Search form

Lucas 6

Ang Pamangkot nahanungud sa Adlaw nga Inugpahuway

(Mateo 12:1-8; Marcos 2:23-28)

1Sangka Adlaw nga Inugpahuway, samtang si Jesus kag ang anang mga disipulo nagaagi sa taramnan kang trigo, ang anang mga disipulo nagpangutul kang bunga na ka dya kag ginpiripis sa andang mga alima kag magkinaun. 2Pero ang iba tana sa mga Fariseo nagkuon, “Andut haw nga ginahimo ninyo ang ginadumilian kang atun Kasugoan nga himoon sa Adlaw nga Inugpahuway?”

3Ginsabat sanda ni Jesus, “Wara bala ninyo mabasahi ang ginhimo anay ni David kang tana kag ang anang mga kaibahan gin-gutum? 4Nagsulud tana sa balay kang Dios. Dayon ginbuul na kag ginkaun ang tinapay nga ginhalad sa Dios kag ginpanugroan na man ang anang mga kaibahan, wara ti sapayan nga ang Kasugoan nagadumili sa pagkaun ka dya, magluwas lamang sa mga pari.”

5Nagkuon si Jesus kananda, “Ang Anak kang Tawo amo ang may gahum sa Adlaw nga Inugpahuway.”

Ang Tawo nga Kimay

(Mateo 12:9-14; Marcos 3:1-6)

6Sangka Adlaw ruman nga Inugpahuway, nag-agto si Jesus sa sinagoga kag nagpanudlo. May sangka tawo rugto nga kimay ang tuo na nga alima. 7Kar-on, may mga manunudlo kang Kasugoan kag mga Fariseo nga nagabantay ka maid-id kon bala mang-ayad si Jesus sa Adlaw nga Inugpahuway agud to nga may rason sanda sa pag-akusar kana. 8Pero naman-an ni Jesus ang andang ginapinsar. Gani nagkuon tana sa tawo nga kimay, “Tindug ikaw dyan kag mag-agto rugya sa unahan.” Nagtindug ang tawo kag nag-agto sa unahan. 9Dayon nagkuon si Jesus kananda, “May ipamangkot ako kaninyo: ano ang ginatugot kang atun Kasugoan nga himoon sa Adlaw nga Inugpahuway? Ang magbulig bala ukon ang maghalit? Ang magluwas bala kang kabuhi ukon magpatay?” 10Dayon ginturuk na sanda tanan sa anang palibot kag nagkuon tana sa tawo nga kimay, “Untaya ang imong alima.” Gin-untay man kang tawo ang anang alima kag nag-ayad dya.

11Tungud kadya naugut gid sanda ka mayad kag nagsapol kon ano ang andang himoon kay Jesus.

Nagpili si Jesus kang Napulo'g Darwa ka mga Apostoles

(Mateo 10:1-4; Marcos 3:13-19)

12Sa amo to nga tinion nagtukad si Jesus sa bakulod agud magpangamuyo, kag bilog gid nga gabii ang ana nga pagpangamuyo sa Dios. 13Pagkaaga, ginpanawag na ang anang mga disipulo kag halin kananda nagpili tana kang napulo'g darwa kag gintawag na sanda nga mga apostoles. 14Sanda kadya amo sanday Simon (nga ana man ginhingaranan Pedro) kag ang bugto ni Pedro nga si Andres; si Santiago kag si Juan, si Felipe kag si Bartolome, 15si Mateo kag si Tomas, si Santiago nga bata ni Alfeo kag si Simon (nga mapinalanggaun sa anang nasyon), 16si Judas nga bata ni Santiago, kag si Judas Iscariote nga amo ang nangin traidor.

Nagpanudlo si Jesus kag Nagpang-ayad

(Mateo 4:23-25)

17Nagdulhog si Jesus imaw kang ana nga mga apostoles, kag nagtindug tana sa may patag. Tama ka duro ang anang mga disipulo rugto kag duro man ang tawo nga nagharalin pa sa bilog nga Judea, kag sa Jerusalem, kag sa syudad kang Tiro kag Sidon nga nahamtang marapit sa baybay. Nag-agto sanda rugto para nga magpamati kay Jesus kag para ayadun sa andang mga masakit. 18Gin-ayad na man ang mga tawo nga ginatublag kang mga malaot nga ispirito. 19Ang tanan nga tawo rugto nagatinguha nga makatandug kay Jesus tungud nga may gahum nga nagagwa kana kag nagapaayad kananda tanan.

