Search form

Lucas 9

Ginsugo ni Jesus ang Napulo'g Darwa ka mga Disipulo

(Mateo 10:5-15; Marcos 6:7-13)

1Gintipon ni Jesus ang napulo'g darwa ka mga disipulo kag gintugroan kang gahum kag awtoridad sa pagpanabog kang tanan nga mga demonyo kag sa pag-ayad kang mga balatian. 2Ginsugo na sanda nga magpanaw para magpangwali kang nahanungud sa paghari kang Dios kag magpang-ayad kang mga masakitun. 3Ginkun-an na sanda, “Indi kamo magbalon kang bisan ano sa inyo nga pagpanaw: bisan baston, ukon puyo-puyo, ukon pagkaun, ukon kwarta, kag bisan gani irislan nga bayo. 4Kon sa diin nga balay kamo batonon, sa amo man nga balay kamo magtiner hasta sa tion nga maghalin kamo sa amo nga banwa. 5Kon may mga tawo nga indi magbaton kaninyo, tataka ninyo ang yab-ok sa inyong mga kahig sa inyong paghalin, bilang patimaan nga wara run kamo ti sarabtun kananda.”

6Nagpanaw ang mga disipulo kag naglibot sa tanan nga mga kabaryohanan nga nagawali kang Mayad nga Balita kag nagapang-ayad kang mga nagamarasakit sa tanan nga mga lugar.

Naglibug ang Ulo ni Herodes

(Mateo 14:1-12; Marcos 6:14-29)

7Si Herodes nga amo ang manugdumara kang Galilea, nakabati kang tanan nga nagakaratabo nga dya. Naglibug gid ang anang ulo tungud hay may iba nga nagakuon nga kuno nabuhi liwan si Juan nga Manugbawtiso! 8May iba man tana nga nagakuon nga si Elias kuno nagpakita, kag may iba pa gid tana nga nagakuon nga nabuhi liwan ang isara sa mga propeta katong una. 9Nagkuon si Herodes, “Ginpautdan ko run kang ulo si Juan, pero sin-o tana dya nga tawo nga raku ang akun nabatian nahanungud kana?” Kag ginatinguhaan na gid nga makita si Jesus.

Ginpakaun ni Jesus ang Lima ka libo nga mga Tawo

(Mateo 14:13-21; Marcos 6:30-44; Juan 6:1-14)

10Pagkabalik kang mga apostoles nga ginsugo ni Jesus, ginsugid nanda kana ang tanan nanda nga mga hinimoan. Gindara sanda ni Jesus kag nag-agto sanda sa banwa nga ginatawag Betsaida nga sandahanun lang. 11Pagkamaan kang raku nga mga tawo, nagsurunod sanda kana. Ginbaton sanda ni Jesus kag naghambal tana kananda nahanungud sa paghari kang Dios. Ginpang-ayad na man ang mga nagakinahanglan nga ayadun.

12Kang maghinunod run ang adlaw, ang napulo'g darwa ka mga apostoles nagparapit kay Jesus kag nagkuon, “Papanawa run ang mga tawo agud makaagto sanda sa mga kabaryohanan kag sa mga kaumahan rugya sa palibot kag makakita sanda kang pagkaun kag lugar nga anda mahinggaan, tungud hay rugya kita sa kamingawan.”

13Pero nagkuon si Jesus kananda, “Kamo mismo ang magtugro kananda kang andang makaun!”

Nagsabat sanda, “Ang atun pagkaun lima lang ka bilog nga tinapay kag darwa ka bilog nga isda. Indi dya makahusto, magluwas lang kon magpanaw kami kag magbakal kang pagkaun para sa tanan nga mga tawo nga dya!” 14(Mga lima ka libo ka mga laki ang rugto kato.)

Nagkuon si Jesus sa anang mga disipulo, “Abi, papungkoa ninyo ang mga tawo sa grupo nga mga tagkalim-an.”

15Ginsunod man nanda ang sugo ni Jesus kag ginpapungko sanda tanan. 16Ginbuul ni Jesus ang lima ka bilog nga tinapay kag ang darwa ka isda, kag nagtangra sa langit kag ginpasalamatan na dya sa Dios. Pagkatapos, ginpamihak-pihak na dya kag ginpanugro sa mga disipulo agud ipanagtag nanda sa mga tawo. 17Nakakaun sanda tanan kag nagkarabusog. Kang paniponon run kang mga disipulo ang nabilin nga ginpamihak-pihak, napulo'g darwa pa ka alat ang nabuta.

Ang Pagpabutyag ni Pedro nahanungud kay Jesus

(Mateo 16:13-19; Marcos 8:27-29)

18Sangka tion nga nagaisarahanun si Jesus nga nagapangamuyo, ang ana nga mga disipulo rugyan man. Ginpamangkot na sanda, “Kon para sa mga tawo, sin-o kuno ako?”

