Search form

Ezras 2

1Un šie ir Jūdas apgabala ļaudis, kas atgriezās no gūsta, tos Bābeles ķēniņš Nebukadnēcars bija aizvedis uz Bābeli; viņi atgriezās uz Jeruzālemi un Jūdu, katrs uz savu pilsētu. 2Viņi atnāca kopā ar Zerubābelu, Ješuu, Nehemiju, Seraju, Reelaju, Mordohaju, Bilšanu, Mišparu, Bigvaju, Rehumu, Baānu. Šis ir Israēla vīru skaits: 3Paroša dēli, divi tūkstoši simts septiņdesmit divi; 4Šefatjas dēli, trīs simti septiņdesmit divi; 5Āraha dēli, septiņi simti septiņdesmit pieci; 6Pahat-Moāba dēli, proti, Ješuas un Joāba dēli, divi tūkstoši astoņi simti divpadsmit; 7Ēlāma dēli, tūkstotis divi simti piecdesmit četri; 8Zatus dēli, deviņi simti četrdesmit pieci; 9Zakaja dēli, septiņi simti sešdesmit; 10Banija dēli, seši simti četrdesmit divi; 11Bebaja dēli, seši simti divdesmit trīs; 12Azgada dēli, tūkstotis divi simti divdesmit divi; 13Adonikāma dēli, seši simti sešdesmit seši; 14Bigvaja dēli, divi tūkstoši piecdesmit seši; 15Adīna dēli, četri simti piecdesmit četri; 16Atera dēli, proti, Hiskijas zars, deviņdesmit astoņi; 17Becaja dēli, trīs simti divdesmit trīs; 18Joraha dēli, simts divpadsmit; 19Hašuma dēli, divi simti divdesmit trīs; 20Gibeona dēli, deviņdesmit pieci; 21Bētlemes ļaudis, simts divdesmit trīs; 22Netofas vīri, piecdesmit seši; 23Anatotas vīri, simts divdesmit astoņi; 24Asmaveta dēli, četrdesmit divi; 25Kirjat-Arimas, Kefīras un Beerotas dēli, septiņi simti četrdesmit trīs; 26Rāmas un Gebas dēli, seši simti divdesmit viens; 27Mihmasas vīri, simts divdesmit divi; 28Bēteles un Ajas vīri, divi simti divdesmit trīs; 29Nebo dēli, piecdesmit divi; 30Magbiša dēli, simts piecdesmit seši; 31otra Ēlāma dēli, tūkstotis divi simti piecdesmit četri; 32Harima dēli, trīs simti divdesmit; 33Loda, Hadida un Ono dēli, septiņi simti divdesmit pieci; 34Jērikas ļaudis, trīs simti četrdesmit pieci; 35Senaas dēli, trīs tūkstoši seši simti trīsdesmit. 36Priesteri: Jedajas dēli no Ješuas nama, deviņi simti septiņdesmit trīs; 37Imera dēli, simts piecdesmit divi; 38Pašhura dēli, tūkstotis divi simti četrdesmit septiņi; 39Harima dēli, tūkstotis septiņpadsmit. 40Levīti: Ješuas un Kadmiēla dēli, kas bija no Hodavjas dēliem, septiņdesmit četri; 41dziedātāji: Asafa dēli, simts divdesmit astoņi; 42vārtu sargu dēli: Šaluma dēli, Atera dēli, Talmona dēli, Akuba dēli, Hatitas dēli un Šobaja dēli, visi kopā simts trīsdesmit deviņi. 43Tempļa kalpotāji: Cihas dēli, Hasufas dēli, Tabaota dēli; 44Kerosa dēli, Sias dēli, Padona dēli; 45Lebanas dēli, Hagabas dēli, Akuba dēli; 46Hagaba dēli, Šalmaja dēli, Hanana dēli; 47Gidela dēli, Gahara dēli, Reajas dēli; 48Recīna dēli, Nekodas dēli, Gasama dēli; 49Usas dēli, Pašeaha dēli, Besaja dēli; 50Asnas dēli, Mehunītu dēli, Nefizītu dēli; 51Bakbuka dēli, Hakufas dēli, Harhura dēli; 52Baclita dēli, Mehidas dēli, Haršas dēli; 53Barkosa dēli, Siseras dēli, Temaha dēli; 54Neciaha dēli, Hatifas dēli. 55Salamana kalpu dēli: Sotaja dēli, Hasofereta dēli, Perudas dēli; 56Jaālas dēli, Darkona dēli, Gidela dēli; 57Šefatjas dēli, Hatila dēli, Poheret-Hacebajima dēli, Amija dēli; 58visi Tempļa kalpotāji un Salamana kalpu dēli, kopā trīs simti deviņdesmit divi. 59Un šie ir, kas nāca no Tel-Melahas, Tel-Haršas, Kerub-Adanas un Imeras, kaut arī viņi nevarēja uzrādīt savu dzimtu un savu izcelsmi, vai viņi ir no Israēla: 60Delajas dēli, Tobijas dēli, Nekodas dēli, kopā seši simti piecdesmit divi; 61arī no priesteru dēliem: Habajas dēli, Hakoca dēli, Barzillaja dēli, kas bija ņēmis sievu no gileādieša Barzillaja meitām un tika nosaukts pēc viņa vārda. 62Viņi gan meklēja savus ciltsrakstus, bet neatrada, un tāpēc viņus izslēdza no priesteru kārtas kā nešķīstus. 63Zemes pārvaldnieks sacīja viņiem, lai viņi neēd no vissvētākā, līdz kamēr kāds priesteris neuzstāsies viņu labā ar urīmu un tumīmu. 64Visā draudzē bija četrdesmit divi tūkstoši trīs simti sešdesmit dvēseles, 65bez viņu kalpiem un kalponēm, kuru bija septiņi tūkstoši trīs simti trīsdesmit septiņi; turklāt vēl divi simti dziedātāju -vīru un sievu; 66viņu zirgu skaits bija septiņi simti trīsdesmit seši, viņu mūļu daudzums bija divi simti četrdesmit pieci; 67kamieļu viņiem bija četri simti trīsdesmit pieci, ēzeļu - seši tūkstoši septiņi simti divdesmit. 68Daži no tēvu namu galveniem, kad viņi nāca uz Tā Kunga namu Jeruzālemē, deva Dieva namam labprātīgi, lai to uzceltu savā vietā. 69Viņi deva pēc savām spējām šim darbam sešdesmit vienu tūkstoti zelta dareiku, pieci tūkstoši sudraba minu un simts priesteru tērpu. 70Priesteri, levīti un daži no ļaudīm, dziedātāji, vārtu sargi un Tempļa kalpotāji apmetās savās pilsētās, un viss Israēls savās pilsētās.

1965. gada Bībeles izdevuma revidētais teksts

© Latvijas Bībeles biedrība, 1997, © Britu un ārzemju Bībeles biedrība, 1965

© Latvian Bible Society, 1997, © British and Foreign Bible Society, 1965

More Info | Version Index