Search form

Mateo 21:33

Ang Paraanggidan nahanungud sa mga Agsador

(Marcos 12:1-12; Lucas 20:9-19)

33Nagpadayon pa gid si Jesus sa paghambal kananda, “Pamatii pa gid ninyo ang sangka paraanggidan nga dya. May sangka tawo nga nagtanum kang ubas sa anang uma. Ginkudalan na dya palibot kag nagkutkot kang buho para purugaan kang ubas. Nagpatindug man tana kang mataas nga barantayan. Pagkatapos, ginpaagsa na ang anang taramnan, kag nagpanaw sa iba nga lugar.

Kinaray-a NT

© Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved

More Info | Version Index