Search form

4. Mozus 7

1Un notika tanī dienā, kad Mozus bija beidzis celt svēto mājokli, bija to svaidījis un iesvētījis ar visiem tā piederumiem, arī altāri un visus tā rīkus svaidījis un iesvētījis, 2tad Israēla vadoņi, savu tēvu namu galvenie, pirmie tuvojās ar saviem upuriem; šie bija augstākie savu cilšu vadoņi, tie, kas bija pār saskaitītiem vīriem. 3Un viņi pienesa savus upurus Tā Kunga priekšā: sešus apklātus ratus un divpadsmit vēršus, vienējus ratus ik no diviem vadoņiem un pa vienam vērsim ik no viena; un tos viņi atveda pie mājokļa. 4Un Tas Kungs runāja uz Mozu: 5"Ņem tos no viņiem, un lai tie noder Saiešanas telts apkopšanas darbiem, un dod tos levītiem, ikvienam pēc viņa pienākumiem." 6Tā Mozus ņēma ratus un vēršus un nodeva tos levītiem. 7Divējus ratus un četrus vēršus viņš nodeva Geršona dēliem viņu kalpošanas darbiem. 8Un četrējus ratus un astoņus vēršus viņš nodeva Merārija dēliem viņu kalpošanas darbiem Itamāra, priestera Ārona dēla, uzraudzībā. 9Bet Kehata dēliem viņš nedeva neko, jo tie kalpoja svētnīcā, un tās piederumi viņiem bija jānes uz pleciem. 10Un vadoņi upurēja iesvētīšanas upurus uz altāra tanī dienā, kad tas tika svaidīts, un vadoņi pienesa savus upurus altāra priekšā. 11Un Tas Kungs sacīja uz Mozu: "Vienā dienā savus upurus altāra iesvētei būs pienest tikai vienam vadonim." 12Un tā, lūk, pirmajā dienā savu upuri pienesa Nahšons, Aminādaba dēls, no Jūdas cilts. 13Un viņa upuris bija: sudraba bļoda, simts trīsdesmit seķeļus smaga, sudraba slakāmais kauss, septiņdesmit seķeļu smags, abi pēc svētnīcas seķeļu svara, un abi pilni ar smalkiem kviešu miltiem, kas sajaukti ar eļļu, par ēdamo upuri, 14zelta kauss, desmit seķeļu smags, pilns ar kvēpināmām zālēm, 15jauns vērsis, auns, viens gadu vecs jērs dedzināmam upurim, 16viens āzis grēku upurim, 17bet kaujamam pateicības upurim: divi vērši, pieci auni, pieci āži un pieci gadu veci jēri. Šis bija Nahšona, Aminādaba dēla, upuris. 18Otrajā dienā upurēja Netaneēls, Zuāra dēls, Isašara vadonis. 19Un viņš pienesa savu upuri: sudraba bļodu, simts trīsdesmit seķeļu smagu, sudraba slakāmo kausu, septiņdesmit seķeļu smagu, abus pēc svētnīcas seķeļu svara un pilnus ar smalkiem kviešu miltiem, sajauktiem ar eļļu, par ēdamo upuri, 20zelta kausu, desmit seķeļu smagu, pilnu kvēpināmām zālēm, 21jaunu vērsi, aunu un gadu vecu jēru dedzināmam upurim, 22āzi grēku upurim, 23bet par kaujamo pateicības upuri: divus vēršus, piecus aunus, piecus āžus un piecus gadu vecus jērus. Tas bija Netaneēla, Zuāra dēla, upuris. 24Trešajā dienā upurēja Zebulona cilts vadonis Ēliābs, Helona dēls. 25Viņa upuris bija: sudraba bļoda, simts trīsdesmit seķeļu smaga, sudraba slakāmais kauss, septiņdesmit seķeļu smags, abi pēc svētnīcas seķeļa svara, un abi pilni ar smalkiem kviešu miltiem, kas sajaukti ar eļļu, par ēdamo upuri, 26zelta kauss, desmit seķeļu smags, pilns ar kvēpināmām zālēm, 27jauns vērsis, auns un gadu vecs jērs dedzināmam upurim, 28āzis grēku upurim, 29bet kaujamam pateicības upurim: divi vērši, pieci auni, pieci āži un pieci gadu veci jēri. Tas bija Ēliāba, Helona dēla, upuris. 