-imaw kamo kaun kag inum sa mga manugsukot kang buwis kag sa iba pa nga mga tawo nga makasasala?”

31Ginsabat sanda ni Jesus, “Ang tawo nga mayad ti lawas wara nagakinahanglan kang doktor kundi ang tawo lamang nga nagamasakit. 32Wara ako mag-abot agud itawgun ang mga matarung nga tawo, kundi ang mga makasasala nga maghirinulsul sanda.”

Ang Pamangkot nahanungud sa Pagpuasa

(Mateo 9:14-17; Marcos 2:18-22)

33May mga tawo nga nagkuon kay Jesus, “Ang mga disipulo ni Juan nga Manugbawtiso masami nagapuasa kag nagapangamuyo, kag amo man ang ana kang mga Fariseo. Pero ang imo tana nagakaun kag nagainum.”

34Nagsabat si Jesus kananda, “Mahimo mo ayhan nga indi pagpakan-un ang mga bisita sa kasal samtang kaimaw pa nanda ang nobyo? Indi gid. 35Pero magaabot ang adlaw nga ibul-un kananda ang nobyo, kag sa amo nga tion indi mahimo nga indi sanda magpuasa.”

36Nagsugid si Jesus kananda kang paanggid. Kuon na, “Wara ti nagagisi halin sa ana bag-o nga bayo agud nga ilunub sa daan nga bayo. Tungud hay kon himoon na dya, gin-gisi na run ang bag-o nga bayo kag labut pa, ang ginlunub nga to nga naghalin sa bag-o nga bayo indi man mag-angay sa daan nga bayo. 37Kag wara man ti nagabutang kang bag-o nga bino sa daan nga surudlan nga panit. Tungud hay kon himoon na dya mabusdik ang surudlan kag mauyang ang bino, kag ang surudlan indi run mapuslan. 38Sa baylo, ang bag-o nga bino kinahanglan isulud sa bag-o man nga surudlan nga panit. 39Kag wara man ti nagainum kang daan nga bino ang mangita kang bag-o nga bino, tungud hay kuon na, ‘Mas manamit tana ang daan nga bino.’”

Kinaray-a NT

© Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved

More Info | Version Index