Search form

Mateja 24

1Un, izgājis no Tempļa, Jēzus aizgāja. Tad Viņa mācekļi piegāja pie Viņa, lai rādītu Viņam Tempļa celtnes. 2Bet Jēzus atbildēja tiem un sacīja: "Vai jūs visu to neredzat? Patiesi Es jums saku: šeit akmens uz akmens nepaliks, kas netiks nopostīts." 3Un, Viņam uz Eļļas kalna sēžot, mācekļi piegāja pie Viņa atsevišķi un sacīja: "Saki mums, kad šīs lietas notiks un kāda būs Tavas atnākšanas un pastarā laika zīme?" 4Un Jēzus atbildēja tiem un sacīja: "Pielūkojiet, ka neviens jūs nepieviļ. 5Jo tad daudzi nāks Manā Vārdā un sacīs: Es esmu Kristus, - un tie pievils daudzus. 6Bet jūs dzirdēsit karus un karu daudzināšanu. Esiet nomodā, nebīstieties, jo tam jānotiek; bet tas nav vēl gals. 7Jo tauta celsies pret tautu, valsts pret valsti, un būs bada laiki un zemestrīce dažās vietās. 8Bet tas viss būs tikai lielo bēdu iesākums. 9Tad tie jūs nodos mokās un jūs nokaus, un jūs būsit visu tautu ienīsti Mana Vārda dēļ. 10Un tad daudzi apgrēcināsies un viens otru nodos, un viens otru nīdīs. 11Un daudzi viltus pravieši celsies, un tie daudzus pievils. 12Un, tāpēc ka netaisnība ies vairumā, mīlestība daudzos izdzisīs. 13Bet, kas pastāv līdz galam, tas tiks izglābts. 14Un šis Valstības evaņģēlijs tiks sludināts visā pasaulē par liecību visām tautām, un tad nāks gals. 15Kad nu jūs redzēsit izpostīšanas negantību stāvam svētā vietā, par ko pravietis Daniēls sacījis - kas to lasa, lai uzmana, - 16lai tad tie, kas ir Jūdejā, bēg kalnos. 17Un, kas ir uz jumta, lai nekāpj zemē iznest mantas no sava nama. 18Un, kas ir uz lauka, lai neatgriežas mājās paņemt savas drēbes. 19Bet vai grūtajām un zīdītājām tanī laikā! 20Bet lūdziet Dievu, lai jūsu bēgšana nenotiek ziemas laikā vai sabata dienā. 21Jo tad būs tādas lielas bēdas, kādas nav bijušas no pasaules iesākuma līdz šim laikam un kādas arī vairs nebūs. 22Un, ja šīs dienas netiktu saīsinātas, tad neviens cilvēks neizglābtos; bet izredzēto dēļ šīs dienas tiks saīsinātas. 23Ja tad kas jums sacīs: redzi, še ir Kristus vai tur, - tad neticiet. 24Jo uzstāsies viltus kristi un viltus pravieši un darīs lielas zīmes un brīnumus, lai pieviltu, ja iespējams, arī izredzētos. 25Redzi, Es jums to esmu teicis jau iepriekš. 26Tāpēc, kad tie jums sacīs: redzi, Viņš ir tuksnesī, - tad neizeita ārā; redzi, Viņš ir kambaros, - tad neticiet. 27Jo, kā zibens izšaujas no rīta puses un atspīd līdz vakara pusei, tā būs arī Cilvēka Dēla atnākšana. 28Jo, kur maita, tur salasās ērgļi. 29Bet tūdaļ pēc šā laika bēdām saule aptumšosies, mēness nedos sava spīduma, zvaigznes kritīs no debesīm un debess stiprumi kustēsies. 30Un tad Cilvēka Dēla zīme parādīsies pie debesīm, un tad visas ciltis virs zemes vaimanās un redzēs Cilvēka Dēlu nākam debess padebešos ar lielu spēku un godību. 31Un Viņš izsūtīs Savus eņģeļus ar lielu bazūnes skaņu, un tie sakrās Viņa izredzētos no četriem vējiem, no viena debess gala līdz otram. 32Mācaities līdzību no vīģes koka. Kad viņa zaros jau pumpuri metas un lapas plaukst, tad jūs zināt, ka vasara ir tuvu klāt. 33Tā arīdzan jūs - kad jūs visu to redzat, tad ziniet, ka Viņš ir tuvu durvju priekšā. 34Patiesi Es jums saku: šī cilts nezudīs, tiekāms tas viss notiek. 35Debess un zeme zudīs, bet Mani vārdi nekad nezudīs. 36Bet dienu un stundu neviens nezina, ne debesu eņģeļi, ne Dēls, kā vien Tēvs. 37Jo, kā bija Noas dienās, tā būs arī Cilvēka Dēla atnākšana. 38Jo, tā kā tanīs dienās priekš ūdens plūdiem tie rija un plītēja, precējās un devās laulībā līdz tai dienai, kad Noa iegāja šķirstā, 39un tie nenāca pie saprašanas, tiekāms plūdi nāca un aizrāva visus, tāpat būs arī Cilvēka Dēla atnākšana. 40Tad divi būs laukā, vienu pieņems, otru atmetīs. 41Divas mals dzirnavās, vienu pieņems, otru atmetīs. 42Tāpēc esiet modrīgi, jo jūs nezināt, kurā stundā jūsu Kungs nāk. 43Bet to saprotiet: ja nama kungs zinātu, kurā stundā zaglis nāks, tad tas paliktu nomodā un neļautu ielauzties savā namā. 44Tāpēc esiet arī jūs gatavi, jo Cilvēka Dēls nāks tanī stundā, kuru jūs nedomājat. 45Kurš tad ir uzticīgais un gudrais kalps, ko kungs iecēlis pār savu saimi tiem dot barību savā laikā? 46Svētīgs šis kalps, kad viņa kungs pārnākdams atradīs to tā darām. 47Patiesi Es jums saku: viņš to iecels pār visām savām mantām. 48Bet, ja ļaunais kalps sacīs savā sirdī: mans kungs kavējas nākt, - 49un iesāks sist savus darba biedrus un rīt un plītēt ar plītniekiem, 50tad šā kalpa kungs nāks tādā dienā, kurā viņš to negaida, un tādā stundā, kas viņam nav zināma, 51un to satrieks un tam dos algu ar liekuļiem. Tur būs raudāšana un zobu trīcēšana.

1965. gada Bībeles izdevuma revidētais teksts

© Latvijas Bībeles biedrība, 1997, © Britu un ārzemju Bībeles biedrība, 1965

© Latvian Bible Society, 1997, © British and Foreign Bible Society, 1965

More Info | Version Index