Search form

Nehemijas 7

1Kad mūris bija uzcelts un es biju pavēlējis ielikt vārtos durvis, un bija izkārtoti vārtu sargi, dziedātāji un levīti, 2tad es iecēlu savu brāli Hananiju un Hananju, kādu pils virsnieku, par virspavēlniekiem pār Jeruzālemi, jo Hananja bija ļoti uzticīgs vīrs un bijās Dieva vairāk nekā daudzi citi. 3Un es sacīju viņiem: "Lai Jeruzālemes vārti netop atvērti, iekāms nesāk spīdēt karsta saule, un, kamēr vēl sargi stāv, lai viņi aizslēdz un aizbultē durvis, bet sargus lai ieceļ no Jeruzālemes iedzīvotājiem katru savā vietā un katru iepretim savai mājai." 4Pilsēta bija gan plaša un liela, bet ļaužu tajā bija maz, un jaunuzceltu māju nepavisam nebija. 5Tad mans Dievs iedvesa man sirdī domu, un es sapulcināju dižciltīgos un priekšniekus, un tautu, lai izveidotu viņu cilšu un dzimtu sarakstu. Un es atradu kādu cilšu sarakstu par tiem, kas bija pirmie atnākuši, un es atradu tajā rakstītu tā: 6šie ir Jūdas apgabala ļaudis, kas ir atnākuši atpakaļ no trimdā izsūtītajiem, kurus Bābeles ķēniņš Nebukadnēcars bija izvedis; viņi atgriezās uz Jeruzālemi un Jūdu, katrs uz savu pilsētu, 7nākdami kopā ar Zerubābelu, Ješuu, Nehemiju, Asarju, Raamju, Nahamaniju, Mordohaju, Bilšanu, Misperetu, Bigvaju, Nehumu, Baānu. Israēla tautas vīru skaits bija šāds: 8Paroša dēli, divi tūkstoši viens simts septiņdesmit divi; 9Šefatjas dēli, trīs simti septiņdesmit divi; 10Āraha dēli, seši simti piecdesmit divi; 11Pahat-Moāba dēli, proti, Ješuas un Joāba dēli, divi tūkstoši astoņi simti astoņpadsmit; 12Ēlāma dēli, tūkstoš divi simti piecdesmit četri; 13Zatus dēli, astoņi simti četrdesmit pieci; 14Zakaja dēli, septiņi simti sešdesmit; 15Binnuja dēli, seši simti četrdesmit astoņi; 16Bebaja dēli, seši simti divdesmit astoņi; 17Azgada dēli, divi tūkstoši trīs simti divdesmit divi; 18Adonikāma dēli, seši simti sešdesmit septiņi; 19Bigvaja dēli, divi tūkstoši sešdesmit septiņi; 20Adīna dēli, seši simti piecdesmit pieci; 21Hiskijas Atera dēli, deviņdesmit astoņi; 22Hašuma dēli, trīs simti divdesmit astoņi; 23Becaja dēli, trīs simti divdesmit četri; 24Harifa dēli, simts divpadsmit; 25Gibeona dēli, deviņdesmit pieci; 26Bētlemes un Netofas vīri, simts astoņdesmit astoņi; 27Anatotas vīri, simts divdesmit astoņi; 28Bet-Asmavetas vīri, četrdesmit divi; 29Kirjat-Jeārimas, Kefīras un Beerotas vīri, septiņi simti četrdesmit trīs; 30Rāmas un Gebas vīri, seši simti divdesmit viens; 31Mihmasas vīri, simts divdesmit divi; 32Bēteles un Ajas vīri, simts divdesmit trīs; 33otra Nebo vīri, piecdesmit divi; 34otra Ēlāma dēli, tūkstoš divi simti piecdesmit četri; 35Harima dēli, trīs simti divdesmit; 36Jērikas vīri, trīs simti četrdesmit pieci; 37Loda, Hadida un Ono ļaudis, septiņi simti divdesmit viens; 38Senaas dēli, trīs tūkstoši deviņi simti trīsdesmit. 39Priesteri: Jedajas dēli no Ješuas nama, deviņi simti septiņdesmit trīs; 40Immera dēli, tūkstoš piecdesmit divi; 41Pašhura dēli, tūkstoš divi simti četrdesmit septiņi; 42Harima dēli, tūkstoš septiņpadsmit. 