Kalipay kag Kasubu

(Mateo 5:1-12)

20Dayon ginturuk ni Jesus ang ana nga mga disipulo kag nagkuon tana kananda,

“Bulahan kamo nga mga imol,

tungud hay kamo ang pagagamhan kang Dios.

21Bulahan kamo nga ginagutum sa tulad,

tungud nga pagabusgon kamo.

Bulahan kamo nga nagaparanangisun sa tulad, tungud nga magakadlaw kamo sa kalipay.

22“Bulahan kamo kon kaugtan kamo kang mga tawo kag sikwayun, kag yagutaun, kag pakalainun tungud kang inyo pagsunod sa Anak kang Tawo. 23Sa tion nga himoon nanda dya kaninyo, magkalipay kamo kag magsinadya, tungud hay bahul ang padya nga ginaaman kaninyo rugto sa langit. Amo man gani karia ang ginhimo kang anda mga kaulangan sa mga propeta katong una.

24Pero makaluluoy kamo nga mga manggaranun sa tulad,

tungud nga naaguman run ninyo ang mahulas nga pagpangabuhi.

25Makaluluoy kamo nga mga busog sa tulad,

tungud nga pagagutumun kamo.

Makaluluoy kamo nga nagakinadlaw sa tulad,

tungud nga magakasubu kamo kag magaparanangisun.

26“Makaluluoy lang kamo, kon dayawun kamo kang tanan nga mga tawo tungud nga amo man ria ang ginhimo kang mga kaulangan nanda sa mga nagpakuno-kuno nga mga propeta.”

Ang Pagpalangga sa Kaaway

(Mateo 5:38-48; 7:12)

27Nagkuon pa gid si Jesus, “Kamo nga nagaparamati kanakun, amo dyaay ang akun ikuon kaninyo: palanggaa ninyo ang inyo mga kaaway kag maghimo kamo kang mayad sa mga tawo nga nagadumut kaninyo. 28Pangayoa ninyo sa Dios nga kaluy-an ang mga tawo nga nagapasipala kaninyo, kag ipangamuyoi ninyo ang mga tawo nga nagapigus kaninyo. 29Kon tampaun ikaw sa sampihak nimo nga bagiing, itaya mo man ang sampihak. Kon ang imo kunup bul-un kanimo, itugro mo man pati ang imong bayo. 30Tugroi ang bisan sin-o nga nagapangayo kanimo, kag indi run pagbawia ang bisan ano nga imo pagkabutang nga ginbuul kanimo. 31Himoa ninyo sa inyo isigka-tawo ang gusto ninyo nga himoon man nanda kaninyo.”

32“Kon ang inyo ginapalangga amo lamang ang mga tawo nga nagapalangga man kaninyo, ano pa nga balus ang paabuton ninyo? Tungud hay bisan gani ang mga tawo nga makasasala nagapalangga man sa mga nagapalangga kananda! 33Kag kon nagahimo kamo kang mayad sa mga tawo nga nagahimo man kang mayad kaninyo, ano pa nga balus ang paabuton ninyo? Tungud hay bisan gani ang mga tawo nga makasasala nagahimo man kadya! 34Kag kon nagapahuram lang kamo sa mga tawo nga makasarang man magbayad, ano pa nga balus ang paabuton ninyo? Bisan gani ang mga makasasala nagapahuram man sa pareho nanda nga makasasala nga nagapaabot nga baydan kang amo man nga bili. 35Pero kamo tana, palanggaa ninyo ang inyo mga kaaway kag maghimo kamo kang mayad kananda. Magpahuram kamo kag indi magpaabot kang bayad. Kon amo dya ang inyo himoon, bahul nga padya ang inyo mabaton kag nagapakita nga kamo mga anak kang Dios nga Labing Mataas, tungud hay tana mayad sa tanan nga tawo - sa mga di-mapinasalamatun kag sa mga malaot. 36Mangin maluloy-on kamo pareho kang inyo Amay nga maluloy-on.”

