Search form

Mateo 25:22

22Ang surugoon nga nakabaton kang darwa ka libo nagparapit man kag nagkuon sa anang agalun, ‘Agalun, dyaay ang darwa ka libo nga gintugro nimo kanakun, kag dyaay pa gid ang darwa ka libo nga akun naganansya!’

Kinaray-a NT

© Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved

More Info | Version Index