Search form

Lucas 7

Gin-ayad ni Jesus ang Surugoon kang Kapitan nga Romanhun

(Mateo 8:5-13)

1Pagkatapos nga mahambal ni Jesus ang tanan nga dya sa mga tawo, nag-agto tana sa Capernaum. 2May sangka kapitan kang suldado nga Romanhun rugto nga ang anang nahamut-an nga surugoon nagamasakit kag tagumatayun run. 3Kang mabatian kang kapitan ang nahanungud kay Jesus, nagpasugo tana sa mga kamal-aman kang mga Judio nga pangabayun si Jesus nga mag-agto anay sa anang balay agud nga aydun ang ana surugoon. 4Nagpanaw ang mga ginsugo kang kapitan, kag pag-abot nanda kay Jesus, nagpakitluoy gid sanda kana, “Ang tawo nga dya nagakabagay gid nga buligan mo, 5tungud hay palangga na ang atun nasyon, kag tana mismo ang nagpatindug kang sinagoga para kanatun.”

6Dayon nagtawas si Jesus kananda. Kang nagahinamput run tana sa balay, nagsugo ang kapitan kang anang mga amigo agud sug-alawun tana kag kun-an, “Ginoo, indi run pagpabudlayi ang imong kaugalingun, tungud hay indi ako takus nga magbaton kanimo sa akun balay. 7Amo gani nga wara run ako magpakigkita kanimo tungud hay indi ako takus. Pero maghambal lang ikaw kag maayad ang akun surugoon. 8Naman-an ko ria hay ako man sa idalum kang awtoridad kang mga opisyal, kag may mga suldado man sa idalum kang akun awtoridad. Kon maghambal ako sa isara, ‘Panaw to!’ mapanaw man tana. Kon magkuon ako sa isara, ‘Agto rugya!’ maagto man tana rugya. Sa akun surugoon tana, kon magkuon ako nga, ‘Himoa dya!’ ginahimo na man.”

9Natingala si Jesus kang mabatian na dya. Nagbalikid tana sa duro nga mga tawo nga nagasurunod kana kag nagkuon, “Sugidan ko kamo: wara pa gid ako makakita kang tawo nga amo dya kabahul ang anang pagtoo; wara gid bisan rugya sa Israel!”

10Kang pagbalik kang mga ginsugo kang kapitan sa balay, nakita nanda nga mayad run ang surugoon.

Ginbanhaw ni Jesus ang Bata kang sangka Balo nga Bayi

11Pagkatapos ka dya, nag-agto si Jesus sa banwa nga ginatawag Nain. Nag-imaw man kana ang anang mga disipulo kag ang duro nga mga tawo. 12Kang nagahinamput run tana sa pwertahan kang banwa, nataboan nga nagapagwa man ang mga tawo sa amo nga banwa nga nagakumpanyar sa patay. Ang patay nga dya bugtong nga bata nga laki kang sangka balo nga bayi. 13Kang makita ni Jesus ang nanay kang napatay, naluoy gid tana kag ginkun-an na dya, “Indi ikaw magpanangis.” 14Dayon nagparapit si Jesus kag gintungtong na ang anang alima sa lungon kag ang mga tawo nga nagayayong ka dya nagpundo. Nagkuon si Jesus sa patay, “Nonoy, ginakun-an ko ikaw, bangon dyan!” 15Ang patay nagbangon kag nagpungko kag dayon nag-umpisa ka hambal. Gintugyan tana ni Jesus sa anang nanay.

16Gindakup kang kahadluk ang tanan nga mga tawo rugto, kag gindayaw nanda ang Dios, “Sangka gamhanan nga propeta ang nagpakita kadya kanatun!” Kag nagkuon pa gid sanda, “Ang Dios nag-abot sa pagbulig sa anang mga katawhan!”

17Ang balita nga dya nahanungud kay Jesus naglapnag sa bilog nga Judea kag sa tanan nga mga lugar sa palibot.

