Search form

Marcos 14

Ang Humun sa Pagpatay kay Jesus

(Mateo 26:1-5; Lucas 22:1-2; Juan 11:45-53)

1Darwa run lang ka adlaw kag amo run ang Pista kang Paglampuwas kag kang Tinapay nga Wara ti Tapay. Ang mga pangulo kang kaparian kag ang mga manunudlo kang Kasugoan nagapangita kang padihut sa pagpadakup kay Jesus sa tago kag sa pagpapatay kana. 2Nagkuon sanda, “Indi natun dya paghimoon sa adlaw kang pista hay basi maggirinamo ang mga tawo.”

Ginbu-boan si Jesus kang Agwa

(Mateo 26:6-13; Juan 12:1-8)

3Samtang rugto si Jesus sa Betania, sa balay ni Simon nga aruon, kag kang nagakaun tana, may sangka bayi nga nagparapit kana nga nagadara kang surudlan nga alabastro nga buta kang agwa nga puro nardo, kag tama gid dya ka mahal. Ginbuka na ang surudlan kag ginbu-bo ang agwa sa ulo ni Jesus. 4Ang iba nga mga tawo rugto nag-ugut kag nagmunohay, “Andut nga gin-uyangan lang ang agwa nga ria? 5Mabaligya pa raad dya kang sobra sa tatlo ka gatos ka kwarta nga pilak, kag ang bayad ipanugro sa mga imol!” Kag ginkaraan nanda ang bayi.

6Pero ginhambalan sanda ni Jesus, “Pabay-i lang ninyo tana; indi ninyo tana pagpahilabti. Mayad ang anang ginhimo nga dya kanakun. 7Kaimaw ninyo pirme ang mga imol kag bisan ano oras sarang ninyo sanda mabuligan kon gustohon ninyo. Pero ako tana indi ninyo kaimaw pirme. 8Ginhimo na ang anang masarangan; ginbu-boan na kang agwa ang akun lawas sa pag-aman sa akun lubung. 9Sugidan ko kamo, bisan diin sa bug-os nga kalibutan iwali ang mayad nga balita, ang anang ginhimo nga dya isambitun man bilang pagdumdum kana.”

Nagpasugot si Judas nga Luiban si Jesus

(Mateo 26:14-16; Lucas 22:3-6)

10Si Judas Iscariote tana nga isara sa napulo'g darwa ka mga disipulo, nag-agto sa mga pangulo kang kaparian agud itugyan si Jesus kananda. 11Kang mabatian nanda dya, nalipay gid sanda kag ginsaadan nanda tana nga tugroan kang kwarta. Gani, umpisa kato, nangita si Judas kang kahigayonan sa pagluib kay Jesus.

Nagyapon si Jesus sa Pista kang Paglampuwas

(Mateo 26:17-25; Lucas 22:7-14, 21-23; Juan 13:21-30)

12Sa nahauna nga adlaw kang Pista kang Tinapay nga wara ti Tapay nga amo ang adlaw nga ginaihaw ang tinday nga karnero para sa Pista kang Paglampuwas, ang mga disipulo nagpamangkot kay Jesus, “Sa diin mo gusto nga ihanda namun para kanimo ang pagkaun para sa Pista kang Paglampuwas?”

13Dayon ginsugo ni Jesus ang darwa sa anang mga disipulo kag ginkun-an, “Agto kamo sa syudad kag sug-alawun kamo kang sangka laki nga nagadara kang sangka tibud nga may tubig. Sundon ninyo tana, 14kag kon sa diin nga balay tana magsulud, hambalan ninyo ang tagbalay, ‘Nagapamangkot ang Maestro kon sa diin nga kwarto tana kag ang anang mga disipulo magakaun sa Pista kang Paglampuwas.’ 15Kag ipakita na kaninyo ang sangka bahul nga kwarto sa ibabaw nga naaman run nga daan kag nasangkapan run. Rugto kamo maghimus para kanatun.”

