Search form

Lucas 9:43

43Ang tanan nga mga tawo rugto daw indi makapati sa andang nakita nga pagkagamhanan kang Dios.

Naghambal Liwan si Jesus nahanungud sa Anang Kamatayun

(Mateo 17:22-23; Marcos 9:30-32)

Kar-on, samtang ang mga tawo natingala pa gihapon sa tanan nga mga hinimoan ni Jesus, nagkuon tana sa anang mga disipulo,

Kinaray-a NT

© Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved

More Info | Version Index