Search form

Marcos 15

Ginpaatubang si Jesus kay Pilato

(Mateo 27:1-2, 11-14; Lucas 23:1-5; Juan 18:28-38)

1Aga pa gid kang masunod nga adlaw, nagsinapol ang mga pangulo kang kaparian imaw kang mga kamal-aman kag mga manunudlo kang Kasugoan kag kang tanan nga mga katapo kang Konseho. Gin-gapos nanda si Jesus kag gindara kag gintugyan kay Pilato. 2Ginpamangkot tana ni Pilato, “Ikaw bala ang hari kang mga Judio?”

Nagsabat si Jesus, “Ginhambal mo run.”

3Gin-akusar kang mga pangulo kang kaparian si Jesus kang duro nga mga butang. 4Gani ginpamangkot liwan tana ni Pilato, “Wara gid bala ikaw ti isabat kananda? Nabatian mo kon ano ka duro ang andang akusasyon batok kanimo.”

5Pero wara run magsabat si Jesus, gani natingala gid si Pilato.

Ginpamatbatan si Jesus kang Kamatayun

(Mateo 27:15-26; Lucas 23:13-25; Juan 18:39; 19:16)

6Kar-on, kada pista kang paglampuwas kinabatasan ni Pilato nga maghilway kang sangka priso nga ginapangayo kang mga tawo. 7May sangka priso rugto nga ginahingaranan kay Barabas. Tana ka dya napriso imaw kang mga rebelde nga nakapatay kang magpakigbato sanda sa gobyerno. 8Nag-abot ang duro nga mga tawo kag ginpangayo nanda kay Pilato nga himoon para kananda ang anang kinabatasan nga ginahimo. 9Ginpamangkot sanda ni Pilato, “Gusto bala ninyo nga hilwayun ko para kaninyo ang Hari kang mga Judio?” 10Tungud hay nasat-uman na nga gintugyan kana kang mga pangulo kang kaparian si Jesus tungud sa kahisa.

11Pero ginsudyot kang mga pangulo kang kaparian ang mga tawo nga si Barabas ang pangayoon nga hilwayun para kananda. 12Nagkuon liwan si Pilato kananda, “Ano bay ang akun himoon sa tawo nga ginatawag ninyo nga Hari kang mga Judio?”

13Nagsinggit sanda, “Ilansang tana sa kros!”

14Nagkuon si Pilato kananda, “Andut haw? Ano gid haw nga sala ang nahimo na?”

Pero gintudohan pa gid nanda ka singgit, “Ilansang tana sa kros!”

15Tungud hay gusto ni Pilato nga malipay ang mga tawo, gani ginhilway na si Barabas para kananda. Si Jesus tana, ginpahanot na kag gintugyan kananda agud ilansang sa kros.

Ginyaguta si Jesus kang mga Suldado

(Mateo 27:27-31; Juan 19:2-3)

16Gindara kang mga suldado si Jesus sa sulud kang palasyo kang gobernador, nga ginatawag pretoryo, kag gintipon nanda ang bilog nga batalyon kang mga suldado. 17Ginkunupan nanda tana kang kunup nga kolor granate kag naghimo sanda kang koro-korona nga puro tunuk kag ginbutang dya sa anang ulo. 18Dayon ginasaludohan nanda tana nga nagakuon, “Dayawun ikaw nga Hari kang mga Judio!” 19Ginapakdol nanda tana sa ulo kang surusungkod, ginadupraan kag ginaluhod-luhodan nga nagapakuno-kuno nga ginasimba nanda tana. 20Pagkatapos nanda ka yaguta kana, gin-uba nanda ang kunup nga granate kag ginpasuksok nanda liwan kana ang anang bayo. Dayon gindara nanda sa gwa agud ilansang sa kros.

Ang Paglansang kay Jesus sa Kros

(Mateo 27:32-44; Lucas 23:26-43; Juan 19:17-27)

21Sa dalanun nasug-alaw nanda ang sangka tawo nga ginahingaranan kay Simon nga nagapasulud sa syudad halin sa uma. Tana ka dya taga-Cirene kag tatay ni Alejandro kag Rufo. Ginpirit tana kang mga suldado nga magpas-an kang kros ni Jesus. 22Gindara nanda si Jesus sa lugar nga ginatawag Golgota (nga kon sayudon, Lugar kang Bagol). 23Gintugroan nanda tana kang bino nga nasimbugan kang mira pero wara na dya gin-inum. 24Dayon, ginlansang nanda tana sa kros kag ginhururay ang anang bayo kag naggabot-gabot sanda para maman-an kon ano nga parte ang mabuul kang kada isara kananda. 25Alas-nwebe ti aga kang ginlansang nanda si Jesus sa kros. 26Nasulat sa ibabaw nayon kang kros ang andang akusasyon batok kana, “Ang Hari kang mga Judio.” 27May darwa man ka kriminal nga andang ginlansang rugto imaw kay Jesus, ang isara sa anang tuo nayon kag ang isara tana sa anang wala. 28Gani natuman ang ginakuon sa Kasulatan nga, “Ginkabig tana nga isara man sa mga kriminal.”+

