Search form

Mateo 21:1

Ang Pagsulud ni Jesus sa Jerusalem

(Marcos 11:1-11; Lucas 19:28-40; Juan 12:12-19)

1Kang nagahinamput run sanda sa Jerusalem, kag kang pag-abot nanda sa baryo kang Betfage rugto sa bukid kang mga Olibo, ginpauna ni Jesus ang darwa na ka mga disipulo.

Kinaray-a NT

© Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved

More Info | Version Index