Search form

Lucas 8

Ang mga Bayi nga Nag-irimaw kay Jesus

1Wara magbuhay, naglibot si Jesus sa mga kabanwahanan kag kabaryohanan nga nagawali kang Mayad nga Balita nahanungud sa Paghari kang Dios. Ang napulo'g darwa ka mga disipulo nagtawas man kana 2kag may iba man nga mga kababainhan nga ginhilway ni Jesus sa mga malaot nga ispirito kag gin-ayad sa andang mga balatian: si Maria nga kilala man nga Maria Magdalena, nga nasudlan anay ka pito ka mga demonyo, pero ginpagwa sanda ni Jesus; 3si Juana nga asawa ni Cusa nga amo ang mayordomo sa palasyo ni Herodes; si Susana, kag ang iba pa gid nga mga kababainhan. Sanda ka dya amo ang nagtatap kay Jesus kag sa anang mga disipulo halin sa andang kaugalingun nga mga pagkabutang.

Ang Paraanggidan nahanungud sa Manugsab-og

(Mateo 13:1-9; Marcos 4:1-9)

4Padayon nga nagatiriripon ang mga tawo kay Jesus nga nagharalin pa sa nagkalain-lain nga mga kabanwahanan. Kang duro run ang mga tawo nga nagtiriripon, nag-istorya si Jesus kananda kang paanggid nga dya:

5“May mangunguma nga nagsab-og kang binhi sa ana uma. Kar-on, kang nagasab-og run tana kang binhi, ang iba kadya nagtupa sa may aragyan. Ginlapakan dya kang mga tawo kag gintuka kang mga pispis. 6Ang iba nga binhi nagtupa sa batohon nga lupa. Nagtubo man dya pero nauga lang man tungud nga mara ang lupa. 7Kag ang iba tana nga binhi nagtupa sa ginatuboan kang sapinit, kag nagtubo man dungan sa sapinit, pero ginlumus dya kang sapinit kag napatay. 8Pero may iba man nga mga binhi nga nagtupa sa manami nga lupa. Nagtubo dya kag nagpang-uhay kang pilo.”

Pagkatapos, nagkuon si Jesus, “Kamo nga nagaparamati, intiendiha ninyo ka mayad ang inyo nabatian!”

Ang Katuyoan kang Paraanggidan

(Mateo 13:10-17; Marcos 4:10-12)

9Dayon namangkot kay Jesus ang anang mga disipulo kon ano ang kahulogan kang dya nga paraanggidan. 10Kag nagsabat si Jesus, “Kamo ang ginapaman-an kang mga kamatuoran nahanungud sa paghari kang Dios. Pero ang iba tana kinahanglan nga sugidan paagi sa mga paraanggidan, agud to nga bisan magturuk sanda, indi man angud sanda makakita, kag bisan magpamati sanda, indi man angud sanda makahangup.”

Ginpaathag ni Jesus ang Paraanggidan

(Mateo 13:18-23; Marcos 4:13-20)

11“Amo dyaay nga kahulogan kang paraanggidan: ang binhi amo ang pulong kang Dios. 12Ang aragyan nga gintup-an kang binhi amo ang mga tawo nga nakabati kang pulong kang Dios, pero nag-abot ang Yawa kag gin-agaw ang pulong nga dya sa andang mga tagipusoon agud to nga indi sanda magtuo kag maluwas. 13Ang batohon nga lupa nga gintup-an kang binhi amo ang mga tawo nga nakabati man kang pulong kang Dios kag ginbaton nanda dya nga may kalipay. Pero wara dya manggamot sa andang tagipusoon. Agi lang ang andang pagpati, tungud hay pag-abot kang mga pagsulay dayon lang man nanda talikod. 14Ang lupa nga may sapinit nga gintup-an kang binhi amo ang mga tawo nga nakabati. Ang pulong nga anda nabatian gindaug kang mga problema, kag kang andang handum sa pagmanggad, kag kang mga kalipayan rugya sa kalibutan, gani wara maluto ang andang bunga. 15Ang nami tana nga lupa nga gintup-an kang binhi amo ang mga tawo nga nakabati kang pulong kang Dios kag ginbaton nanda dya kang hugut sa andang tagipusoon kag gintuman. Gani sa andang kaukud namunga dya sa andang kabuhi.”

Ang Sulo nga Gintakluban

(Marcos 4:21-25)

16“Wara ti nagasindi kang sulo kag takluban dya ukon ibutang sa idalum kang katre, kundi ginatungtong dya sa anang burutangan agud masanagan ang mga tawo nga magasulud sa balay. 17Wara ti ginatago nga indi maman-an, kag wara ti likum nga indi maluntad kag mabuyagyag.

