Search form

Mateo 26:36

Nagpangamuyo si Jesus sa Getsemane

(Marcos 14:32-42; Lucas 22:39-46)

36Dayon nag-agto si Jesus sa lugar nga ginatawag Getsemane imaw kang anang mga disipulo kag nagkuon tana kananda, “Pungko kamo rugya hay maagto ako rugto sa uruonahan para magpangamuyo.”

Kinaray-a NT

© Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved

More Info | Version Index