Search form

Lucas 5:12

Gin-ayad ni Jesus ang Tawo nga Aruon

(Mateo 8:1-4; Marcos 1:40-45)

12Sangka bes, kang rugto si Jesus sa sangka banwa, may tawo nga naputos gid ang anang lawas ka aru. Kang makita na si Jesus, naghapa tana sa atubang ni Jesus kag nagpakitluoy, “Ginoo, kon gustohon mo, sarang mo ako mapaayad kag himoon nga limpyo suno sa kasugoan.”

Kinaray-a NT

© Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved

More Info | Version Index