18“Gani, mag-amlig kamo sa inyong pagpamati, tungud hay ang tawo nga may ana run nga ginaangkun pagatugroan pa gid kang duro. Pero ang tawo tana nga wara ti may ginaangkun, pagabul-un pa gani kana ang ginakabig na nga ana.”

Ang Nanay kag mga Libayun ni Jesus

(Mateo 12:46-50; Marcos 3:31-35)

19Kar-on, nag-agto kay Jesus ang anang nanay kag mga libayun nga laki, pero wara sanda makaparapit kana tungud sa kadurohon kang mga tawo. 20May nagkuon kay Jesus, “Ang imong Nanay kag ang imong mga bugto rugto nagatindug sa gwa kag gusto nanda magsalongkita kanimo.”

21Pero nagkuon si Jesus kananda, “Ang akun nanay kag mga kabugtoan amo ang mga nagapamati sa pulong kang Dios kag nagatuman ka dya.”

Ginpapuut ni Jesus ang Bagyo

(Mateo 8:23-27; Marcos 4:35-41)

22Sangka adlaw nagsakay si Jesus sa baruto imaw kang anang mga disipulo. Nagkuon tana kananda, “Dali, matabok kita rugto sa pihak kang linaw.” Gani nagpanakayun sanda. 23Samtang nagapanakayun sanda, naturogan si Jesus. Burubuhay, nagbaskug ang hangin sa linaw kag amat-amat nga nabuta ka tubig ang baruto kag tam-an run gid ka makataragam ang anda nga kahimtangan. 24Dayon ginparapitan nanda si Jesus kag ginpukaw, “Maestro, Maestro! Malunod run kita!”

Nagbugtaw si Jesus kag nagtindug. Ginmandoan na ang hangin kag ang daragkul nga mga balud nga magpuut. Nagpuut ang bagyo kag naglinung ang tanan. 25Dayon nagkuon si Jesus kananda, “Diin run ang inyong pagtoo?”

Natingala gid sanda kag nahadluk, kag nagkinun-anay, “Ano tana nga klase ka tawo dya man! Ginamandoaan na ang hangin kag mga balud kag nagapati sanda kana!”

Gin-ayad ni Jesus ang Tawo nga Ginsudlan kang Demonyo

(Mateo 8:28-34; Marcos 5:1-20)

26Kar-on, nagdungka sanda sa lugar kang mga Gerasanhun, nga nahamtang sa tabok kang Galilea. 27Pagtakas ni Jesus, ginsug-alaw tana kang sangka tawo nga nagauli sa amo ria nga banwa. Ang tawo nga dya ginsudlan kang mga demonyo, gani buhay run nga wara tana nagasuksok kang bayo kag wara run nagauli sa balay kundi sa mga lungib nga rulubngan. 28Kang makita na si Jesus, nagsiyagit tana kag naghapa sa atubang ni Jesus kag nagsinggit, “Jesus nga Anak kang Dios nga Labing Mataas! Ano gid bala ang tuyo mo kanakun? Nagapakitluoy ako kanimo nga indi ako pagsakita!” 29Ginkuon na dya tungud nga ginmandoan run ni Jesus ang demonyo nga magwa sa tawo. Pira run ka beses halin pa kang una nga ginagamhan tana ka dya, bisan bantayan tana ka dya ka mayad kag gapuson kang kadena ang anang alima kag kahig, mabugto na man angud ang kadena, kag ginaguyod tana kang demonyo sa kamingawan.

30Ginpamangkot tana ni Jesus, “Sin-o ngaran mo?”

Nagsabat ang tawo, “Ang akun ngaran linibo,” tungud hay duro matuod nga mga demonyo ang nagsurulud kana. 31Ang mga demonyo nagpakitluoy kay Jesus nga indi lang sanda pagmandoan nga mag-agto sa kadadalman.

32Kar-on, rugto sa may marapit nga bakulod, may panung kang mga baboy ang nagapanginaun. Ang mga demonyo nagpakitluoy kay Jesus nga pasudlun lang sanda sa lawas kang mga baboy nga to, kag gintugotan sanda ni Jesus, 33gani ang mga demonyo nagwa sa tawo kag nagsurulud sa mga baboy. Ang bilog nga panung kang mga baboy nagdinalagan sa pil-as kag nagkarahulog sa linaw kag nagkaralumus.