Ang mga Ginsugo ni Juan nga Manugbawtiso

(Mateo 11:2-19)

18Ang tanan nga mga butang nahanungud kay Jesus ginpanugid kay Juan nga Manugbawtiso kang anang mga disipulo. Gani, ginpatawag na ang darwa sa anang mga sumuronod 19kag ginsugo nga mag-agto sa Ginoo agud pamangkoton tana kon bala tana amo run ang ginakuon ni Juan nga maabot, ukon mapaabot pa gid sanda kang iba.

20Kang pag-abot nanda kay Jesus, nagkuon sanda, “Ginsugo kami ni Juan nga Manugbawtiso agud mamangkot kanimo kon bala ikaw amo run ang amun ginapaabot, ukon mapaabot pa kami kang iba.”

21Nataboan man nga kang amo gid to nga tion duro nga mga tawo ang gin-ayad ni Jesus sa andang mga masakit kag balatian. Ang mga malaot nga ispirito ginapagwa na sa mga tawo nga nasudlan ka dya, kag duro nga mga bulag ang ana nga ginpang-ayad kag makakita run. 22Nagsabat si Jesus sa mga ginsugo ni Juan, “Balik kamo kay Juan kag isugid ninyo kana ang inyong mga nakita kag nabatian, nga ang mga bulag makakita run, ang mga piang makapanaw run, ang mga aruon ayad run, ang mga bungul makabati run, ang mga patay nabuhi liwan, kag ang Mayad nga Balita ginawali run sa mga imol. 23Kag bulahan gid ang tawo nga wara pagduha-duha kanakun!”

24Pagkalumbos kang mga ginsugo ni Juan, naghambal si Jesus sa mga tawo nahanungud kay Juan. Kuon na, “Kato anay kang mag-agto kamo sa kamingawan, ano ang ginapaabot ninyo nga makita? Kugon bala nga ginahapay-hapay lang kang hangin? 25Ano bay ang gin-agto ninyo rugto nga gusto ninyo makita? Tawo bala nga nagasuksok kang marahalun nga bayo? Ang nagasuksok kang amo ria kag nagapatuyang sa pagpangabuhi, sa mga palasyo lang tana ninyo ria makita! 26Kar-on, ano gid ang gin-agto ninyo rugto para sulngun? Propeta bala? Huud, propeta matuod, kag sobra pa gani sa propeta ang inyo nakita. 27Tungud nga si Juan nga dya amo run ang ginatumud sa Kasulatan nga kuon kang Dios, ‘Magapadara ako kang akun manugbalita nga magauna kanimo agud nga mag-aman kang imong dalan.’” 28Sugidan ko kamo, “Wara pa gid ti natawo sa kalibutan nga makalabaw pa kay Juan. Pero ang pinakakubus sa ginharian kang Dios mas labaw pa kana.”

29Nabatian dya kang tanan nga mga tawo kag kang mga manugsukot kang buwis, kag sanda ka dya amo ang nagpati nga matarung ang Dios sa anang ginahimo, tungud hay nagpabawtiso sanda kay Juan. 30Pero ang mga Fariseo tana kag ang mga manunudlo kang Kasugoan ginsikway nanda ang tinutuyo kang Dios kananda tungud hay wara sanda magpabawtiso kay Juan.

31“Sa ano ko ayhan mapaanggid ang mga tawo sa kadya nga panag-on? Daw ano sanda ayhan? 32Daw pareho sanda kang mga bata nga nagapurungko sa tindahan kag nagasinggitanay, ‘Gintukaran namun kamo kang masadya nga sonata, pero wara man kamo magsaot; ginkantahan namun kamo kang masubu nga kanta, pero wara man kamo magpanangis!’ 33Tungud hay kang mag-abot si Juan nga Manugbawtiso, nagapuasa tana kag wara nagainum kang bino, kag nagkuon kamo, ‘Ginagamhan tana kang demonyo.’ 34Kar-on, nag-abot ang Anak kang Tawo nga nagakaun tana kag nagainum, kag nagkuon kamo, ‘Turuka bala ninyo ang tawo nga dya! Parakaun kag parainum! Amigohay pa sanda kang mga manugsukot kang buwis kag kang mga makasasala!’ 35Ang kaaram kang Dios ginapamatud-an kang tanan nga nagabaton ka dya.”

