Search form

Mateo 27:32

Ginlansang si Jesus sa Kros

(Marcos 15:21-32; Lucas 23:26-43; Juan 19:17-27)

32Kar-on kang nagapagwa sanda sa syudad, may nasug-alaw sanda nga sangka tawo nga taga-Cirene nga ginahingaranan kay Simon. Ginpirit tana kang mga suldado nga magpas-an kang kros ni Jesus.

Kinaray-a NT

© Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved

More Info | Version Index