Search form

JESAJA 55

Eifano kehangano longhenda

1Akutu, onye amushe ava mwa fya enota, ileni oku komeva. Nanye ava muhe na oimaliwa, ileni, landeni nye mu lye; heeno, landeni hamakasha, muhe na oimaliwa, omaviinyu nomashini. 2Oshike tamu yandje oimaliwa apa pehe na eendja? Neliko loilonga yeni tamu li yandjele oinima ihai kutifa? Pwilikinei nge hano, nye mu lye ounyenye, neemwenyo deni nadi hepuluke pomaadi. 3Pwilikineni, nye mu ehene kwaame, pwilikineni, nomitima deni opo di kale di nomwenyo. Ame onda hala ndi ninge ehangano laalushe nanye; omafilonghenda a pama, nde a fila David. 4Tala, Ame onde mu lenga a ninge ondobwedi kovanhu, a ninge ohamba nomupangeli koiwana. 5Tala, oto ka ifana oiwana wa li uhe i shii, noiwana inai ku shiiva, tai ka tondokela kwoove molwOmwene Kalunga koye, nomolwOmuyapuki waIsrael, osheshi Ye e ku fimanekifa.

6Kongeni Omwene fimbo ta monika, nye mu mu ifane manga e li popepi. 7Omudinikalunga na efe ondjila yaye nomukolokoshi omadiladilo aye, ye a alukile Omwene, opo nee Ye ote mu file onghenda; ye na ehene kuKalunga ketu, osheshi puye ope nedimepo lomatimba mahapu.

Eenghono dondjovo yaKalunga

8Osheshi omadiladilo ange hao eni, neendjila deni hado dange, Omwene osho ta ti. 9Ngaashi eulu li li pombada li dule edu, osho yo eendjila dange di dule deni, nomadiladilo ange e dule omadiladilo eni. 10Osheshi ngaashi odula nomume tai loko meulu itai shuna mo vali, ndelenee otai talaleke edu, tai menifa ndele tai tutumifa, tai yandje ombuto komukuni neendja okulya, 11osho yo ondjovo yange tai di mokanya kange: itai alukile kwaame oshimha, ndelenee otai longo osho sha wapalela nge, ndele tai wanifa eshi nde i tumina. 12Osheshi otamu ka tembuka nehafo, ndele tamu findikilwa nombili, eemhunda noikulundudu otai mu danene nokukuwilila pombada, nomiti adishe domomufitu otadi kala nokupandula. 13Poima apa pa mena omano, otapa ka mena omisipresi, naapa pa li eeshosholo, otapa ka mena omirti, ndele tashi ningile Omwene efimano noshidimbulukifo itashi dimwa po fiyo alushe.

Ombibeli Iyapuki

© 2012 Bible Society of Namibia

More Info | Version Index