Search form

Marcos 15:21

Ang Paglansang kay Jesus sa Kros

(Mateo 27:32-44; Lucas 23:26-43; Juan 19:17-27)

21Sa dalanun nasug-alaw nanda ang sangka tawo nga ginahingaranan kay Simon nga nagapasulud sa syudad halin sa uma. Tana ka dya taga-Cirene kag tatay ni Alejandro kag Rufo. Ginpirit tana kang mga suldado nga magpas-an kang kros ni Jesus.

Kinaray-a NT

© Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved

More Info | Version Index