Search form

Mateo 15

Ang Ginpanudlo kang mga Kamal-aman

(Marcos 7:1-13)

1Kar-on, may mga Fariseo kag mga manunudlo kang kasugoan nga nagharalin sa Jerusalem ang nag-agto kay Jesus kag nagpamangkot, 2“Andut haw nga ang imong mga disipulo wara pagtuman kang mga pagsurondan nga gintudlo kang atun mga kamal-aman? Sanda kadya nagakirinaun lang nga wara anay pagpanghugas kang andang mga alima.”

3Ginsabat sanda ni Jesus, “Andut haw nga ginalapas man ninyo ang sugo kang Dios para lang matuman ang inyo nga mga pagsurondan? 4Indi bala nga nagsugo ang Dios nga, ‘Tahudon mo ang imo tatay kag nanay,’ kag ‘Ang bisan sin-o nga maghambal kang malaot sa anang tatay ukon nanay, dapat mapatay?’ 5Pero ang inyo tana ginatudlo amo nga kon ang sangka tawo gani may sarang nga ibulig sa anang tatay ukon nanay, pero kon magkuon tana nga, ‘Ginpain ko run dya para sa Dios,’ indi run tana kinahanglan nga magbulig sa anang tatay ukon nanay. 6Sa paghimo ninyo karia, ginhimo ninyo nga wara ti pulos ang sugo kang Dios para lang matuman ang inyo mga pagsurondan. 7Mga hipokrito kamo! Husto gid man ang ginkuon kang Dios paagi kay Propeta Isaias nahanungud kaninyo,

8‘Ang mga tawo nga dya nagapadungug kanakun paagi gid lang sa andang mga ginapanghambal,

pero wara gid sanda ti baratyagun para kanakun.

9Ang andang pagsimba kanakun wara ti kapuslanan,

tungud hay ginatudlo nanda ang pagturon-an nga ginhimo-himo lang kang tawo nga kuno kanakun maghalin.’”

Ang mga Butang nga Nagadagta sa Tawo

(Marcos 7:14-23)

10Gintawag ni Jesus ang mga tawo nga magparapit kana kag ginkun-an, “Pamati kamo kag hangpa ninyo dyaay: 11Bukun ti ang ginakaun kang tawo ang makadagta kana, kundi kon ano ang nagagwa sa anang ba-ba; amo ria ang makadagta kana.”

12Dayon nagparapit kana ang anang mga disipulo kag nagkuon, “Naman-an mo bala nga naglain ang buut kang mga Fariseo sa ginpanghambal nimo?”

13Nagsabat si Jesus paagi sa paanggid, “Ang kada tanum nga wara gintanum kang akun Amay sa langit pagagabuton. 14Pabay-i lang ninyo sanda. Mga bulag sanda karia nga manugtuytoy. Kag kon ang sangka bulag magtuytoy sa sangka bulag man, pareho sanda karia nga mahulog sa buho.”

15Naghambal si Pedro kana, “Abi, ipaathag kanamun ang paraanggidan nga ria.”

16Nagkuon si Jesus kananda, “Wara man bala ninyo mahangpi? 17Wara haw kamo kamaan nga ang bisan ano nga nagasulud sa ba-ba nagadiretso dya sa busong kag nagagwa lang man sa lawas? 18Pero ang nagagwa tana sa ba-ba nagahalin sa tagipusuon, kag amo dya ang nagadagta sa tawo. 19Tungud hay sa tagipusuon kang tawo nagahalin ang mga malain nga panghuna-huna nga amo ang nagatulod sa paghimo kang mga malain nga mga butang pareho kang pagpatay, pagpanginbayi ukon pagpanginlaki, pagpakighilawas, pagpanakaw, pagtistigo kang butig, kag paghambal kang makaguba ka dungug kang iba. 20Amo dya nga mga butang ang nagadagta sa tawo. Pero indi tana makadagta kana ang magkaun nga wara makapanghugas kang alima.”

