Search form

Mateo 26:31

Gintagna ni Jesus ang Pagpanginwara kana ni Pedro

(Marcos 14:27-31; Lucas 22:31-34; Juan 13:36-38)

31Kar-on, ginkun-an sanda ni Jesus, “Kadya nga gabii tanan kamo magaparalagyo kag magabiya kanakun, tungud hay nagkuon ang Dios sa kasulatan, ‘Pagapatyun ko ang manugbantay, kag magaharaplaag ang panung kang mga karnero.’

Kinaray-a NT

© Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved

More Info | Version Index