Search form

Mateo 8:28

Gin-ayad ni Jesus ang darwa ka Tawo nga Ginasab-an kang mga Demonyo

(Marcos 5:1-20; Lucas 8:26-39)

28Pagtabok nanda sa pihak kang linaw, rugto sa lugar nga sakup kang Gadara, ginsug-alaw si Jesus kang darwa ka tawo nga naghalin sa mga rulubngan. Ang darwa nga dya ginasab-an kang mga demonyo. Mapintas sanda kamayad, gani nga wara gid ti may nagapangahas nga mag-agi rugto.

Kinaray-a NT

© Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved

More Info | Version Index