34Kang makita kang mga manugsagod kang mga baboy ang natabo nga dya, nagdinalagan sanda kag ginsugid nanda dya sa mga tawo sa banwa kag sa mga kaumahan. 35Naggurowa ang mga tawo agud turukun kon ano ang natabo kag nag-agto sanda kay Jesus kag nasapwan nanda ang tawo nga ginsudlan anay kang demonyo nga nagapungko sa may kahig nayon ni Jesus. Nagasuksok run tana kang bayo kag mayad run ang anang paminsarun. Kag hinadlukan gid sanda tanan. 36Ang mga nakakita kadya nga hitabo amo man ang nagpanugid sa mga tawo kon paano naayad ang tawo nga nasudlan anay kang demonyo. 37Dayon, ang tanan nga mga tawo sa bilog nga lugar kang Gergesa nagpangabay kay Jesus nga maghalin tana rugto, tungud hay nahadluk gid sanda ka mayad. Gani nagsakay si Jesus sa baruto kag maghalin. 38Kar-on, ang tawo tana nga ginsudlan anay kang mga demonyo, nagpakitluoy kay Jesus, “Patawsa ako kanimo.”

Pero wara tana ginpatawas ni Jesus kundi nga ginpapanaw tana kag ginkun-an, 39“Uli to sa inyo balay kag ipanugid kon ano ang ginhimo kang Dios kanimo.”

Gani naglibot ang tawo sa bilog nga banwa nga nagapanugid kon ano ang ginhimo ni Jesus kana.

Ang Bata nga bayi ni Jairo kag ang Bayi nga Nagtandug kang Bayo ni Jesus

(Mateo 9:18-26; Marcos 5:21-43)

40Pagbalik ni Jesus sa pihak nga bahin kang linaw, gin-abi-abi tana kang duro nga mga tawo, tungud hay tanan sanda nagahurulat kana. 41Burubuhay may sangka tawo nga nag-abot nga ginahingaranan kay Jairo. Tana ka dya sangka opisyal sa sinagoga rugto. Nagluhod tana sa atubang ni Jesus nga nagapakitluoy nga raad maagto si Jesus sa anang balay 42tungud nga tagumatayun ang anang bugtong nga bata nga bayi. Nagapang-edadun dya kang napulo'g darwa ka tuig.

Kang nagapanaw run si Jesus paagto sa balay ni Jairo, nagadinus-uganay ang mga tawo sa anang palibot. 43May sangka bayi rugto nga sa sulud kang napulo'g darwa ka tuig wara gid pagpuut ang anang pagdugo. Naubos lang ang anang mga pagkabutang sa pagpabulong, pero wara gid ti nakaayad kana. 44Nagparapit tana sa may likod nayon ni Jesus kag gintandug na ang sidsid kang bayo ni Jesus, kag lagi-lagi nagpuut ang anang pagdugo. 45Dayon namangkot si Jesus, “Sin-o ang nagtandug kanakun?” Tanan nga tawo rugto nagsabat nga wara tanda magtandug. Dayon nagkuon si Pedro, “Maestro, duro nga mga tawo ang nagapalibot kag nagadinagusu kanimo.”

46Pero nagkuon si Jesus, “Pero may dyan gid nga nagtandug kanakun tungud hay nabatyagan ko nga may gahum nga naggwa kanakun!” 47Kar-on, naman-an kang bayi nga indi tana makalikaw sa anang ginhimo, gani nagparapit tana nga nagakurudug kag nagluhod sa atubang ni Jesus. Kag rugto sa tunga kang tanan ginsugidan na si Jesus kon andut gintandug na dya kag kon paano tana nag-ayad lagi. 48Nagkuon si Jesus kana, “Inday, ang imo pagtoo amo ang nag-ayad kanimo. Kar-on, panaw run nga may kalinung.”

49Samtang nagahambal pa si Jesus, may tawo nga nag-abot halin sa balay kang opisyal nga si Jairo, kag ginkun-an na si Jairo nga indi na run lang pagdistorbohon ang Maestro hay patay run ang anang bata.

50Pero nabatian dya ni Jesus kag nagkuon tana kay Jairo, “Indi ikaw magkahadluk; magtuo lang ikaw, kag ang imo bata maayad.”

51Pag-abot ni Jesus sa balay ni Jairo, wara tana ti iba nga gintugotan nga magsulud imaw kana magluwas lang kanday Pedro, Juan kag Santiago kag ang mga ginikanan kang bata. 52Tanan nga tawo rugto nagaparanangisun kag nagaparanambitun tungud sa bata. Nagkuon si Jesus kananda, “Indi kamo maghirinibi. Bukun ti patay ang bata; nagakaturog lang.”

53Ginkadlawan lang nanda si Jesus, tungud hay naman-an gid nanda nga patay run ang bata. 54Ginkaptan na ang bata sa alima kag gintawag, “Inday, magbangon kaw!” 55Nagbalik ang ginhawa kang bata kag lagi-lagi nagbangon dya. Dayon ginsugo sanda ni Jesus nga tugroan ang bata kang pagkaun. 56Natingala gid ang mga ginikanan kang bata. Pero ginbilinan sanda ni Jesus nga indi gid nanda pag-ipanugid bisan kay sin-o ang natabo nga dya.

Kinaray-a NT

© Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved

More Info | Version Index