Search form

Mateo 4:18

Ang Pagtawag ni Jesus sa Apat ka Mangingisda

(Marcos 1:16-20; Lucas 5:1-11)

18Kang nagapanaw si Jesus sa binit kang linaw kang Galilea, nakita na ang darwa ka magbugto nga mangingisda. Dya amo sanday Simon nga ginatawag Pedro kag si Andres nga anang bugto. Nagaladlad sanda kadya kang pukot sa linaw.

Kinaray-a NT

© Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved

More Info | Version Index