Search form

Marcos 1

Ang Pagpangwali ni Juan nga Manugbawtiso

(Mateo 3:1-12; Lucas 3:1-18; Juan 1:19-28)

1Amo dya ang Mayad nga Balita nahanungud kay Jesu-Cristo nga Anak kang Dios. 2Nag-umpisa dya katong matuman ang ginsulat ni propeta Isaias:

“Kuon kang Dios, ‘Ipadara ko una kanimo ang akun manugbalita sa pag-aman kang imong aragyan.’

3May nagasinggit rugto sa naligwin nga lugar,

‘Iaman ninyo ang dalan kang Ginoo,

kag tadlunga ninyo ang anang mga pagaagyan.’”

4Gani nag-abot si Juan rugto sa naligwin nga lugar nga nagapangbawtiso kag nagapangwali, “Maghirinulsul kamo kag magbiriya sa inyong mga sala kag magpabawtiso agud to nga patawarun kamo sa inyo mga sala.” 5Duro-duro gid nga mga tawo halin sa probinsya kang Judea kag sa Jerusalem ang nag-aragto kay Juan. Ginpangtuad nanda ang andang mga kasal-anan kag ginbawtisohan sanda ni Juan sa suba kang Jordan.

6Ang panaptun ni Juan nahuman sa bulbol kang sapat nga kamelyo kag may wagkus nga panit sa anang hawak. Ang anang ginakaun apan kag dugus nga naghalin sa talon. 7Ginabantala na sa mga tawo, “May magaabot sunod kanakun nga mas gamhanan pa kanakun. Bukun ako ti takus bisan sa paghubad lang kang higot kang anang sandalyas. 8Ginabawtisohan ko kamo sa tubig, pero pagabawtisohan na kamo sa Balaan nga Ispirito.”

Ang Pagbawtiso kag Pagsulay kay Jesus

(Mateo 3:13; 4:11; Lucas 3:21-22; 4:1-13)

9Kang mga tinion man nga to, nag-abot si Jesus halin sa banwa kang Nazaret nga sakup kang probinsya kang Galilea, kag ginbawtisohan tana ni Juan sa suba kang Jordan. 10Kang nakatakas run si Jesus sa suba, nakita na nga nagabukas ang langit kag nagkunsad kana nga daw pating ang Balaan nga Ispirito. 11Kag may limug nga nabatian halin sa langit nga nagakuon, “Ikaw ang akun hinigugma nga Anak, nga akun gid nahamut-an.”

12Lagi-lagi ginpaagto si Jesus kang Balaan nga Ispirito sa kamingawan 13nga sa diin rugto tana kang kap-atan ka adlaw nga ginasulay ni Satanas. May mga sapat man rugto nga talonon, kag gin-atipan tana kang mga anghel.

Gintawag ni Jesus ang Apat ka Mangingisda

(Mateo 4:12-22; Lucas 4:14-15; 5:1-11)

14Kar-on, kang ginpriso si Juan, nag-agto si Jesus sa Galilea nga nagapangwali kang mayad nga balita nga naghalin sa Dios. 15Nagkuon tana, “Nag-abot run ang nagakaigo nga tion kag nagahirapit run ang paghari kang Dios. Maghirinulsul kamo sa inyong mga sala kag magpati sa Mayad nga Balita.”

16Samtang nagapanaw si Jesus sa binit kang Linaw kang Galilea, nakita na ang magbugto nga sanday Simon kag Andres nga nagaladlad kang pukot tungud hay mga mangingisda sanda ka dya. 17Ginkun-an sanda ni Jesus, “Sunod kamo kanakun kag tudloan ko kamo nga magpangdara kang mga tawo nga magasunod kanakun.”+ 18Lagi-lagi ginbayaan nanda ang andang mga pukot kag magsunod kana.

19Nagpadayon pa gid si Jesus sa pagpanaw kag sa uruunahan may nakita pa gid tana nga magbugto nga sanday Santiago kag Juan nga mga bata ni Zebedeo. Sa andang baruto sanda ka dya nga nagapamuna kang andang pukot. 20Pagkakita kananda ni Jesus, gintawag na dayon sanda; ginbayaan nanda ang andang tatay nga si Zebedeo sa baruto imaw kang mga tawo nga andang ginasuholan, kag magsunod kay Jesus.

Ang Tawo nga Nasab-an kang Malaot nga Ispirito

(Lucas 4:31-37)

21Nag-agto sanday Jesus sa banwa kang Capernaum. Pag-abot kang Adlaw nga Inugpahuway, nag-agto si Jesus sa sinagoga kag nagpanudlo sa mga tawo. 22Natingala gid ang mga tawo sa anang pagpanudlo, tungud hay nagapanudlo tana nga may awtoridad, kag bukun ti pareho kang mga manunudlo kang kasugoan.