Si Jesus sa Balay kang Fariseo nga si Simon

36Kar-on, may sangka Fariseo nga nag-agda kay Jesus nga magkaun imaw kana. Gani nag-agto si Jesus sa balay kang Fariseo kag nagpungko para magkaun. 37Sa amo nga banwa, may sangka bayi nga mahigku ang anang pagkabuhi. Kang mabalitaan na nga si Jesus nagakaun sa balay kang Fariseo, nag-agto tana rugto nga nagadara kang agwa nga nasulud sa surudlan nga alabastro. 38Nagtindug tana sa may likod, sa kahig nayon ni Jesus, nga nagahiribiun. Ginabasa na kang anang luha ang mga kahig ni Jesus, kag ginatrapohan na dya kang anang buhok, ginaharukan na kag bu-boan kang agwa. 39Kang makita dya kang Fariseo nga nag-agda kay Jesus, nagmuno tana sa anang kaugalingun, “Kon propeta gid man ang tawo nga dya, maman-an na kon ano nga klase ka bayi ang nagahikap kana, nga dya nga klase ka bayi mahigku ang anang pagkabuhi.”

40Nagkuon si Jesus kay Simon, “Simon, may ikuon ako kanimo.”

Nagsabat si Simon, “Sige, Maestro, ikuon kanakun.”

41Nagkuon si Jesus, “May darwa ka tawo nga nag-utang kang kwarta sa manugpautang. Ang isara nag-utang kang 500 ka kwarta nga pilak, kag ang isara tana 50. 42Kang indi run gid sanda makabayad, ginkun-an sanda kang manugpautang nga indi run lang nanda pagbaydan ang utang nanda nga darwa. Kar-on, sin-o sa darwa nga dya ang labi nga magapalangga kana?”

43Nagsabat si Simon, “Sa banta ko, ang tawo nga mas bahul ang anang utang nga ginpatawad.”

Nagkuon ni Jesus, “Igsakto ang sabat mo, Simon.” 44Dayon nagbalikid si Jesus sa bayi kag nagkuon kay Simon, “Nakita mo ang bayi nga dya? Pagsulud ko kaina sa imong balay, wara ikaw magtugro kanakun kang tubig nga ipanghugas sa akun mga kahig, pero ang bayi tana nga dya, ginhugasan na kang anang mga luha ang akun mga kahig, kag gintrapohan na kang anang buhok. 45Wara mo ako haruki sa pag-abi-abi kanakun, pero ana tana, umpisa nga magsulud ako wara ti untat ang anang pagharuk sa akun mga kahig. 46Wara mo ginhisoan kang lana ang akun ulo sa pag-amuma kanakun, pero ang bayi tana nga dya, agwa pa gani ang anang ginbu-bo sa akun kahig. 47Gani sugidan ko ikaw, Simon, nga ang anang hanggud nga paghigugma nga ginpakita nagapatimaan nga ang duro na nga mga sala ginpatawad run. Tungud hay ang tawo nga gamay lang ang anang sala kag ginpatawad, gamay man nga gugma ang anang ipakita.”

48Dayon nagkuon si Jesus sa bayi, “Ginpatawad run ang imong mga sala.”

49Ang iba nga imaw nanda nga nagakaraun nagmuno sa andang kaugalingun, “Sin-o gid bala ang tawo nga dya, nga bisan ang mga sala ginapatawad na?”

50Pero nagkuon si Jesus sa bayi, “Ang imong pagtoo ang nagluwas kanimo. Panaw run nga may kalinung.”

Kinaray-a NT

© Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved

More Info | Version Index