Search form

Marcos 11

Ang Pagsulud ni Jesus sa Jerusalem

(Mateo 21:1-11; Lucas 19:28-40; Juan 12:12-19)

1Kang nagahinamput run sanday Jesus sa Jerusalem marapit sa mga banwa kang Betfage kag Betania, rugto sa Bukid kang mga Olibo, ginsugo ni Jesus ang darwa na ka mga disipulo 2nga nagakuon, “Agto kamo sa sunod nga baryo. Pag-abot ninyo rugto, may makita kamo nga sangka tinday nga asno nga nabangut kag wara pa gid masakyi. Hubadi ninyo dya kag dar-un rugya. 3Kon may mamangkot gani kaninyo kon andut nga ginahimo ninyo ria, sabtun ninyo nga, ‘Kinahanglan dya kang Ginoo kag ibalik na man dayon.’”

4Gani nagpanaw sanda kag nakita nanda sa dalan ang sangka tinday nga asno nga nabangut sa pwertahan kang sangka balay, kag ginhubadan nanda dya. 5Ang mga tawo rugto nga nagatirindug namangkot kananda, “Andut nga ginahubadan ninyo ang tinday nga ria?”

6Nagsabat sanda suno sa ginkuon ni Jesus kananda, kag ginpabay-an sanda nga maghalin. 7Gindara nanda ang tinday nga asno kay Jesus kag ginhapinan nanda kang andang mga kunup ang likod na ka dya kag nagsakay si Jesus rugya ka dya. 8Duro nga mga tawo ang naghurumlad kang andang mga kunup sa dalan, samtang ang iba tana nagpanapas kang mga marabong nga sanga sa kaumahan kag ginpangladlad sa dalan. 9Ang mga tawo nga nagauna kay Jesus kag ang mga nagasurunod kana nagasiringgit, “Hosanna! Pakamayadun ang nagaabot nga ginpadara kang Ginoo! 10Pakamayadun ang magaabot nga ginharian kang atun ulang nga si David. Dayawun ang Dios sa kalangitan!”

11Nagsulud si Jesus sa Jerusalem kag nag-agto tana sa templo kag nagpanghulung-hulung sa palibot. Tungud hay sirum run, naggwa si Jesus kag nag-agto sa Betania imaw kang napulo'g darwa ka mga disipulo.

Ginsumpa ni Jesus ang Kahoy nga Higera

(Mateo 21:18-19)

12Pagkadason nga adlaw, samtang nagapabalik sanday Jesus halin sa Betania, nakabatyag tana kang gutum. 13May nakita tana sa unahan nga kahoy nga higera nga marabong ang anang mga dahon. Gin-agtonan na dya kag turukun kon may bunga. Pero kang maparapitan na run dya, nasapwan na nga puro lang man dya dahon tungud hay bukun pa ti tagburunga kang higera. 14Gani ginkun-an na ang kahoy nga higera, “Halin kadya wara run gid ti may magkaun kang imong bunga.”

Ang ginkuon na nga dya nabatian kang anang mga disipulo.

Nag-agto si Jesus sa Templo

(Mateo 21:12-17; Lucas 19:45-48; Juan 2:13-22)

15Pagkaabot nanda sa Jerusalem, nagsulud si Jesus sa templo kag ginpanabog na ang mga nagapamaligya kag nagapamakal. Ginpamaliskad na ang mga lamesa kang mga manugbaylo kang kwarta kag ang mga purongkoan kang mga manugbaligya kang pating. 16Gindumilian na ang bisan sin-o nga magdara kang bisan ano nga mag-agi sa templo. 17Gintudloan na ang mga tawo, “Indi bala nga nasulat sa kasulatan nga nagkuon ang Dios ‘Ang akun balay pagatawgun nga balay-parangamuyoan para sa tanan nga mga katawhan halin sa nagkalain-lain nga mga nasyon?’ Pero ginhimo ninyo dya nga paranagoan kang mga takawan.”

18Nabatian dya kang mga pangulo kang kaparian kag kang mga manunudlo kang Kasugoan. Gani, nagpangita sanda kang paagi nga mapatay si Jesus. Nahadluk sanda kana tungud hay ang tanan nga mga tawo nanamian gid sa anang mga ginapanudlo.

19Pagkasirum, naggwa sanday Jesus sa syudad.

Ang Pagturon-an Halin sa Kahoy nga Higera

(Mateo 21:20-22)

20Pagkaaga, samtang nagapanaw sanda sa dalanun, nakita nanda ang kahoy nga higera nga laya run hasta gid sa anang mga gamot. 21Nadumduman ni Pedro ang natabo kag nagkuon tana kay Jesus, “Maestro, turuka bala, ang kahoy nga higera nga imo ginsumpa laya run!”

22Nagkuon si Jesus kananda, “Magtoo kamo sa Dios! 23Sugidan ko kamo, ang bisan sin-o nga magkuon sa bukid nga dya nga maghalin kag magsaylo sa dagat, kag wara nagapangduha-duha sa anang tagipusoon kundi nagatuo nga ang anang ginkuon matabo gid, matuman gid dya. 24Gani ginakuon ko kaninyo nga kon mangamuyo gani kamo sa pagpangayo kang bisan ano nga butang, magtuo kamo nga inyo run dya nabaton kag maangkun gid ninyo dya. 25Sa tion nagapangamuyo kamo, kon may ginalainan kamo kang buut patawara anay ninyo tana agud to nga ang inyo Amay sa langit magapatawad man kaninyo sa inyo mga kasal-anan. 26Pero kon indi gani kamo magpatawad sa iba, indi man kamo pagpatawarun kang inyo Amay sa langit.”+

Ang Pamangkot nahanungud sa Awtoridad ni Jesus

(Mateo 21:23-27; Lucas 20:1-8)

27Nag-abot ruman sanday Jesus sa Jerusalem kag kang nagapanaw tana sa templo, ginparapitan tana kang mga pangulo kang kaparian, mga manunudlo kang Kasugoan kag kang mga kamal-aman. 28Ginpamangkot nanda si Jesus, “Ano ang imo awtoridad sa pagpanghimo kang dya nga mga butang? Kag sin-o ang nagtugro kanimo kang awtoridad sa paghimo ka dya?”

29Nagkuon si Jesus kananda, “May pamangkot man ako kaninyo; sabta ninyo ako, kag isugid ko kaninyo kon ano ang akun awtoridad sa paghimo kang dya nga mga butang. 30Sugidi ninyo ako, sa diin naghalin ang awtoridad ni Juan sa pagpangbawtiso, sa Dios bala ukon sa tawo?”

31Kag nagbinaisay sanda nga nagakuon, “Kon magkuon kita nga sa Dios maghalin, makuon tana nga, ‘Andut nga wara kamo magpati kana?’ 32Pero kon magkuon kita nga ‘Sa tawo maghalin…’” (Nahadluk sanda sa mga tawo tungud hay ginakilala kang mga tawo nga si Juan matuod nga propeta.) 33Gani nagsabat sanda kay Jesus, “Wara tamun kamaan.”

Kag ginkun-an man sanda ni Jesus, “Indi ko man pag-isugid kaninyo kon ano ang akun awtoridad sa paghimo kang dya nga mga butang.”

Kinaray-a NT

© Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved

More Info | Version Index