30Ceturtajā dienā upurēja Rūbena cilts vadonis Ēlicūrs, Šedeura dēls. 31Viņa upuris bija: sudraba bļoda, simts trīsdesmit seķeļu smaga, sudraba slakāmais kauss, septiņdesmit seķeļu smags, abi pēc svētnīcas seķeļu svara, un abi pilni ar smalkiem kviešu miltiem, kas sajaukti ar eļļu, par ēdamo upuri, 32zelta kauss, desmit seķeļu smags, pilns ar kvēpināmām zālēm, 33jauns vērsis, auns un gadu vecs jērs dedzināmam upurim, 34āzis grēku upurim, 35un kaujamam pateicības upurim: divi vērši, pieci auni, pieci āži, pieci gadu veci jēri. Tas bija Ēlicūra, Šedeura dēla, upuris. 36Piektajā dienā upurēja Simeona cilts vadonis Šelumiēls, Curišadaja dēls. 37Viņa upuris bija: sudraba bļoda, simts trīsdesmit seķeļu smaga, sudraba slakāmais kauss, septiņdesmit seķeļu smags, abi pēc svētnīcas seķeļu svara, un abi pilni ar smalkiem kviešu miltiem, kas bija sajaukti ar eļļu, par ēdamo upuri, 38zelta kauss, desmit seķeļu smags, pilns ar kvēpināmām zālēm, 39jauns vērsis, auns un gadu vecs jērs dedzināmam upurim, 40āzis grēku upurim, 41un kaujamam pateicības upurim: divi vērši, pieci auni, pieci āži, pieci gadu veci jēri. Tas bija Šelumiēla, Curišadaja dēla, upuris. 42Sestajā dienā upurēja Gada cilts vadonis Ēliasafs, Deguēla dēls. 43Viņa upuris bija: sudraba bļoda, simts trīsdesmit seķeļu smaga, sudraba slakāmais kauss, septiņdesmit seķeļu smags, abi pēc svētnīcas seķeļu svara, un abi pilni ar smalkiem kviešu miltiem, kas sajaukti ar eļļu, par ēdamo upuri, 44zelta kauss, desmit seķeļu smags, pilns ar kvēpināmām zālēm, 45jauns vērsis, auns un gadu vecs jērs dedzināmam upurim, 46āzis grēku upurim, 47un kaujamam pateicības upurim: divi vērši, pieci auni, pieci āži, pieci gadu veci jēri. Tas bija Ēliasafa, Deguēla dēla, upuris. 48Septītajā dienā upurēja Efraima cilts vadonis Ēlišāms, Amihuda dēls. 49Viņa upuris bija: sudraba bļoda, simts trīsdesmit seķeļu smaga, sudraba slakāmais kauss, septiņdesmit seķeļu smags, abi pēc svētnīcas seķeļu svara, un abi pilni ar smalkiem kviešu miltiem, kas sajaukti ar eļļu, par ēdamo upuri, 50zelta kauss, desmit seķeļu smags, pilns ar kvēpināmām zālēm, 51jauns vērsis, auns, gadu vecs jērs dedzināmam upurim, 52āzis grēku upurim, 53un kaujamam pateicības upurim: divi vērši, pieci auni, pieci āži, pieci gadu veci jēri. Tas bija Ēlišāma, Amihuda dēla, upuris. 54Astotajā dienā upurēja Manases cilts vadonis Gamaliēls, Pedacūra dēls. 55Viņa upuris bija: sudraba bļoda, simts trīsdesmit seķeļu smaga, sudraba slakāmais kauss, septiņdesmit seķeļu smags, abi pēc svētnīcas seķeļu svara, un abi pildīti ar smalkiem kviešu miltiem, kas sajaukti ar eļļu, par ēdamo upuri, 56zelta kauss, desmit seķeļu smags, pilns ar kvēpināmām zālēm, 57jauns vērsis, auns un gadu vecs jērs dedzināmam upurim, 58āzis grēku upurim, 59un kaujamam pateicības upurim: divi vērši, pieci auni, pieci āži, pieci gadu veci jēri. Tas bija Gamaliēla, Pedacūra dēla, upuris. 60Devītajā dienā upurēja Benjamīna cilts vadonis Abidans, Gideona dēls. 61Viņa upuris bija: sudraba bļoda, simts trīsdesmit seķeļu smaga, sudraba slakāmais kauss, septiņdesmit seķeļu smags, abi pēc svētnīcas seķeļu svara, abi pilni ar smalkiem kviešu miltiem, kas sajaukti ar eļļu, par ēdamo upuri, 62zelta kauss, desmit seķeļu smags, pilns ar kvēpināmām zālēm, 63jauns vērsis, auns, gadu vecs jērs dedzināmam upurim, 64vēl āzis grēku upurim, 65un kaujamam pateicības upurim: divi vērši, pieci auni, pieci āži un pieci gadu veci jēri. Tas bija Abidana, Gideona dēla, upuris. 