Search form

Marcos 16

Ang Pagkabanhaw ni Jesus

(Mateo 28:1-8; Lucas 24:1-12; Juan 20:1-10)

1Pagkatapos kang Adlaw nga Inugpahuway, nagbakal kang pahamot sanday Maria Magdalena, Maria nga nanay ni Santiago, kag si Salome agud ihaplas sa bangkay ni Jesus. 2Aga-aga pa gid kang nahauna nga adlaw kang semana, pagbutlak kang adlaw, nag-agto sanda sa rulubngan. 3Sa dalanun, nagapamangkotanay sanda kon sin-o ang magapaligid para kananda kang bato nga nagatakup sa gawang kang rulubngan. 4Kang paglantaw nanda, nakita nanda nga napaligid run ang bato; tama gid dya ka bahul. 5Pagsulud nanda sa rulubngan may nakita sanda nga pamatan-un nga laki nga nagapungko sa tuo nayon nga nagasuksok kang bayo nga puti, kag hinadlukan gid sanda.

6Nagkuon ang laki kananda, “Indi kamo magkatingala! Ginapangita ninyo si Jesus nga taga-Nazaret nga ginlansang sa kros; nabanhaw run tana, wara tana rugya. Turuka ninyo ang ginhamyangan kana. 7Pero, panaw kamo kag isugid ninyo sa anang mga disipulo kag kay Pedro nga magauna si Jesus kaninyo sa Galilea. Makita ninyo tana rugto pareho kang anang ginkuon kaninyo.”

8Gani naggwa ang mga bayi nga dya sa rulubngan kag nagparalagyo. Nagakurudug sanda sa kahadluk kag natingala gid. Wara gid sanda ti ginsugidan tungud hay hinadlukan gid sanda.

Nagpakita si Jesus kay Maria Magdalena

(Mateo 28:9-10; Juan 20:11-18)

[ 9Pagkabanhaw ni Jesus, aga pa gid kang nahauna nga adlaw kang semana, nagpakita tana una kay Maria Magdalena nga nasab-an anay kang pito ka demonyo pero gintabog dya ni Jesus. 10Nagpanaw si Maria kag ginsugid na ang anang nakita sa mga kaimaw anay ni Jesus; nagapangasubu sanda kag nagaparanangisun. 11Pero kang mabatian nanda nga buhi si Jesus kag nakita pa ni Maria, wara gid sanda magpati.

Nagpakita si Jesus sa Darwa ka mga Sumurunod

(Lucas 24:13-35)

12Pagkatapos ka dya, nagpakita man si Jesus sa lain nga dagway sa darwa ka mga sumuronod samtang nagapanaw sanda paagto sa uma. 13Nagbalik sanda kag ginsugidan ang iba nanda nga mga kaimaw pero wara man sanda magpati kananda.

Nagpakita si Jesus sa Napulo'g isara ka mga Disipulo

(Mateo 28:16-20; Lucas 24:36-49; Juan 20:19-23; Binuhatan 1:6-8)

14Kang urihi, nagpakita si Jesus sa napulo'g isara ka mga disipulo mismo samtang nagakaraun sanda. Ginkaraan na sanda tungud nga wara sanda magpati kag tungud nga mga awut sanda ti ulo. Tungud hay wara gid sanda magpati sa mga ginpanugid kang mga nakakita kana pagkatapos nga nabanhaw tana. 15Nagkuon si Jesus kananda, “Panaw kamo sa bug-os nga kalibutan kag iwali ang mayad nga balita sa tanan nga mga tawo. 16Ang bisan sin-o nga magatuo kag magapabawtiso maluwas. Pero ang bisan sin-o nga indi magtuo pagasintensyahan kang kamatayun. 17Kag amo dya ang mga paratandaan nga makita sa mga tawo nga magatuo kanakun: paagi sa akun ngaran magapanabog sanda kang mga demonyo; magahambal sanda sa nagkalain-lain nga linggwahe nga wara nanda maton-i; 18magapurot sanda kang mga sawa ukon makainum kang hilo, pero indi sanda maiwan; magatungtong sanda kang andang alima sa mga nagamarasakit kag magaarayad dya.”

Gindara si Jesus Palangit

(Lucas 24:50-53; Binuhatan 1:9-11)

19Pagkatapos nga nakapakighambal si Ginoong Jesus sa anang mga sumuronod, gindara tana palangit kag nagpungko sa tuo kang Dios. 20Nagpanaw ang mga sumuronod kag nagpangwali sa bisan diin nga lugar. Nagpanghikot ang Ginoo paagi kananda kag ginpamatud-an na ang andang ginapangwali paagi sa mga milagro nga nagakatabo.+ ]

Kinaray-a NT

© Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved

More Info | Version Index