Search form

Mateo 19

Ang Panudlo Nahanungud sa Pagbulagay kang Mag-asawa

(Marcos 10:1-12)

1Pagkatapos hambal ni Jesus kang mga butang nga to, naghalin tana sa Galilea kag nag-agto sa lugar nga sakup kang Judea sa pihak kang suba kang Jordan. 2Duro gid nga mga tawo ang nagsurunod kana, kag rugto ginpang-ayad na ang mga nagamarasakit.

3May mga Fariseo nga nagparapit kay Jesus agud tirawan tana. Ginpamangkot nanda tana nga nagakuon, “Ginatugot bala sa kasugoan nga bulagan kang bana ang ana asawa sa bisan ano nga kabangdanan?”

4Nagsabat si Jesus, “Wara ninyo haw nabasa sa kasulatan nga kang umpisa pa lang ginhimo kang Manunoga ang tawo nga laki kag bayi? 5Kag naghambal tana, ‘Tungud ka dya ang laki magabiya sa anang tatay kag nanay kag magtingub sa anang asawa, kag sanda nga darwa mangin isara.’ 6Gani nga bukun run sanda ti darwa kundi isara run lang. Kon amo karia, ang gintingub run kang Dios indi dapat nga ibulagun kang bisan sin-o.”

7Nagpamangkot ang mga Fariseo kana, “Ti, andut haw nga nagtugro si Moises kang kasugoan nga ang laki dapat magtugro sa anang asawa kang kasulatan kang pagbulaganay kag dayon pahalinun tana?”

8Nagsabat si Jesus, “Gintugotan kamo Moises nga bulagan ang inyo mga asawa tungud hay tama gid ka awut ang inyo ulo. Pero bukun ti amo karia ang plano kang Dios kang primero. 9Kar-on, sugidan ko kamo: ang bisan sin-o nga magabulag sa anang asawa magluwas lang nga nagpanginlaki dya, kag mangasawa liwan nakasala tana kadya kang pagpanginbayi.”+

10Nagkuon ang mga disipulo kana, “Kon magtulad lang man karia ang pag-asawahay, mayad pa nga indi run lang mangasawa.” 11Nagsabat si Jesus, “Ang pagturon-an nga dya bukun ti para sa tanan, kundi para lang sa mga gintugroan nga daan. 12Tungud hay may iba nga natawo nga indi makapangasawa, ang iba tana ginkapon, kag ang iba pa gid tana wara nagpangasawa tungud ginpasulabi na ang pag-alagad para sa ginharian kang langit. Ang sin-o man nga makasarang magsunod kang pagturon-an nga dya, sundon na.”

Ginbendisyonan ni Jesus ang Magagmay nga mga Bata

(Marcos 10:13-16; Lucas 18:15-17)

13May mga magagmay nga mga bata nga gindara kay Jesus para itungtong ang anang alima kananda kag ipangamuyoan sanda. Pero ginsaway kang mga disipulo ang mga tawo. 14Pero ginkun-an sanda ni Jesus, “Pabay-i ninyo ang mga bata nga magparapit kanakun; indi ninyo sanda pagpunggi tungud hay ang mga tawo nga pareho kananda ang makapasakup sa ginharian kang langit.” 15Kag gintungtong ni Jesus kananda ang anang alima, kag pagkatapos kato nagpanaw tana.

Ang Manggaranun nga Pamatan-un

(Marcos 10:17-31; Lucas 18:18-30)

16Kar-on, may sangka laki nga nagparapit kay Jesus kag namangkot, “Maestro, ano bala ang mayad nga buhat nga akun dapat himuon para makaagum ako kang kabuhi nga wara ti katapusan?”

17Nagsabat si Jesus, “Andut haw nga ginapamangkot mo ako kon ano ang mayad? Isara gid lang ang mayad. Tumana ang mga kasugoan kon gusto mo nga makaagum kang kabuhi nga wara ti katapusan.” 18Namangkot ang laki, “Ano bay nga mga sugo?” Nagsabat si Jesus, “Indi ikaw magpatay, indi ikaw magpakighilawas, indi ikaw magpanakaw kag indi ikaw magbutig sa imo pagtistigo, 19tahoda ang imo tatay kag imo nanay, kag palanggaa ang imo isigka-tawo pareho kang imo kaugalingun.”

20Ang pamatan-un nga laki nagsabat, “Natuman ko run ria nga mga sugo, ano pa bay ang akun dapat himuon?”

21Nagkuon si Jesus kana, “Kon gusto mo nga mangin himpit, panaw kag ibaligya ang imong mga pagkabutang kag ang kwarta ipanagtag mo sa mga pobre. Kon himuon mo ria, makaangkun ikaw kang manggad sa langit. Pagkatapos balik ikaw rugya kag magsunod kanakun.”

22Pagkabati kadya kang pamatan-un, nagpanaw tana nga nagakasubu, tungud hay tama gid tana ka manggaranun.

23Nagkuon si Jesus sa anang mga disipulo, “Sugidan ko kamo, mabudlay sa sangka manggaranun ang magpasakup sa ginharian kang langit. 24Kag ginakuon ko pa gid kaninyo nga mas mahapus pa sa kamelyo ang mag-agi sa buho kang dagum sangsa manggaranun nga magpasakup sa ginharian kang Dios.”

25Pagkabati kadya kang mga disipulo natingala gid sanda kamayad. Gani nagpamangkot sanda, “Ti kon amo karia, sin-o run lang bay ang maluwas?”

26Ginturuk sanda ni Jesus kag naghambal, “Kon sa mga tawo lang indi gid dya mahimo, pero sa Dios tana ang tanan nga butang mahimo na.”

27Dayon nagkuon si Pedro kana, “Amun tana, ginbayaan namun ang tanan kag nagsunod kanimo, ano kar-on ang amun mabaton?”

28Nagkuon si Jesus kananda, “Sugidan ko kamo, kon bag-ohon run kang Dios ang kalibutan nga dya kag ang Anak kang Tawo magapungko run sa anang mahimayaun nga trono, kamo nga nagsunod kanakun magapungko man sa napulo'g darwa ka trono sa paghukum sa napulo'g darwa ka tribo kang Israel. 29Kag ang sin-o man nga nagbiya kang anang balay, anang mga bugto nga laki, mga bugto nga bayi, tatay, nanay, kag kabataan, ukon kang anang lupa tungud kanakun, magabaton tana kadya kang ginatos ka pilo kag makaangkun pa gid tana kang kabuhi nga wara ti katapusan. 30Pero duro nga mga nahauna ang mangin urihi, kag duro nga mga naurihi ang mangin una.”

Kinaray-a NT

© Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved

More Info | Version Index