43Levīti: Ješuas dēli no Kadmiēla un no Hodavjas dēlu dzimtām, septiņdesmit četri. 44Dziedātāji: Asafa dēli, simts četrdesmit astoņi. 45Vārtu sargi: Šalluma dēli, Atera dēli, Talmona dēli, Akuba dēli, Hatitas dēli, Šobaja dēli, simts trīsdesmit astoņi. 46Tempļa kalpotāji: Cihas dēli, Hasufas dēli, Tabaota dēli, 47Kerosa dēli, Sias dēli, Padona dēli, 48Lebanas dēli, Hagabas dēli, Šalmaja dēli, 49Hanana dēli, Gidela dēli, Gahara dēli, 50Reajas dēli, Recīna dēli, Nekodas dēli, 51Gasāma dēli, Usas dēli, Pašeaha dēli, 52Besaja dēli, Mehunītu dēli, Nefizītu dēli, 53Bakbuka dēli, Hakufas dēli, Harhuras dēli, 54Bacluta dēli, Mehidas dēli, Haršas dēli, 55Barkosa dēli, Siseras dēli, Temaha dēli, 56Neciaha dēli, Hatifas dēli. 57Salamana kalpu dēli: Sotaja dēli, Sofereta dēli, Peridas dēli, 58Jaālas dēli, Darkona dēli, Gidela dēli, 59Šefatjas dēli, Hatila dēli, Poheret-Hacebajima dēli, Amona dēli. 60Visu Tempļa kalpotāju un Salamana kalpu dēlu kopā bija trīs simti deviņdesmit divi. 61Un šie ir, kas nāca no Tel-Melahas, Tel-Haršas, Kerubas, Adonas un Immeras, bet viņi nevarēja uzrādīt savas dzimtas un savu izcelsmi, vai viņi ir no Israēla: 62Delajas dēli, Tobijas dēli, Nekodas dēli, seši simti četrdesmit divi. 63Arī no priesteru dēliem: Habajas dēli, Hakoca dēli un Barzillaja dēli, kas bija ņēmis sievu no gileādieša Barzillaja meitām un tika nosaukts pēc viņa vārda. 64Viņi gan meklēja savu sarakstu starp tiem, kas bija ierakstīti cilšu sarakstos, bet to neatrada, un viņus izslēdza no priesteru kārtas kā nešķīstus. 65Zemes pārvaldnieks sacīja viņiem, lai viņi neēd no vissvētākā, līdz kamēr kāds priesteris neuzstāsies viņu labā ar urīmu un tumīmu. 66Visā draudzē bija četrdesmit divi tūkstoši trīs simti sešdesmit dvēseļu, 67bez viņu kalpiem un kalponēm, kuru bija septiņi tūkstoši trīs simti trīsdesmit septiņi; viņiem bija divi simti četrdesmit pieci dziedātāji un dziedātājas. 68Viņu zirgu skaits bija septiņi simti trīsdesmit seši, viņu mūļu - divi simti četrdesmit pieci; 69viņu kamieļu bija četri simti trīsdesmit pieci un viņu ēzeļu - seši tūkstoši septiņi simti divdesmit. 70Kādi no tēvu namu galveniem deva līdzekļus darbam: zemes pārvaldnieks nodeva dārgumu krātuvē tūkstoti zelta dareiku, piecdesmit slakāmos kausus, pieci simti trīsdesmit priesteru tērpu. 71Un citi no tēvu namu galveniem darbam deva divdesmit tūkstošus zelta dareiku un divi tūkstošus divi simti sudraba minu. 72Bet pārējie ļaudis deva divdesmit tūkstošus zelta dareiku, divi tūkstošus sudraba minu un sešdesmit septiņus priesteru tērpus. 73Tā priesteri, levīti, vārtu sargi, dziedātāji, daži no ļaudīm un no Tempļa kalpotājiem un viss Israēls apmetās savās pilsētās. Kad septītais mēnesis bija pienācis, Israēla bērni visi bija savās pilsētās.

1965. gada Bībeles izdevuma revidētais teksts

© Latvijas Bībeles biedrība, 1997, © Britu un ārzemju Bībeles biedrība, 1965

© Latvian Bible Society, 1997, © British and Foreign Bible Society, 1965

More Info | Version Index