29Ang mga nagaaragi rugto nagaulung-ulung kang anda mga ulo nga nagayaguta kana, “Gub-un mo gali ang templo kag patindugun dya sa sulud kang tatlo ka adlaw! 30Panaog dyan sa kros kag luwasa ang imong kaugalingun.”

31Ginyaguta man tana kang mga pangulo kang kaparian imaw kang mga manunudlo kang Kasugoan nga nagakinun-anay, “Ginluwas na ang iba pero indi na maluwas ang anang kaugalingun. 32Turukun ta nga magpanaog kadya sa kros ang Cristo nga hari kang Israel, agud to nga mapati kita kana.”

Ang darwa nga ginlansang imaw kay Jesus nagpasipala man kana.

Ang Pagkamatay ni Jesus

(Mateo 27:45-56; Lucas 23:44-49; Juan 19:28-30)

33Pagkaudto-adlaw, nagdulum ang bilog kalibutan hasta mag-alas tres sa hapon. 34Pagka alas-tres ti hapon, nagsinggit si Jesus sa mabaskug nga limug, “Eloi, Eloi, lema sabactani?” nga kon sayudon, “Dios ko, Dios ko, andut haw nga ginpabay-an mo ako?”

35Kang mabatian dya kang mga nagatirindug rugto, nagkuon sanda, “Pamatii ninyo, ginatawag na si Elias.” 36May sangka tawo nga nagdalagan kag nagtusmaw kang espongha sa langgaw kag ginbutang dya sa punta kang sanga kang kahoy kag gintunghol sa ba-ba ni Jesus kag magkuon, “Turukun ta kon maabot gid man si Elias sa pagbuul kana sa kros.”

37Nagsinggit kang matunog si Jesus kag nabugto ang anang ginhawa.

38Ang kurtina sa templo napihak sa tunga, halin sa ibabaw paidalum. 39Ang kapitan kang mga suldado nga nagatindug sa atubang ni Jesus, kang makita na kon paano nabugto ang ginhawa ni Jesus, nagkuon tana, “Matuod gid man nga ang tawo nga dya Anak kang Dios!”

40May mga bayi man sa uruunahan nga nagaturuk kang nagakaratabo nga dya. Ang iba kananda amo sanday Salome, Maria Magdalena kag si Maria nga nanay nanday Santiago nga bataun kag Jose. 41Sanda ka dya nagsunod kay Jesus kag nag-alagad kana kang rugto pa tana sa Galilea. May iba pa gid nga mga bayi rugto nga nag-imaw kay Jesus paagto Jerusalem.

Ang Paglubung kay Jesus

(Mateo 27:57-61; Lucas 23:50-56; Juan 19:38-42)

42Pagkagabii, tungud hay adlaw to kang pag-aman ukon bisperas kang Adlaw nga Inugpahuway, 43si Jose nga taga-Arimatea nga sangka dungganun nga katapo kang konseho, nga nagahulat man nga mag-abot ang adlaw nga maghari ang Dios, nangisug nga magparapit kay Pilato kag ginpangayo ang bangkay ni Jesus. 44Natingala gid si Pilato kang mabatian na nga patay run si Jesus. Gani ginpatawag na ang kapitan kag ginpamangkot kon patay run gid man si Jesus. 45Pagkamaan ni Pilato sa kapitan nga patay run gid man si Jesus, nagpasugot tana nga ibul-un ni Jose ang bangkay ni Jesus. 46Nagbakal si Jose kang tela nga lino kag gintaltal ang bangkay ni Jesus sa kros. Ginputos na dya kang tela nga lino kag ginbutang sa rulubngan nga gin-giab sa bato; dayon nagpaligid tana kang bato nga magatakup sa pwertahan kang rulubngan. 47Nakita nanday Maria Magdalena kag ni Maria nga nanay ni Jose kon sa diin ginlubung si Jesus.

Kinaray-a NT

© Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved

More Info | Version Index