Search form

2. Mozus 35

1Un Mozus saaicināja visu Israēla bērnu draudzi un uz to runāja: "Šie ir tie vārdi, kurus Tas Kungs ir pavēlējis izpildīt. 2Sešas dienas strādājiet, bet septītā diena lai jums ir svēta, sabata diena, kas svētīta Tam Kungam; ikviens, kas šinī dienā strādā, lai mirst. 3Neaizdedziniet uguni savās apmešanās vietās sabata dienā." 4Un Mozus runāja uz visu Israēla bērnu draudzi, sacīdams: "Šī ir Tā Kunga pavēle, ko Viņš ir devis: 5ņemiet no savas rocības cilājamo upuri Tam Kungam; ikviens, ko sirds skubina, lai atnes upura dāvanu Tam Kungam: zeltu, sudrabu un varu, 6zilu purpuru un sarkanu purpuru, karmezīnā krāsotas dzijas, smalku audumu un kazu vilnu, 7iesarkanas aunu un āpšu ādas un akāciju koku, 8arī eļļu apgaismošanai un smaržīgas zāles svaidāmai eļļai, un zāles kvēpināšanai, 9oniksa akmeni un ieliekamos akmeņus efodam un krūšu zīmei. 10Visi jūsu vidū, kam ir spējas, lai nāk un taisa visu, kā Tas Kungs pavēlējis: mājokli, 11tā telts vietu ar tās segām, pārklāju, kāšus, dēļus, bultas un stabus ar to kājām, 12šķirstu ar tā nesamām kārtīm, salīdzināšanas vāku un priekškaru, kas to aizsedz, 13galdu ar tā nesamām kārtīm un visus tā piederumus, arī svētās maizes, 14lukturi apgaismošanai un tā piederumus un eļļas lukturīšus, un eļļu apgaismošanai, 15kvēpināmo altāri ar tā nesamām kārtīm, eļļu svaidīšanai un zāles kvēpināšanai, arī priekškaru mājokļa durvju aizsegšanai, 16dedzināmo upuru altāri līdz ar tā vara režģi, nesamām kārtīm un visiem rīkiem, mazgājamo trauku un tā kāju, 17pagalma aizkarus un to stabus ar to kājām, arī pagalma vārtu pārsegu, 18arī mājokļa mietiņus un pagalma mietiņus un telšu virves, 19un amata tērpus kalpošanai svētnīcā, priestera Ārona svētās drēbes un viņa dēlu drēbes kalpošanai." 20Tad visa Israēla bērnu draudze aizgāja no Mozus. 21Un ikviens, kuru sirds skubināja, un ikviens, kam bija labs prāts, nāca un atnesa savu upura dāvanu Tam Kungam Saiešanas telts celšanai, kalpošanai un svētajām drēbēm. 22Tad visi, kurus sirds uz to skubināja, vīri un sievas, nesa saktas un auskarus, gredzenus un krelles, visādas zelta lietas; katrs, kas gribēja, atnesa zeltu par līgojamo upuri Tam Kungam. 23Un ikviens, kam bija zils un sarkans purpurs, karmezīnā krāsoti diegi, smalki audumi, kazu vilna un iesarkanas aunu un āpšu ādas, tie to atnesa. 24Ikviens, kas gribēja veltīt Tam Kungam sudrabu vai varu, to atnesa par cilājamo upuri Tam Kungam, un ikviens, kam bija akāciju koks, atnesa to kalpošanas piederumu darināšanai. 25Un ikviena ar prasmi apveltīta sieva pati vērpa un atnesa savērpto zila un sarkana purpura dziju, arī karmezīna krāsā krāsotu un šķetinātu smalku dziju audumu. 26Un visas sievas, kurām sirds uz to skubināja un kuras to prata, vērpa kazu vilnu. 27Un vadoņi atnesa oniksa akmeni un ieliekamos akmeņus efodam un krūšu zīmei, 28balzamu, eļļu apgaismošanai un svaidāmo eļļu, un zāles kvēpināšanai. 29Tā Israēla ļaudis, vīri un sievas, kurus sirds skubināja ko pienest visam šim darbam, ko Tas Kungs caur Mozu bija pavēlējis tiem darīt, nesa labprātības upurus Tam Kungam. 30Un Mozus sacīja Israēla bērniem: "Redziet, Tas Kungs ir aicinājis Becaleēlu, Ūrija dēlu, Hūra dēladēlu, no Jūdas cilts 31un ir to pildījis ar Dieva Garu, ar gudrību, izmanību un zināšanām visādiem darbiem: 32izdomāt mākslas darbus un izstrādāt tos zeltā, sudrabā un varā, 33griezt dārgakmeņus un ielikt tos rotās, grebt koku un izstrādāt meistarīgus darbus. 34Arī spējas citus mācīt Viņš licis viņam sirdī, viņam un Oholiābam, Ahisāmeka dēlam, kas ir no Dana cilts. 35Viņš tos ir pildījis ar sirds gudrību, tā ka tie var veikt dažādus griezēju un izšuvēju darbus zilā un sarkanā purpurā, no karmezīnā krāsotām dzijām un smalka auduma, ka tie var izpildīt dažādus darbus un izdomāt meistarīgu darbu metus.

1965. gada Bībeles izdevuma revidētais teksts

© Latvijas Bībeles biedrība, 1997, © Britu un ārzemju Bībeles biedrība, 1965

© Latvian Bible Society, 1997, © British and Foreign Bible Society, 1965

More Info | Version Index