Search form

Mateo 9:9

Gintawag ni Jesus si Mateo

(Marcos 2:13-17; Lucas 5:27-32)

9Naghalin si Jesus sa lugar nga to, kag samtang nagapanaw tana, may nakita tana nga sangka manugsukot kang buwis nga ang anang ngaran si Mateo nga nagapungko sa may ginabaydan kang buwis. Nagkuon si Jesus kana, “Dali, sunod ikaw kanakun.”

Nagtindug si Mateo kag nagsunod kay Jesus.

Kinaray-a NT

© Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved

More Info | Version Index