Search form

Mateo 28:16

Nagpakita si Jesus sa anang mga Disipulo

(Marcos 16:14-18; Lucas 24:36-49; Juan 20:19-23; Binuhatan 1:6-8)

16Kar-on, ang napulo'g isara ka mga disipulo nag-agto sa Galilea rugto sa bakulod nga sa diin ginkuon ni Jesus nga mag-agto sanda.

Kinaray-a NT

© Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved

More Info | Version Index