Search form

Mateo 26:26

Ang Balaan nga Yapon

(Marcos 14:22-26; Lucas 22:14-20; 1 Corinto 11:23-25)

26Samtang nagakaun sanda, nagbuul si Jesus kang tinapay, kag nagpangamuyo sa pagpasalamat. Dayon ginpamihak-pihak na dya kag gintugro sa anang mga disipulo kag nagkuon, “Batona ninyo, kag kan-a. Amo dya ang akun lawas.”

Kinaray-a NT

© Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved

More Info | Version Index