Search form

Jozuas 19

1Un otri mesli krita Simeonam, Simeona bērnu ciltij, pēc viņu dzimtām; un viņiem krita īpašuma daļa Jūdas bērnu īpašumu vidū. 2Un viņu īpašums bija: Bēršeba, Šeba un Molada, 3Hacar-Šuala, Bela un Ecema, 4Eltolada, Betula un Horma, 5Ciklaga, Bet-Markabota un Hacar-Sūsa, 6Bet-Lebaota, kā arī Šaruhena - pavisam kopā trīspadsmit pilsētas ar to ciemiem; 7Ajina, Rimona, Etera un Ašana - četras pilsētas ar ciemiem, 8un visi ciemi šo pilsētu apgabalā līdz Baalat-Beērai un dienvidzemes Ramatai; šis bija Simeona bērnu cilts īpašums pēc viņu dzimtām. 9No Jūdas bērnu daļas radās Simeona bērnu īpašums, jo Jūdas bērnu īpašuma daļa tiem bija par lielu, tāpēc arī Simeona bērni ieguva savu īpašumu Jūdas bērnu īpašuma vidū. 10Un trešie mesli krita Zebulona bērniem pēc viņu dzimtām, un viņu daļas robeža stiepjas līdz Sarīdai. 11Viņu robeža iet uz rietumiem augšup pret Marelu, tad tā pieskaras Dabešetai un pieiet pie upes, kas tek austrumos no Jokneāmas. 12Un no Sarīdas tā pagriežas pret austrumiem, pret saules lēktu, uz Kislot-Tāboras novadu, virzās tālāk uz Daberatu un stiepjas augšup uz Jafiju. 13No turienes tā iet uz austrumiem, pret saules lēktu, pāri uz Gat-Heferu un Et-Kazīnu un iznāk pie Rimona, aizsniegdama Neu. 14Un šai vietai robeža iet apkārt ziemeļos no Hanatonas, un tā beidzas Jiftahēlas ielejā. 15Vēl Katata, Nahalala, Šimrona, Jidala un Bētleme; divpadsmit pilsētas ar to ciemiem. 16Šī ir Zebulona bērnu īpašuma daļa pēc viņu dzimtām, šīs pilsētas ar to ciemiem. 17Un ceturtie mesli krita Isašaram, Isašara bērniem pēc viņu dzimtām. 18Un viņu robežās bija: Jezreēla, Kesulota un Šunāma, 19Hafaraima, Šiona un Anaharata, 20Rabita, Kišiona un Ebeca, 21Remeta, Ajin-Ganima, Ajin-Hada un Bet-Paceca. 22Viņu robeža pieskaras Tābora kalnam un Šahazimai un Bet-Šemešai, un viņu robežas gals iziet pie Jordānas; sešpadsmit pilsētas ar to ciemiem. 23Šis ir Isašara bērnu cilts īpašums pēc viņu dzimtām, pilsētas ar to ciemiem. 24Tad piektie mesli krita Ašera bērnu ciltij pēc viņu dzimtām. 25Viņu robeža gāja uz Helkatu, Haliju, Betenu, Akšafu, 26Alameleku, Amgadu un Mišelu un pieskaras rietumos Karmelam un tālāk Libnatas strautam, 27un tad tā griežas atpakaļ pret austrumiem uz Bet-Dagonu un pieskaras Zebulona apgabalam un Jifta-Elas lejai ziemeļos no Bet-Emekas un Negiēlai un iet uz ziemeļiem un noved pa kreisi uz Kabulu, 28Ebronu, Rehobu, Hamonnu un Kanu līdz lielajai pilsētai Sidonai. 29Un tad atkal šī robeža griežas pret Rāmu un līdz stipri nocietinātai pilsētai Tirai, tad uz Hosu un izbeidzas pie jūras. Klāt nāk vēl Mahaleba, Ahsiba, 30tad - Uma, kā arī Afeka un Rehoba; divdesmit divas pilsētas ar to ciemiem. 31Šis ir Ašera bērnu cilts īpašums pēc viņu dzimtām, pilsētas ar to ciemiem. 32Un sestie mesli krita Naftaļa bērnu ciltij pēc viņu dzimtām. 33Un viņu robeža iet no Helefas, no Caānanima ozola, pāri Adamī-Nekebai un Jabneēlai līdz Lakomai, un tās gals nonāk pie Jordānas. 34Tālāk šī robeža pagriežas pret vakariem uz Aznot-Tāboru, un no turienes tā aiziet uz Hukoku un tad dienvidos pieskaras Zebulonam, bet Ašeram tā pieskaras rietumos un Jūdas zemēm austrumos Jordānas krastā. 35Nocietinātās pilsētas bija: Cidima, Cera, Hammata, Rakota un Kinnerota, 36Ādama, Rāma un Hacora, 37Kedeša, Edreja un Ajin-Hacora, 38Irona, Migdalēla, Horema, Bet-Anota un Bet-Šemeša; pavisam kopā deviņpadsmit pilsētas ar to ciemiem. 39Šis ir Naftaļa bērnu cilts īpašums pēc viņu dzimtām, pilsētas ar to ciemiem. 40Septītie mesli krita Dana bērnu ciltij pēc viņu dzimtām. 41Un viņu daļas īpašumā bija: Corga, Eštaola un Īr-Šemeša , 42Šaālabina, Ajalona un Jetla, 43Elona, Timnata un Ekrona, 44Elteka, Gibetona un Baalata, 45Jehūda, Benei-Beraka un Gat-Rimona, 46Mai-Jarkona un Rakona ar apgabalu virzienā uz Jafu. 47Un, kad vēlāk Dana bērniem apgabals kļuva par šauru, viņi cēlās un karoja pret Lešemu, un viņi to ieņēma un kāva ar zobena asmeni, un ņēma to savā īpašumā, un apmetās tur uz dzīvi. Viņi nosauca Lešemu par Danu pēc sava tēva Dana vārda. 48Šis ir Dana bērnu cilts īpašums pēc viņu dzimtām, pilsētas ar to ciemiem. 49Kad Israēla bērni pabeidza zemi sadalīt pēc tās robežām, tad viņi piešķīra arī Jozuam, Nūna dēlam, īpašumu savā vidū. 50Pēc Tā Kunga pavēles tie viņam deva to pilsētu, ko viņš bija sev lūdzis, proti, Timnat-Sēru Efraima kalnu zemē; viņš atjaunoja un nocietināja šo pilsētu un apmetās tur uz dzīvi. 51Šie ir tie īpašumi, kurus viņiem piešķīra priesteris Ēleāzars un Jozua, Nūna dēls, kā arī Israēla bērnu cilšu galvenie, mezdami meslus Tā Kunga priekšā Šīlo nometnē pie Saiešanas telts durvīm. Un tā viņi pabeidza sadalīt zemi.

1965. gada Bībeles izdevuma revidētais teksts

© Latvijas Bībeles biedrība, 1997, © Britu un ārzemju Bībeles biedrība, 1965

© Latvian Bible Society, 1997, © British and Foreign Bible Society, 1965

More Info | Version Index