Ang Pagtuo kang Bayi nga Taga-Canaan

(Marcos 7:24-30)

21Naghalin si Jesus rugto kag nag-agto sa lugar nga marapit sa probinsya kang Tiro kag Sidon. 22Kar-on, may sangka bayi nga taga-Canaan nga nagaistar rugto ang nagparapit kay Jesus kag nagpakitluoy nga nagakuon, “Ginoo, kaliwat ni David, maluoy ikaw kanakun! Ang akun bata nga bayi ginasab-an kang demonyo kag sobra gid ang ana nga pag-antos.”

23Pero wara gid magsabat si Jesus kana. Ang anang mga disipulo nagparapit kana kag nagpangabay nga nagakuon, “Pahalina tana run, kaina pa ang ana sunod-sunod kanatun kag kagahud kana.”

24Nagsabat si Jesus, “Ginpadara ako rugya para lang sa mga katawhan kang Israel nga kaangay kang mga karnero nga nagtalang.”

25Pero ang bayi nagparapit pa gid kana kag nagluhod sa atubang na nga nagakuon, “Ginoo, buligi man ako ay!”

26Nagsabat si Jesus kana, “Bukun ti mayad nga ibul-un ang pagkaun kang mga bata kag itablug sa mga ayam.”

27Nagsabat ang bayi, “Matuod ria, Ginoo, ogaring bisan gani ang mga ayam nagakaun man kang mga uyang nga pagkaun nga nagakarahulog sa lamesa kang andang agalun.”

28Dayon nagkuon si Jesus kana, “Inday, kabahul kang imo pagtuo! Matuman ang imo ginapangayo.” Kag sa amo gid to nga tion nag-ayad ang anang bata.

Duro nga mga Tawo ang Ginpang-ayad ni Jesus

29Naghalin rugto si Jesus kag nagpanaw sa binit kang linaw kang Galilea. Dayon nagtukad tana sa bakulod kag nagpungko para magtudlo. 30Duro gid nga mga tawo ang nag-aragto kana nga nagadara kang mga piang, bulag, pingkaw, apa, kag duro pa gid nga mga masakitun. Ginpangbutang nanda ang mga masakitun sa may atubang ni Jesus kag ginpang-ayad na sanda. 31Daw indi gid makapati ang mga tawo kang nakita nanda nga ang mga apa makahambal run, ang mga pingkaw naayad run, ang mga piang makapanaw run kag ang mga bulag makakita run; kag gindayaw nanda ang Dios kang Israel.

Ginpakaun ni Jesus ang Apat ka Libo nga mga Tawo

(Marcos 8:1-10)

32Gintawag ni Jesus ang anang mga disipulo kag nagkuon, “Nangir-o gid ako sa mga tawo nga dya hay tatlo ka adlaw run sanda nga nagaimaw kanakun kag wara run sanda ti makaun. Indi ako gusto nga mag-uroli sanda nga wara makakaun hay basi bala kon magkaralipung sanda sa dalan.”

33Namangkot ang mga disipulo kana, “Sa diin bay kita makabuul kang pagkaun rugya sa disyerto para sa amo dya kaduro nga mga tawo?” 34Ginpamangkot sanda ni Jesus, “Pira ka bilog ang inyo tinapay dyan?” Nagsabat sanda, “Pito ka tinapay kag pirambilog nga magagmay nga isda.”

35Amo to kag ginkun-an ni Jesus ang mga tawo nga magpurungko sa lupa. 36Dayon ginbuul na ang pito ka bilog nga tinapay kag ang mga isda kag nagpasalamat sa Dios. Pagkatapos ginpamihak-pihak na dya kag itugro sa anang mga disipulo kag dya ginpanagtag nanda sa mga tawo. 37Nakakaun sanda tanan kag nagkarabusog. Kag kang panipunon kang mga disipulo ang mga nabilin, pito ka alat nga buta ang andang natipon. 38Apat ka libo nga mga laki ang nakakaun wara ti labut ang mga bayi kag mga bata.

39Pagkatapos kato ginpapauli ni Jesus ang mga tawo. Nagsakay tana sa baruto kag nag-agto sa lugar kang Magadan.

Kinaray-a NT

© Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved

More Info | Version Index