Search form

4. Mozus 2

1Un Tas Kungs runāja uz Mozu un Āronu: 2"Ikviens lai apmetas pie sava pulka karoga, pie sava tēva nama zīmes, Israēla bērni visi kopā lai apmetas nometnē iepretim un apkārt Saiešanas teltij. 3Pret austrumiem lai apmetas nometnē Jūda zem sava karoga ar saviem pulkiem ar Jūdas cilts vadoni Nahšonu, Aminādaba dēlu. 4Un viņa karapulks, tajā saskaitīto bija septiņdesmit četri tūkstoši seši simti. 5Viņiem blakus lai apmetas Isašara cilts ar Isašara cilts vadoni Neteneēlu, Zuāra dēlu. 6Un viņa karapulks, tajā saskaitīto bija piecdesmit četri tūkstoši četri simti. 7Un tad Zebulona cilts ar Zebulona cilts vadoni Ēliābu, Helona dēlu. 8Un viņa karapulks, tajā saskaitīto bija piecdesmit septiņi tūkstoši četri simti. 9Visu Jūdas nometnē kopā saskaitīto bija simts astoņdesmit seši tūkstoši četri simti vīru pēc to karapulkiem; tiem kā pirmajiem jādodas ceļā. 10Pret dienvidiem lai apmetas Rūbena pulku nometne zem sava karoga ar Rūbena cilts vadoni Ēlicūru, Šedeura dēlu. 11Un viņa karapulks, tajā saskaitīto bija četrdesmit seši tūkstoši pieci simti. 12Viņiem blakus lai apmetas Simeona cilts ar Simeona cilts vadoni Šelumiēlu, Curišadaja dēlu. 13Un viņa karapulks, tajā saskaitīto bija piecdesmit deviņi tūkstoši trīs simti. 14Un Gada cilts ar Gada cilts vadoni Ēliasafu, Deguēla dēlu. 15Un viņa karapulks, tajā saskaitīto bija četrdesmit pieci tūkstoši seši simti piecdesmit vīru. 16Visu Rūbena nometnē kopā saskaitīto bija simts piecdesmit viens tūkstotis četri simti piecdesmit vīru pēc viņu karapulkiem; tiem kā otrajiem jādodas ceļā. 17Pēc tam lai dodas ceļā Saiešanas telts ar levītu nometni, kas atrodas pārējo nometņu vidū; kā tie ir nometušies nometnē, tā arī viņiem ir jāceļas, ikviens lai apmetas savā tam norādītā vietā pie sava pulka karoga. 18Pret rietumiem lai apmetas Efraima pulku nometne zem sava karoga ar Efraima cilts vadoni Elišāmu, Amihuda dēlu. 19Un viņa karapulks, tajā saskaitīto bija četrdesmit tūkstoši pieci simti. 20Viņiem blakus Manases cilts ar Manases cilts vadoni Gamaliēlu, Pedacūra dēlu. 21Un viņa karapulks, tajā saskaitīto bija trīsdesmit divi tūkstoši divi simti. 22Un tad Benjamīna cilts ar Benjamīna cilts vadoni Abidanu, Gideona dēlu. 23Un viņa karapulks, tajā saskaitīto bija trīsdesmit pieci tūkstoši četri simti. 24Visu Efraima nometnē saskaitīto kopā bija simts astoņi tūkstoši viens simts pēc saviem karapulkiem; tiem kā trešajiem jādodas ceļā. 25Pret ziemeļiem lai apmetas Dana pulka nometne zem sava karoga ar Dana cilts vadoni Ahiēzeru, Amišadaja dēlu. 26Un viņa karapulks, tajā saskaitīto bija sešdesmit divi tūkstoši septiņi simti. 27Viņiem blakus lai apmetas Ašera cilts ar Ašera cilts vadoni Pagiēlu, Ohrana dēlu. 28Un viņa karapulks, tajā saskaitīto bija četrdesmit viens tūkstotis pieci simti. 29Un tad Naftaļa cilts ar Naftaļa cilts vadoni Ahīru, Einana dēlu. 30Un viņa karapulks, tajā saskaitīto bija piecdesmit trīs tūkstoši četri simti. 31Visu Dana nometnē kopā saskaitīto bija simts piecdesmit septiņi tūkstoši seši simti; tiem būs kā pēdējiem doties ceļā zem savu pulku karogiem." 32Šie ir Israēla bērnu saskaitītie pēc viņu tēvu namiem; visi, kas tika saskaitīti nometnē pēc viņu karapulkiem, seši simti trīs tūkstoši pieci simti piecdesmit vīru. 33Bet levīti netika ieskaitīti Israēla bērnu kopumā, kā Tas Kungs to Mozum bija pavēlējis. 34Un Israēla bērni izpildīja visu tā, kā Tas Kungs to Mozum bija pavēlējis; tā viņi apmetās pie saviem cilšu karogiem, un tā tie cēlās un atkal devās ceļā, ikviens pie savas cilts un pie sava tēvu nama.

1965. gada Bībeles izdevuma revidētais teksts

© Latvijas Bībeles biedrība, 1997, © Britu un ārzemju Bībeles biedrība, 1965

© Latvian Bible Society, 1997, © British and Foreign Bible Society, 1965

More Info | Version Index