Search form

Mateo 14:13

Ginpakaun ni Jesus ang Lima ka libo nga mga Tawo

(Marcos 6:30-44; Lucas 9:10-17; Juan 6:1-14)

13Kang nabatian ni Jesus ang natabo kay Juan, naghalin tana rugto kag nagsakay sa baruto, kag nag-agto sa mamingaw nga lugar nga nagaisarahanun. Pero kang naman-an dya kang mga tawo, nagsunod sanda kana nga nagapanaw lang halin sa andang mga kabanwahanan.

Kinaray-a NT

© Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved

More Info | Version Index