16Nagpanaw ang mga disipulo kag mag-agto sa syudad kag nakita nanda ang tanan suno sa ginkuon kananda ni Jesus. Kag naghimus sanda rugto kang pagkaun para sa Pista kang Paglampuwas.

17Pagkagabii, nag-abot si Jesus imaw kang anang napulo'g darwa ka mga disipulo. 18Kang nagakaraun run sanda sa lamesa, nagkuon si Jesus, “Sugidan ko kamo, nga ang isara kaninyo magaluib kanakun, tana nga nagakaun imaw kanakun.”

19Nasubuan gid ang mga disipulo kag kada isara kananda nagpamangkot kana, “Ako bala, Ginoo?”

20Nagsabat si Jesus, “Isara kaninyo nga napulo'g darwa kag kaimaw ko nga nagasawsaw kang tinapay sa yahong. 21Tungud hay ang Anak kang Tawo mapatay suno sa nasulat run nga daan. Pero makaluluoy gid ang madangatan kang tawo nga magaluib sa Anak kang Tawo. Mayad pa nga wara run lang tana matawo sa kalibutan.”

Ang Balaan nga Panyapon

(Mateo 26:26-30; Lucas 22:14-20; 1 Corinto 11:23-25)

22Samtang nagakaun sanda, nagbuul si Jesus kang tinapay kag nagpangamuyo sa pagpasalamat. Ginpamihak-pihak na dya kag ginpanugro kananda kag magkuon, “Batona ninyo; amo dya ang akun lawas.”

23Dayon nagbuul tana kang kupa kag nagpangamuyo sa pagpasalamat, kag gintugro kananda, kag tanan sanda nag-inum rugto. 24Nagkuon si Jesus kananda, “Amo dya ang akun dugo nga nagaparig-un kang kasugtanan kang Dios; ang akun dugo nga gin-ula para sa duro nga mga tawo para sa kapatawaran kang mga kasal-anan. 25Sugidan ko kamo, indi run ako liwan mag-inum kang bino nga halin sa ubas hasta sa adlaw nga mag-inum ako kang bag-o nga bino sa tion kang paghari kang Dios.”

26Pagkatapos nanda ka kanta kang pagdayaw, naggwa sanda kag mag-agto sa Bukid kang mga Olibo.

Gintagna ni Jesus ang Pagpanginwara ni Pedro

(Mateo 26:31-35; Lucas 22:31-34; Juan 13:36-38)

27Nagkuon si Jesus kananda, “Tanan kamo magaparalagyo kag magabiya kanakun, tungud hay nagkuon ang Dios sa kasulatan, ‘Pagapatyun ko ang manugbantay, kag magaharaplaag ang mga karnero.’ 28Pero pagkatapos nga banhawun ako, magauna ako kaninyo rugto sa Galilea.”

29Nagkuon si Pedro, “Bisan magbiya sanda tanan kanimo, ako tana indi gid.”

30Nagkuon si Jesus kana, “Sugidan ko ikaw, kadya nga gabii antes makapamalo ang sulog kang darwa ka beses, tatlo ka beses mo ako nga ipanginwara.”

31Pero nagpamirit gid si Pedro, “Bisan mapatay pa ako kaimaw nimo indi ko gid ikaw pag-ipanginwara.” Kag amo man dya ang ginhambal kang tanan.

Nagpangamuyo si Jesus sa Getsemane

(Mateo 26:36-46; Lucas 22:39-46)

32Nag-abot sanda sa lugar nga ginatawag Getsemane. Nagkuon si Jesus sa anang mga disipulo, “Pungko kamo rugya samtang nagapangamuyo ako.” 33Gin-imaw na sanday Pedro, Santiago kag Juan, kag natublag gid tana ka mayad kag nagbatyag kang tuman nga kasubu. 34Nagkuon tana kananda, “Daw mapatay ako sa sobra nga kasubu. Pabilin lang kamo rugya kag magbantay.”