19Nagsabat sanda, “May nagakuon nga ikaw kuno si Juan nga Manugbawtiso, ang iba nagakuon nga ikaw kuno si Elias. Ang iba nagakuon man nga ikaw kuno isara sa mga propeta kato anay nga nabuhi liwan.”

20Namangkot si Jesus kananda, “Kon para tana kaninyo, sin-o ako?”

Nagsabat si Pedro, “Ikaw ang Cristo nga ginpadara kang Dios!”

Naghambal si Jesus nahanungud sa Anang Pag-antos

(Mateo 16:20-28; Marcos 8:30—9:1)

21Pero ginpaandaman gid sanda ka mayad ni Jesus nga indi gid nanda pag-ipanugid bisan kay sin-o ang nahanungud kana. 22Kag nagkuon pa gid si Jesus kananda, “Ang Anak kang Tawo kinahanglan nga mag-agum kang duro nga mga pag-antos, kag sikwayun kang mga kamal-aman kag kang mga pangulo kang kaparian kag kang mga manunudlo kang Kasugoan. Pagapatyun tana pero sa ikatlo nga adlaw pagabanhawun.”

23Dayon nagkuon tana kananda tanan, “Ang bisan sin-o nga malyag magsunod kanakun, kinahanglan nga indi na run pagpasulabihun ang anang kaugalingun kag magpas-an tana kang anang kros adlaw-adlaw, kag magsunod kanakun. 24Ang bisan sin-o nga nagatipig kang anang kabuhi maduraan ka dya, kag ang bisan sin-o tana nga handa maduraan kang kabuhi tungud kanakun, amo tana ang makaangkun ka dya. 25Tungud hay ano gid bala ang mabuul kang sangka tawo kon maangkun na ang bilog nga kalibutan pero maduraan tana kang kabuhi? 26Gani ang bisan sin-o man nga magkahuya kanakun kag kang akun mga pulong, ikahuya man tana kang Anak kang Tawo sa anang pagbalik nga may himaya, dara man ang himaya kang Dios nga Amay kag kang balaan nga mga anghel. 27Sugidan ko kamo: may iba rugya kaninyo nga indi mapatay hasta nga makita na ang paghari kang Dios.”

Ang Pagbaylo kang Dagway ni Jesus

(Mateo 17:1-8; Marcos 9:2-8)

28Mga walo ka adlaw matapos ginhambal ni Jesus ang mga butang nga dya, gindara na sanday Pedro, Juan kag Santiago, kag nagtukad sanda sa bakulod agud magpangamuyo. 29Samtang nagapangamuyo tana, nagbaylo ang dagway kang anang pungyahun kag ang anang bayo nagbanaag sa kaputi. 30Hinali lang may darwa ka tawo nga nagapakig-istorya kana. Dya amo sanday Moises kag Elias 31nga nagpakita sa andang langitnun nga himaya. Nagpakighambal sanda kay Jesus nahanungud sa anang kamatayun nga magahanabo sa Jerusalem. 32Si Pedro tana kag ang anang mga kaibahan nahamuukan gid ka turog. Kang makabugtaw sanda nakita nanda ang himaya ni Jesus kag ang darwa ka tawo nga kaimaw na nga nagatindug. 33Kang nagaparayu run ang darwa ka tawo kay Jesus, nagkuon si Pedro kay Jesus, “Ginoo, mayad gid hay rugya kita. Mapatindug kami kang tatlo ka karakamalig. Ang isara para kanimo, ang isara para kay Moises kag ang isara pa gid tana para kay Elias.” (Ginkuon dya ni Pedro hay wara tana kamaan kon ano ang anang ihambal.)

34Samtang nagahambal pa si Pedro, may panganod nga nag-abot kag ginlikupan sanda ka dya. Ginhadlukan gid sanda samtang ginalikupan sanda kang panganod. 35May limug halin sa panganod nga naghambal, “Amo dya ang akun Anak nga akun ginpili; pamatii ninyo tana!”

36Pagpuut kang limug, nakita nanda nga nagaisarahanun run lang si Jesus. Pero ang tanan nga dya ginhipsan lang kang mga disipulo, kag kato nga tinion wara gid nanda ginpanugid bisan kay sin-o ang andang nakita.

Gin-ayad ni Jesus ang Bata nga Ginsudlan kang Malaot nga Ispirito

(Mateo 17:14-18; Marcos 9:14-27)

37Kang masunod nga adlaw, nagdulhog sanda halin sa bukid kag raku nga mga tawo ang nag-alaw-alaw kay Jesus. 38Halin sa karak-an, may tawo nga nagsinggit nga nagakuon, “Maestro! Nagapakitluoy ako kanimo, sulnga anay ang akun bata nga laki, bugtong ko gid lang dya nga bata! 39May ispirito nga sagad ka tublag kana, kon dakpun gani tana ka dya, gulpi lang tana magsiyagit, kag nagakurudug tana hasta nga magburora ang anang ba-ba. Ginasagi na ka sakit ang akun bata kag haros indi na pagbuy-an! 40Nagpakitluoy run ako sa imong mga disipulo nga pagaw-un nanda dya, pero indi sanda makasarang!”

