Search form

Mateo 9:18

Ang Patay nga Bata nga Bayi kag ang Bayi nga Nagtandug kay Jesus

(Marcos 5:21-43; Lucas 8:40-56)

18Samtang nagahambal pa si Jesus, nag-abot ang sangka manugdumara kang sinagoga. Nagluhod dya sa atubang ni Jesus kag nagkuon, “Ang akun bata nga bayi bag-o gid lang napatay, pero kon agtonan mo tana kag itungtong ang imong alima kana, mabuhi tana liwan.”

Kinaray-a NT

© Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved

More Info | Version Index