Search form

Marcos 11:1

Ang Pagsulud ni Jesus sa Jerusalem

(Mateo 21:1-11; Lucas 19:28-40; Juan 12:12-19)

1Kang nagahinamput run sanday Jesus sa Jerusalem marapit sa mga banwa kang Betfage kag Betania, rugto sa Bukid kang mga Olibo, ginsugo ni Jesus ang darwa na ka mga disipulo

Kinaray-a NT

© Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved

More Info | Version Index