Nahanungud sa Paghusgar sa Iba

(Mateo 7:1-5)

37“Indi ninyo paghusgaran ang inyo isigka-tawo, agud to nga indi man kamo paghusgaran kang Dios. Indi kamo magkuon nga ang sangka tawo dapat nga silotan agud to nga ang Dios indi man magkuon nga kamo sirilotan. Patawara ninyo ang mga nakasala kaninyo agud to nga patawarun man kamo kang Dios. 38Magpanugro kamo sa iba agud to nga ang Dios magatugro man kaninyo. Ang inyo nga mabaton indi lang nga ginsukub ka mayad, kundi gin-uyug kag gindasuk kag nagaarawas pa sa surukban antes ibu-bo sa inyo nga surudlan. Tungud hay kon ano ang pagtugro ninyo sa iba amo man ang pagtugro kang Dios kaninyo.”

39Naghambal kananda si Jesus kang dya nga paraanggidan: “Ang sangka tawo nga bulag indi makadapit kang pareho na nga bulag. Tungud hay kon himoon na dya pareho sanda nga mahulog sa kalog. 40Wara ti estudyante nga labaw pa sa anang maestro. Pero kon ang estudyante makatapos run kang ana nga pagtuon, mangin pareho run man tana kang ana maestro.

41“Ginamulalungan mo gid haw ang gamay nga puling sa mata kang imo isigka-tawo, pero wara tana nimo ginasapak ang troso nga rugyan sa imo mata? 42Paano ikaw makakuon sa imong isigka-tawo nga, ‘Amigo, bul-un ko ang imo nga puling,’ kon indi gani nimo makita ang troso nga rugyan sa imong mata? Mga hipokrito! Bul-anay ang troso nga rugyan sa imo mata, agud to nga makakita ikaw ka mayad kag mabuul mo ang puling sa mata kang imo isigka-tawo.

Ang Kahoy kag ang Anang Bunga

(Mateo 7:16-20; 12:33-35)

43“Ang mayad nga kahoy wara nagapamunga kang sayud nga bunga, kag ang sayud nga kahoy wara man nagapamunga kang mayad nga bunga. 44Ang kada kahoy makilala mo paagi sa anang bunga. Wara kamo nagapamu-po kang higera sa talongon kag wara man kamo nagapamu-po ka bunga kang ubas sa sapinit. 45Amo man ria sa tawo. Ang tawo nga mayad nagahimo kang mayad nga mga butang tungud hay mayad man nga mga butang ang rugyan sa ana nga tagipusoon. Samtang ang malaot tana nga tawo malaot nga mga butang ang ana ginahimo, tungud hay malaot man nga mga butang ang rugyan sa ana nga tagipusoon. Tungud hay kon ano ang rugyan sa tagipusoon kang tawo amo man ang nagagwa sa anang ba-ba.”

Ang Darwa ka Tawo nga Nagpatindug kang Balay

(Mateo 7:24-27)

46“Andut nga ginatawag ninyo ako nga ‘Ginoo’ pero wara man kamo pagtuman kang akun ginakuon kaninyo? 47Ipakita ko kaninyo kon ano nga klase ka tawo ang sin-o man nga nagaparapit kanakun kag nagapamati sa akun mga pulong kag ana dya ginatuman. 48Pareho tana kang tawo nga nagkutkot kang madalum kag nagpatindug kang anang balay sa pundasyon nga bato. Nag-abot ang baha, kag nag-arawas ang suba, kag ginlalas ang amo nga balay, pero wara gid dya matay-ug tungud hay mapag-un gid ang pagpatindug ka dya. 49Pero ang tawo tana nga nagapamati kang akun mga pulong, pero wara na dya pagtumana, pareho lang tana kang tawo nga nagpatindug kang balay sa lupa nga wara na butangi kang pundasyon. Dayon ginlalas dya kang baha kag lagi-lagi narumpag kag sobra gid ang pagkawasdak na ka dya!”

Kinaray-a NT

© Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved

More Info | Version Index