66Desmitajā dienā upurēja Dana cilts vadonis Ahiēzers, Amišadaja dēls. 67Viņa upuris bija: sudraba bļoda, simts trīsdesmit seķeļu smaga, sudraba slakāmais kauss, septiņdesmit seķeļu smags, abi pēc svētnīcas seķeļu svara, un abi pilni ar smalkiem kviešu miltiem, kas sajaukti ar eļļu, par ēdamo upuri, 68zelta kauss, desmit seķeļu smags, pilns ar kvēpināmām zālēm, 69jauns vērsis, auns, gadu vecs jērs dedzināmam upurim, 70āzis grēku upurim, 71un kaujamam pateicības upurim: divi vērši, pieci auni, pieci āži un pieci gadu veci jēri. Tas bija Ahiēzera, Amišadaja dēla, upuris. 72Vienpadsmitajā dienā upurēja Ašera cilts vadonis Pagiēls, Ohrana dēls. 73Viņa upuris bija: sudraba bļoda, simts trīsdesmit seķeļu smaga, sudraba slakāmais kauss, septiņdesmit seķeļu smags, abi pēc svētnīcas seķeļu svara, un abi pilni ar smalkiem kviešu miltiem, kas sajaukti ar eļļu, par ēdamo upuri, 74zelta kauss, desmit seķeļu smags, pilns ar kvēpināmām zālēm, 75jauns vērsis, auns, gadu vecs jērs dedzināmam upurim, 76āzis grēku upurim, 77un kaujamam pateicības upurim: divi vērši, pieci auni, pieci āži un pieci gadu veci jēri. Tas bija Pagiēla, Ohrana dēla, upuris. 78Divpadsmitajā dienā upurēja Naftaļa cilts vadonis Ahīrs, Einana dēls. 79Viņa upuris bija: sudraba bļoda, simts trīsdesmit seķeļu smaga, sudraba slakāmais kauss, septiņdesmit seķeļu smags, abi pēc svētnīcas seķeļu svara, un abi pilni ar smalkiem kviešu miltiem, kas sajaukti ar eļļu, par ēdamo upuri, 80zelta kauss, desmit seķeļu smags, pilns ar kvēpināmām zālēm, 81jauns vērsis, auns, gadu vecs jērs dedzināmam upurim, 82āzis grēku upurim, 83un kaujamam pateicības upurim: divi vērši, pieci auni, pieci āži un pieci gadu veci jēri. Tas bija Ahīra, Einana dēla, upuris. 84Šīs bija altāra iesvētīšanas dāvanas, ko atnesa Israēla vadoņi dienā, kad altāris tika iesvaidīts: divpadsmit sudraba bļodas, divpadsmit sudraba slakāmie kausi, divpadsmit zelta kausi, 85ikviena sudraba bļoda svēra simts trīsdesmit seķeļu, ikviens sudraba slakāmais kauss svēra septiņdesmit seķeļu, tā ka visu sudraba trauku kopējais sudraba svars bija divi tūkstoši četri simti seķeļu pēc svētnīcas seķeļu svara; 86divpadsmit zelta kausi, kas bija pilni ar kvēpināmām zālēm, ikviens kauss svēra desmit seķeļus pēc svētnīcas seķeļu svara, visu kausu zelta svars bija simts divdesmit seķeļu. 87Un visu dzīvnieku dedzināmam upurim bija: divpadsmit jauni vērši, divpadsmit auni, divpadsmit gadu veci jēri ar piederīgo ēdamo upuri un divpadsmit āži grēku upurim. 88Un visu liellopu kaujamam pateicības upurim bija: divdesmit četri vērši, sešdesmit auni, sešdesmit āži, sešdesmit gadu veci jēri. Šīs bija altāra iesvētīšanas dāvanas pēc tam, kad tas tika svaidīts. 89Un, kad Mozus iegāja Saiešanas teltī, lai ar Viņu sarunātos, tad tas dzirdēja balsi uz viņu runājam no salīdzināšanas vāka virsus, kas apklāja liecības šķirstu, no vietas starp abiem ķerubiem; un Viņš to no augšas uzrunāja.

1965. gada Bībeles izdevuma revidētais teksts

© Latvijas Bībeles biedrība, 1997, © Britu un ārzemju Bībeles biedrība, 1965

© Latvian Bible Society, 1997, © British and Foreign Bible Society, 1965

More Info | Version Index