23Sa hinali lang, may nagsulud sa sinagoga nga sangka laki nga nasab-an kang malaot nga ispirito 24kag nagsinggit, “Jesus nga taga-Nazaret! Ano ang labut mo kanamun? Nag-abot bala ikaw rugya sa pagpapas kanamun? Kilala ko ikaw! Ikaw ang Balaan nga ginpadara kang Dios!”

25Pero ginmandoan ni Jesus ang malaot nga ispirito, “Hipus dyan! Gwa sa tawo nga ria!”

26Ginpakudug kang malaot nga ispirito ang tawo, kag nagsinggit kang matunog kag naggwa sa tawo. 27Natingala gid ka mayad ang tanan nga mga tawo. Gani nga nagmunohay sanda, “Ano bala dya? Bag-o bala dya nga sahi kang pagturon-an? May awtoridad tana sa pagmando bisan sa mga malaot kag nagatuman man sanda kana.”

28Gani ang balita nahanungud kay Jesus madasig nga naglapnag sa bilog nga Galilea.

Ginpang-ayad ni Jesus ang Duro nga mga Tawo

(Mateo 8:14-17; Lucas 4:38-41)

29Naghalin lagi sanday Jesus sa sinagoga kag nag-agto sa balay nanday Simon kag Andres. Imaw man nanda sanday Santiago kag Juan. 30Kang tion man nga to ang ugangan nga bayi ni Simon nagabatang hay ginahilanat dya. Kag kang pag-abot dayon ni Jesus, ginsugid nanda dya kana. 31Gani ginparapitan dya ni Jesus kag ginkaptan sa alima kag pabangonon. Nadura ang anang hilanat kag nagsirbe tana kananda.

32Pagkasirum, pagkatunod kang adlaw, ginpangdara kang mga tawo kay Jesus ang tanan nga mga masakitun kag ang mga nasab-an kang malaot nga ispirito. 33Ang haros tanan nga mga pumuloyo kang banwa nagtiriripon sa atubang kang balay. 34Ginpang-ayad ni Jesus ang duro nga mga tawo nga nagabatyag kang nagkalain-lain nga mga balatian, kag ginpanabog na man ang duro nga mga demonyo. Wara na ginatugotan nga makahambal ang mga demonyo kang bisan ano tungud hay kilala nanda kon sin-o gid tana.

Nagpangwali si Jesus sa Galilea

(Lucas 4:42-44)

35Pagkaaga, dulum-dulum pa, nagbangon run si Jesus kag maggwa sa balay. Nag-agto tana sa kamingawan kag rugto magpangamuyo. 36Kag ginpangita tana ni Simon kag kang anang mga kaibahan. 37Kang makita nanda si Jesus, nagkuon sanda, “Ang tanan nga mga tawo nagapangita kanimo.”

38Pero nagsabat si Jesus, “Kinahanglan nga maagto man kita sa iba nga mga kaingud nga banwa, agud to nga makapangwali man ako rugto, tungud hay amo ria ang katuyoan nga nag-abot ako rugya.” 39Gani ginlibot na ang bilog nga Galilea nga nagapangwali sa mga sinagoga kag nagapanabog kang mga demonyo.

Gin-ayad ni Jesus ang Sangka Aruon

(Mateo 8:1-4; Lucas 5:12-16)

40Kar-on, may sangka aruon nga nagparapit kay Jesus. Nagluhod dya kag nagpakitluoy kana nga nagakuon, “Kon gustohon mo, sarang mo ako maayad kag himoon nga limpyo suno sa kasugoan.”

41Nangir-o gid si Jesus kana. Dayon gindawhat na dya kag tandugun, kag nagkuon, “Huud, gusto ko gid; ayad run!” 42Kato lagi, nadura ang aru kang tawo, kag nag-ayad run tana. 43Ginpaandaman gid tana ka mayad ni Jesus kag ginpapanaw lagi. 44Nagkuon si Jesus kana, “Sigurohon mo gid nga indi ikaw magpanugid sa bisan kay sin-o nahanungud sa butang nga dya, pero ang himoon mo agto ikaw sa pari kag magpaturuk kana. Dayon maghalad ikaw kang haralad nga suno sa kasugoan ni Moises para mapamatud-an mo sa mga tawo nga nag-ayad run ikaw.”

45Pero ang tawo nagpanaw kag ginpanugid-sugid ang natabo kana, hasta nga maglapnag ang balita nga dya. Tungud ka dya, indi run mahimo nga makasulud kang hayag si Jesus sa banwa. Gani rugto run lang tana nagtiner sa kamingawan, kag nag-aragto kana ang mga tawo nga nagharalin sa mga nagkalain-lain nga mga lugar.

Kinaray-a NT

© Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved

More Info | Version Index