35Nag-agto si Jesus sa uruunhan nayon kag nagharapaun sa lupa kag magpangamuyo nga kon sarang pa lang mahimo mapaiway ang tion kang pag-antos nga anang ginapaabot. 36Nangamuyo tana, “Amay, Amay ko, mahimo nimo ang tanan nga butang. Ipaiway kanakun ang pag-antos nga dya, pero bukun ti akun kabubut-un ang matuman kundi ang imo.”

37Ginbalikan na ang tatlo ka mga disipulo kag nakita na sanda nga nagakaraturog. Ginkun-an na si Pedro, “Simon, nagakaturog bala ikaw? Indi kaw gid haw makapulaw bisan sangka oras lang? 38Magpulaw kamo kag magpangamuyo agud to nga indi kamo masulay. Buut man ninyo ang maghimo kang mayad pero ang inyo lawas maluya.”

39Naghalin ruman si Jesus kag nangamuyo kang amo man angud nga mga tinaga. 40Ginbalikan na liwan ang anang mga disipulo kag nakita na sanda nga nagakaturog tungud hay tam-an gid sanda ka tuyo. Kag indi sanda kamaan kon ano ang andang isabat kana.

41Kang ikatlo na nga pagbalik kananda, nagkuon tana, “Nagakaturog kag nagapahuway pa angud kamo? Husto run ria! Nag-abot run ang tion nga ang Anak kang Tawo igatugyan sa alima kang mga tawo nga makasasala. 42Bangon kamo, mapanaw kita. Rugya run ang tawo nga magaluib kanakun.”

Ang Pagdakup kay Jesus

(Mateo 26:47-56; Lucas 22:47-53; Juan 18:3-12)

43Samtang nagahambal pa si Jesus, lagi-lagi nag-abot si Judas nga isara sa napulo'g darwa ka mga disipulo. Imaw na ang duro nga mga tawo nga nagadara kang mga espada kag ralampus. Ginpadara sanda ka dya kang mga pangulo kang kaparian, kang mga manunudlo kang Kasugoan kag kang mga kamal-aman. 44Nagkuon run nga daan kananda ang traidor, “Ang tawo nga akun iharkan, amo tana. Dakpun ninyo tana kag dar-un kag gwardyahan gid ka mayad.”

45Gani nga kang pag-abot ni Judas, ginparapitan na lagi si Jesus kag magkuon, “Maestro!” kag dara haruk kana. 46Dayon gindakup nanda si Jesus kag ginsiguro nga indi makapalagyo. 47Pero may isara rugto nga nagatindug nga naghunos kang anang espada kag ginlabo ang surugoon kang pinakamataas nga pari kag nautas gid ang talinga na ka dya. 48Nagkuon si Jesus kananda, “Buyung ako haw nga kinahanglan pa nga magdara kamo kang mga espada kag ralampus sa pagdakup kanakun? 49Adlaw-adlaw nagapanudlo ako sa templo kag rugto man kamo, kag wara man ninyo ako pagdakpa. Pero kinahanglan nga matuman ang ginakuon sa Kasulatan.”

50Dayon ginbayaan si Jesus kang tanan nga mga disipulo kag nagparalagyo sanda.

51May sangka pamatan-un nga laki nga nagasunod kay Jesus. Nagatampi lang tana kang tela nga lino kag gindakup man nanda tana ka dya 52pero nakapanginpadlos tana kag nabilin ang anang ginatampi kag nagdalagan tana nga hublas.

Si Jesus sa Atubang kang Konseho

(Mateo 26:57-68; Lucas 22:54-55, 63-71; Juan 18:13-14, 19-24)

53Gindara nanda si Jesus sa balay kang Pinakamataas nga Pari nga sa diin nagtiripon ang tanan nga mga pangulo kang kaparian, ang mga kamal-aman kag ang mga manunudlo kang Kasugoan. 54Si Pedro tana, nagasunod kana pero rayu ang anang antad, kag nagsulud man tana sa lagwerta kang balay kang Pinakamataas nga Pari. Rugto nagapungko tana kaimaw kang mga gwardya nga nagpainit-init marapit sa kalayo. 55Kar-on, ang mga pangulo kang kaparian kag ang bilog nga katapo kang Konseho nagtinguha gid sa pagpangita kang mga ebidensya batok kay Jesus agud nga mapapatay tana. Pero wara gid sanda ti makita. 56Duro ang nagpanaksi kang bukun ti matuod batok kay Jesus pero wara man nagasirinanto ang andang mga ginasugid.

