Search form

Marcos 3

Ang Tawo nga Kimay ang anang Alima

(Mateo 12:9-14; Lucas 6:6-11)

1Sangka bes, nagbalik si Jesus sa sinagoga kag may tawo rugto nga kimay ang sambangi na nga alima. 2May mga tawo rugto nga nagapangita gid kang paagi nga maakusar nanda si Jesus, gani ginapanilagan gid nanda tana kon aydun na ang tawo nga kimay ang alima sa Adlaw nga Inugpahuway. 3Ginkun-an ni Jesus ang tawo nga kimay, “Dali, parapit rugya sa unahan.” 4Dayon ginpamangkot ni Jesus ang mga tawo, “Ano bala ang ginatugot kang atun Kasugoan nga himoon sa Adlaw nga Inugpahuway? Ang magbulig bala ukon ang maghalit? Ang magluwas bala kang kabuhi ukon ang magpatay?”

Pero wara gid sanda maglimug. 5Ginturuk ni Jesus nga may kaugut ang tanan nga mga tawo sa palibot pero nagkasubu man tana tungud kang andang pagkaawut ti ulo. Dayon nagkuon tana sa tawo nga kimay, “Untaya ang imong alima!” Gin-untay man kang tawo ang anang alima, kag nag-ayad dya. 6Dayon nagharalin ang mga Fariseo sa sinagoga kag magpakigsapol lagi sa mga sumuronod ni Herodes, kag nagplano sanda kon paano nanda patyun si Jesus.

Ang Duro gid nga mga Tawo sa Binit kang Linaw

7Kar-on, nag-agto si Jesus imaw kang anang mga disipulo sa Linaw kang Galilea. Kag tama ka duro nga mga tawo ang nagsurunod kana. Nagharalin sanda sa Galilea, sa Judea, 8sa Jerusalem, sa Idumea, kag sa nasidlangan nga bahin kang Jordan, kag sa palibot kang Tiro kag Sidon. Sanda tanan nag-aragto kay Jesus tungud hay nabatian nanda ang tanan nga anang mga ginapanghimo. 9Tungud sa kadurohon kang mga tawo, nagsugo si Jesus sa anang mga disipulo nga mag-aman kang baruto para kana agud to nga indi tana pagdukdukan kang mga tawo. 10Duro nga mga tawo ang anang ginpang-ayad gani nga ang mga masakitun nagapanagil-ut gid para nga makatandug kana. 11Kada makita tana kang mga tawo nga nasab-an kang malaot nga ispirito, nagaharapa sanda ka dya sa anang atubang kag nagasinggit, “Ikaw ang Anak kang Dios!”

12Ginmandoan sanda ni Jesus nga indi gid maghambal kon sin-o tana.

Nagpili si Jesus kang Napulo'g darwa ka mga Apostoles

(Mateo 10:1-4; Lucas 6:12-16)

13Dayon nagtukad si Jesus sa barabakulod kag gintawag na ang mga tawo nga anang gusto itawgun, kag nagparapit sanda kana. 14Nagpili tana kang napulo'g darwa ka mga tawo kag gintawag na nga mga apostoles kag gintangduan na nga mag-imaw kana kag para sugoon nga magpangwali, 15kag gintaw-an na man sanda kang awtoridad sa pagtabog kang mga demonyo.

16Amo dya ang napulo'g darwa nga anang ginpili: si Simon nga ginhingaranan ni Jesus nga Pedro; 17si Santiago kag ang anang bugto nga si Juan, nga mga kabataan ni Zebedeo (Ginhingaranan man sanda ni Jesus nga Boanerges, nga kon sayudon, “mga Bata kang daguub”); 18si Andres, si Felipe, si Bartolome, si Mateo, si Tomas, si Santiago nga bata ni Alfeo, si Tadeo, si Simon nga mapinalanggaun sa anang nasyon, 19kag si Judas Iscariote nga amo ang nagluib kay Jesus.

Si Jesus kag si Beelzebul

(Mateo 12:22-32; Lucas 11:14-23; 12:10)

20Pagkatapos kato nag-uli si Jesus. Kag tama ka duro ruman nga mga tawo ang nagtiripon kana nga bisan gani sanda kang anang mga disipulo wara run ti tion nga magkaun. 21Kang mabatian kang anang panimalay nga ang mga tawo nagakuon, “Nagaumang tana”, gin-agtonan nanda tana agud ibul-un.

22Kag ang mga manunudlo kang Kasugoan nga naghalin sa Jerusalem nagkuon, “Nasab-an tana ni Beelzebul nga pangulo kang mga demonyo. Kag amo dya ang nagatao kana kang gahum sa pagpanabog kang mga demonyo.”

23Gani gintawag sanda ni Jesus kag ginhambalan paagi sa mga paraanggidan, “Ano bay ang pagtabog ni Satanas sa anang kaugalingun? 24Pareho abi sa sangka ginharian, kon ang mga sinakpan na ka dya magbinahin-bahin, ang ginharian nga ria indi run magpadayon. 25Amo man ria sa sangka panimalay, kon magbinahin-bahin man sanda ka dya, ang ria nga panimalay indi man magpadayon. 26Gani kon kontrahun ni Satanas ang anang kaugalingun kag magbinahin-bahin ang anang mga sinakpan, ang anang ginharian indi magpadayon kundi nga maguba dya.

27“Wara man ti bisan sin-o nga makasulud sa balay kang sangka mapagrus nga tawo kag pamul-un ang pagkabutang na ka dya, kon indi na anay paggaposon ang tagbalay nga to. Kag kon nagapos na run gani dya, sarang na run masaid ka pamuul ang tanan nga pagkabutang sa balay nga to.

28“Sugidan ko kamo, ang tawo sarang mapatawad sa bisan ano na nga sala, kag sa bisan ano nga pagpasipala nga anang mahambal. 29Pero ang bisan sin-o nga magpasipala sa Balaan nga Ispirito indi gid pagpatawarun, tungud hay nakahimo tana kang sala nga indi mapatawad hasta san-o.” 30Ginhambal dya ni Jesus tungud hay may nagakuon nga ginagamhan tana kang malaot nga ispirito.

Ang Nanay kag mga Bugto ni Jesus

(Mateo 12:46-50; Lucas 8:19-21)

31Kar-on, nag-abot ang nanay kag mga bugto nga laki ni Jesus. Nagatindug sanda sa gwa kang balay kag ginpatawag nanda si Jesus. 32Duro nga mga tawo ang nagapurungko sa palibot ni Jesus. Nagkuon sanda kana, “Rugyan sa gwa ang imong nanay kag mga bugto nga nagapangita kanimo.”

33Nagsabat si Jesus, “Sin-o gid bala ang akun nanay kag mga bugto?” 34Dayon ginturuk na ang mga tawo nga nagapurungko sa anang palibot kag magkuon, “Amo dya sanda ang akun nanay kag mga bugto. 35Tungud hay ang bisan sin-o nga nagahimo kang kabubut-un kang Dios amo ang akun bugto nga laki, bugto nga bayi kag nanay.”

Kinaray-a NT

© Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved

More Info | Version Index