Search form

Jozuas 21

1Tad levītu dzimtu vecākie piegāja pie priestera Ēleāzara un pie Jozuas, Nūna dēla, un pie Israēla bērnu cilšu vecajiem, 2un viņi tiem sacīja Šīlo, Kānaāna zemē, teikdami: "Tas Kungs caur Mozu ir pavēlējis dot mums pilsētas, kur mēs varētu dzīvot, un ganības mūsu lopiem." 3Tad Israēla bērni deva levītiem no saviem īpašumiem, kā Tas Kungs to bija pavēlējis, šādas pilsētas līdz ar to ganībām. 4Kad krita mesli Kehata ciltij, tad tie levīti, kas bija priestera Ārona pēcnācēji, saņēma no Jūdas cilts, no Simeona cilts un no Benjamīna cilts trīspadsmit pilsētas. 5Bet pārējiem Kehata bērniem, meslus metot, krita desmit pilsētas no Efraima cilts dzimtām, no Dana cilts un no Manases puscilts. 6Un Geršona bērniem krita no Isašara cilts dzimtām, no Ašera cilts, no Naftaļa cilts un no Manases puscilts Basanā trīspadsmit pilsētas. 7Bet Merārija bērniem pēc viņu dzimtām krita no Rūbena cilts, no Gada cilts un no Zebulona cilts divpadsmit pilsētas. 8Un tā Israēla bērni nodeva levītiem, meslus metot, šīs pilsētas un to ganības, kā Tas Kungs to bija caur Mozu pavēlējis. 9Un no Jūdas bērnu cilts un no Simeona bērnu cilts viņi deva šīs vārdos nosauktās pilsētas: 10Ārona bērniem, jo pirmie mesli krita viņiem, no Kehata dzimtām, no Levija bērniem, 11un tie deva tiem vispirms Kirjat-Arbu, Anaka tēva pilsētu, tā ir Hebrona, Jūdas kalnos un tās apkārtējās ganības. 12Bet šīs pilsētas tīrumus un ciemus tie deva Kālebam, Jefunnas dēlam, par īpašumu. 13Tā viņi priestera Ārona bērniem deva Hebronu, glābšanās pilsētu, līdz ar tās ganībām un Libnu ar tās ganībām, 14Jatīru ar tās ganībām un Eštemou ar tās ganībām, 15Holonu ar tās ganībām, arī Debīru ar tās ganībām, 16Ajinu jeb Asanu ar tās ganībām, tāpat Jutu ar tās ganībām, arī Bet-Šemešu ar tās ganībām - kopā deviņas pilsētas no šīm divām ciltīm; 17un tālāk no Benjamīna cilts: Gibeonu ar tās ganībām, Gebu ar tās ganībām, 18Anatotu ar tās ganībām, tāpat arī Almonu ar tās ganībām - četras pilsētas. 19Tā Ārona bērniem, priesteriem, bija trīspadsmit pilsētas ar to ganībām. 20Bet pārējiem no Kehata bērnu dzimtām, levītiem, meslus metot, krita pilsētas no Efraima cilts. 21Un tiem deva Sihemu kā glābšanās pilsētu un tās ganības Efraima kalnos, kā arī Gezeru ar tās ganībām, 22tāpat Kibcaimu ar tās ganībām, arī Bet-Horonu ar tās ganībām - četras pilsētas; 23un no Dana cilts: Elteku ar tās ganībām un Gibetonu ar tās ganībām, 24Ajalonu ar tās ganībām un Gat-Rimonu ar tās ganībām - četras pilsētas; 25un tad no Manases puscilts: Taānaku ar tās ganībām, arī Gat-Rimonu ar tās ganībām - divas pilsētas. 26Pavisam kopā desmit pilsētas ar to ganībām krita pārējām Kehata bērnu dzimtām. 27Bet Geršona bērniem, no Levija cilts, krita no Manases puscilts kā glābšanās pilsēta Golana Basanā ar tās ganībām, arī Be-Eštera ar tās ganībām - kopā divas pilsētas; 28un no Isašara cilts: Kišiona ar tās ganībām, kā arī Debrata ar tās ganībām, 29Jarmuta ar tās ganībām, tāpat Ajin-Ganima ar tās ganībām - četras pilsētas; 30un no Ašera cilts: Mišala ar tās ganībām un Abdona ar tās ganībām, 31Helkata ar tās ganībām, arī Rehoba ar tās ganībām - četras pilsētas. 32Un no Naftaļa cilts: kā glābšanās pilsēta Kedeša Galilejā ar tās ganībām, arī Homat-Dora ar tās ganībām, tāpat Kartana ar tās ganībām - trīs pilsētas. 33Un pavisam Geršona bērnu pilsētu bija trīspadsmit līdz ar to ganībām. 34Pārējiem levītiem no Merārija bērnu dzimtām krita: no Zebulona cilts: Jokneāma ar tās ganībām, kā arī Karta ar tās ganībām, 35Dimna ar tās ganībām, arī Nahalala ar tās ganībām - četras pilsētas; 36un no Rūbena cilts: kā glābšanās pilsēta Becera ar tās ganībām un Jahca ar tās ganībām, 37Kedemota ar tās ganībām, arī Mefaata ar tās ganībām - četras pilsētas; 38un no Gada cilts krita: kā glābšanās pilsēta Ramota Gileādā ar tās ganībām, arī Mahanajima ar tās ganībām, 39Hešbona ar tās ganībām, tāpat Jāzera ar tās ganībām - pavisam četras pilsētas. 40Tā Merārija bērniem pēc viņu dzimtām, pārējiem no Levija bērnu dzimtām, krita, meslus metot, divpadsmit pilsētas. 41Bet pavisam Levija bērniem Israēla bērnu vidū bija četrdesmit astoņas pilsētas līdz ar to ganībām. 42Un ikvienai no šīm pilsētām bija klāt ganības; un tā tas bija pie visām šīm pilsētām. 43Un tā Tas Kungs Israēlam deva visu to zemi, ko Viņš zvērēdams bija apsolījis dot viņu tēviem; un tie to iemantoja un apmetās tur. 44Un Tas Kungs viņiem deva mieru no visām pusēm, kā Viņš to bija ar zvērestu apsolījis viņu tēviem; un neviens no visiem viņu ienaidniekiem nespēja viņiem pretoties, jo visus viņu ienaidniekus Tas Kungs bija nodevis viņu rokā. 45Un netrūka neviena vārda no visiem labiem vārdiem, ko Tas Kungs uz Israēla namu bija runājis, - viss īstenojās, kā bija teikts.

1965. gada Bībeles izdevuma revidētais teksts

© Latvijas Bībeles biedrība, 1997, © Britu un ārzemju Bībeles biedrība, 1965

© Latvian Bible Society, 1997, © British and Foreign Bible Society, 1965

More Info | Version Index