Search form

2. Mozus 40

1Un Tas Kungs pavēlēja Mozum, sacīdams: 2"Pirmā mēneša pirmajā dienā uzcel Saiešanas telti. 3Novieto tanī liecības šķirstu un liec priekškaru šķirstam priekšā. 4Ienes arī galdu un sakārto tā piederumus; tāpat ienes lukturi un pieliec tam eļļas lukturīšus. 5Novieto zelta kvēpināmo altāri liecības šķirsta priekšā un pie mājokļa durvīm piestiprini priekškaru. 6Upuru altāri liec Saiešanas telts durvju priekšā 7un novieto mazgājamo trauku starp Saiešanas telti un altāri, un ielej tanī ūdeni. 8Taisi pagalmu visapkārt un aizkar pagalma vārtus ar priekškaru. 9Paņem arī svaidāmo eļļu un svaidi ar to mājokļa sienas un visus tā piederumus, iesvētī to un visus tā rīkus, lai tie būtu svēti. 10Svaidi arī upuru altāri un visus šī altāra rīkus, un iesvētī altāri, lai altāris būtu augsti svēts. 11Svaidi arī mazgājamo trauku un tā kāju, un iesvētī to. 12Un ved Āronu un viņa dēlus pie Saiešanas telts vārtiem un mazgā viņus ūdenī. 13Uzvelc Āronam svētās drēbes, svaidi viņu un iesvētī viņu, ka tas top Man par priesteri. 14Liec arī nākt viņa dēliem un ietērp tos viņu amata tērpos. 15Svaidi viņus gluži tāpat, kā tu svaidīji viņu tēvu, lai tie ir Mani priesteri. Šis svaidījums lai viņiem piešķir priesteru amatu uz audžu audzēm." 16Un Mozus darīja visu tā, kā Tas Kungs to viņam bija pavēlējis, tā viņš darīja. 17Un notika, ka otrā gada pirmā mēneša pirmajā mēneša dienā mājoklis bija uzcelts. 18Un Mozus uzcēla mājokli, viņš nolika tā kājas vietā, sacēla virs tām dēļus, aizšaujamās bultas un stabus un 19izplēta telti pāri mājoklim, un telti apklāja ar pārsegu, kā Tas Kungs to Mozum bija pavēlējis. 20Tad viņš ņēma liecību un ielika šķirstā, pielika nesamās kārtis šķirsta sāniem un uzlika šķirstam salīdzināšanas vāku, 21ienesa šķirstu mājoklī un uzkāra priekškaru, aizsegdams ar to liecības šķirstu, kā Tas Kungs to Mozum bija pavēlējis. 22Viņš arī novietoja galdu Saiešanas teltī tās ziemeļu galā aiz priekškara 23un uz tā sakārtoja maizes Tā Kunga priekšā, kā Tas Kungs to Mozum bija pavēlējis. 24Lukturi viņš novietoja Saiešanas teltī iepretim galdam tanī mājokļa daļā, kas pret dienvidiem, 25un uzlika tam eļļas lukturīšus Tā Kunga priekšā, kā Tas Kungs to Mozum bija pavēlējis. 26Tad viņš lika zelta altāri Saiešanas teltī priekškara priekšā 27un kvēpināja uz tā dārgas zāles, kā Tas Kungs to Mozum bija pavēlējis. 28Un viņš uzkāra priekškaru mājokļa durvīs. 29Arī upuru altāri viņš novietoja Saiešanas telts durvju priekšā un uz tā upurēja kaujamo upuri un dāvanu upuri, kā Tas Kungs to Mozum bija pavēlējis. 30Un mazgājamo trauku viņš nolika starp Saiešanas telti un altāri un ielēja tanī ūdeni, ar ko mazgāties. 31Mozus, Ārons un viņa dēli tanī mazgāja savas rokas un kājas; 32kad tie iegāja Saiešanas teltī un tuvojās altārim, viņi mazgājās, kā Tas Kungs to Mozum bija pavēlējis. 33Un viņš uzcēla pagalmu visapkārt mājoklim un altārim un pielika priekškaru pagalma vārtiem. Tā Mozus pabeidza visu darbu. 34Tad mākonis apklāja Saiešanas telti, un Tā Kunga godība piepildīja mājokli. 35Un Mozus nevarēja ieiet Saiešanas teltī, tāpēc ka mākonis to apsedza, un Tā Kunga godība piepildīja mājokli. 36Ik reizes, kad mākonis pacēlās no mājokļa, tad arī Israēla bērni devās ceļā visos savos pārgājienos. 37Bet, ja mākonis nepacēlās, tad arī Israēla bērni nedevās ceļā līdz tam brīdim, kad tas pacēlās. 38Jo dienā Tā Kunga mākonis apklāja mājokli, bet naktī tanī bija uguns visas Israēla tautas acu priekšā visos viņas pārgājienos.

1965. gada Bībeles izdevuma revidētais teksts

© Latvijas Bībeles biedrība, 1997, © Britu un ārzemju Bībeles biedrība, 1965

© Latvian Bible Society, 1997, © British and Foreign Bible Society, 1965

More Info | Version Index