57May mga nagtirindug kag nagpanaksi kang bukun ti matuod batok kana nga nagakuon, 58“Nabatian namun tana nga naghambal nga igub-un na ang templo nga dya nga ginhimo kang tawo kag sa sulud kang tatlo ka adlaw mapatindug tana kang lain nga bukun ti hinimoan kang tawo.” 59Pero bisan amo pa kato wara man angud pagsirinanto ang andang mga ginasugid.

60Nagtindug ang Pinakamataas nga Pari sa tunga nanda kag namangkot kay Jesus, “Wara gid bala ikaw ti isabat sa mga akusasyon nanda kontra kanimo?”

61Pero wara gid maglimug si Jesus kag wara gid magsabat. Ginpamangkot liwan tana kang Pinakamataas nga Pari, “Ikaw gid bala ang Cristo nga Anak kang darayawun nga Dios?”

62Nagsabat si Jesus, “Huud, kag makita ninyo ang Anak kang Tawo nga nagapungko sa tuo nayon kang makagagahum nga Dios, kag makita man ninyo nga nagaabot nga ginadara kang panganod.”

63Gin-gisi kang Pinakamataas nga Pari ang anang bayo kag nagkuon, “Indi run natun kinahanglan kang mga testigo! 64Nabatian run man ninyo ang anang pagpasipala sa Dios. Ano ang inyo desisyon?”

Kag ginpamatbatan nanda tana kang kamatayun.

65Gindupraan tana kang iba, ginpuyungan, kag ginsumbag kag ginkun-an, “Lat-a kon sin-o ang nagsumbag kanimo?” Ginbuul tana kang mga gwardya kag ginsagi ka tampa.

Ginpanginwara ni Pedro si Jesus

(Mateo 26:69-75; Lucas 22:56-62; Juan 18:15-18, 25-27)

66Si Pedro tana rugto angud sa idalum, sa lagwerta kang balay kang mag-abot ang isara sa mga surugoon nga bayi kang Pinakamataas nga Pari. 67Kang makita na si Pedro nga nagapainit-init marapit sa kalayo, ginturuk na dya kag nagkuon, “Kaimaw man ikaw ni Jesus nga taga-Nazaret.”

68Pero ginpanginwara dya ni Pedro, “Wara takun kamaan kag wara ako ka hangup kang ginakuon mo nga ria.” Kag nagpanaw tana paggwa sa pwertahan. Amo man to ang pagpamalo kang sulog.+

69Nakita tana rugto kang surugoon nga bayi kag ginliwan na ang anang ginkuon nga ria sa mga nagatirindug rugto, “Ang tawo nga dya isara man kananda!” 70Pero ginpanginwara ruman dya ni Pedro.

Wara magbuhay, ang mga nagatirindug rugto nagkuon ruman kay Pedro, “Sigurado gid nga isara ikaw kananda tungud hay Galileanhun man ikaw.”

71Pero nagsabat si Pedro, “Bisan silotan pa ako kang Dios, matuod gid ang akun ginakuon kaninyo. Wara gid ako ka kilala kang tawo nga ginakuon ninyo nga ria.”

72Lagi-lagi kato, nagpamalo ang sulog sa ikarwa nga bes. Kag nadumduman ni Pedro ang ginkuon ni Jesus kana nga, “Antes ang ikarwa nga pagpamalo kang sulog, ipanginwara mo ako kang makatlo ka bes.” Kag naghiribiun si Pedro.

Kinaray-a NT

© Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved

More Info | Version Index