41Nagsabat si Jesus, “Kamo nga mga tawo sa kadya nga panag-on, mga wara kamo ti pagtoo kag balingag! Hasta san-o pa ayhan ako magapakig-imaw kaninyo kag magaagwanta kaninyo? Dar-a rugya ang imong bata.”

42Bisan pa gani nga nagaparapit ang bata kay Jesus ginalampus dya kang demonyo sa lupa kag ginapakudug. Ginmandoan ni Jesus ang malaot nga ispirito nga magwa sa bata, kag gin-ayad na ang bata kag ginbalik sa anang tatay. 43Ang tanan nga mga tawo rugto daw indi makapati sa andang nakita nga pagkagamhanan kang Dios.

Naghambal Liwan si Jesus nahanungud sa Anang Kamatayun

(Mateo 17:22-23; Marcos 9:30-32)

Kar-on, samtang ang mga tawo natingala pa gihapon sa tanan nga mga hinimoan ni Jesus, nagkuon tana sa anang mga disipulo, 44“Indi gid ninyo paglipati ang akun igasugid kaninyo: ang Anak kang Tawo pagatugyan sa gahum kang mga tawo.” 45Ugaring wara nanda dya mahangpi, tungud hay ginlikum kananda ang kahulogan agud nga indi nanda dya mahangpan. Nahadluk man sanda nga magpamangkot kana nahanungud sa butang nga dya.

Sin-o gid ang Labaw sa tanan

(Mateo 18:1-5; Marcos 9:33-37)

46Sangka bes, nagbinaisay ang mga disipulo kon sin-o gid kananda ang labaw sa tanan. 47Pero naman-an ni Jesus kon ano ang andang ginapinsar, gani nagbuul tana kang sangka bata kag ginpatindug na dya sa anang kilid. 48Dayon nagkuon tana kananda, “Ang sin-o man nga magabaton sa bata nga dya tungud kanakun nagabaton man kanakun, kag ang nagabaton kanakun nagabaton man sa nagpadara kanakun; tungud hay kon sin-o kaninyo ang pinakakubus sa tanan, tana amo ang labaw sa tanan.”

Ang wara Nagakontra kaninyo amo Ang Kadampig ninyo

(Marcos 9:38-40)

49Naghambal si Juan, “Ginoo, may nakita kami nga tawo nga nagapanabog kang mga demonyo kag ginagamit na ang imong ngaran. Pero gintapna namun tana tungud hay bukun tana ti kaimaw natun.”

50Nagsabat si Jesus kana, “Indi tana pagtapnaa, tungud hay ang tawo nga wara nagakontra kaninyo, nagadampig kaninyo.”

Wara Ginbaton si Jesus sa sangka Baryo sa Samaria

51Kang nagahinamput run ang mga inadlaw nga pagadar-un si Jesus sa langit, nagpamat-ud tana nga magpanaw paagto sa Jerusalem. 52Gani nagsugo tana kang mga tawo nga mag-una kana. Nagpanaw sanda ka dya kag nag-agto sa sangka baryo kang Samaria agud nga iaman ang tanan nga kinahanglanun sa anang pag-abot. 53Pero ang mga tawo rugto indi magbaton kana tungud hay naman-an nanda nga sa Jerusalem tana maagto. 54Kang naman-an dya kang mga disipulo nga sanday Santiago kag Juan, nagkuon sanda kay Jesus, “Ginoo, gusto mo bala nga mangayo kami kang kalayo sa langit agud to nga papasun sanda?”+

55Pero ginbalikid sanda ni Jesus kag ginsabdung.+ 56Kag nagpanaw run lang sanda paagto sa iba nga baryo.

Ang mga mangin Disipulo ni Jesus

(Mateo 8:19-22)

57Samtang nagapanaw sanda, may sangka tawo nga nagkuon kay Jesus, “Masunod ako kanimo bisan diin ikaw mag-agto!”

58Nagkuon si Jesus kana, “Ang mga singgarong may mga buho nga ginaistaran kag ang mga pispis may mga pugad, pero ang Anak kang Tawo wara gid ti balay nga ana mapahuwayan.”

59Nagkuon pa gid tana sa isara, “Sunod ikaw kanakun!”

Ugaring ang tawo nga dya nagsabat, “Ginoo, tugoti anay ako nga mag-uli sa balay sa paglubung kang akun tatay.”

60Nagsabat si Jesus kana, “Pabay-i ang mga patay nga maglubung kang andang mga patay. Pero ikaw timo, panaw kag ibantala ang nahanungud sa paghari kang Dios!”

61May isara pa gid nga nagkuon kay Jesus, “Ginoo, masunod ako kanimo, pero tugoti anay ako nga mag-uli kag maglisensya sa akun panimalay.”

62Ginsabat tana ni Jesus, “Ang tawo nga nagaarado kag sagi lang man ka balikid indi takus sa pagpasakup sa paghari kang Dios.”

Kinaray-a NT

© Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved

More Info | Version Index