Search form

Psalmi 106

Dieva žēlastība un Israēla nepateicība

1Alelujā! Teiciet To Kungu, jo Viņš ir laipnīgs un Viņa žēlastība paliek mūžīgi! 2Kas var izteikt Tā Kunga varenos darbus un pienācīgi paust visu Viņa teicamo veikumu slavu? 3Svētīgi tie, kas turas pie patiesības un dara taisnību vienumēr! 4Piemini mani, Kungs, pēc Sava labā prāta uz Savu tautu un nāc pie manis ar Savu palīdzību, 5ka redzam labumu parādāmies Tavos izredzētajos, ka priecājamies par Tavu ļaužu prieku un lepojamies ar savu piederību pie Tavas izredzētās tautas! 6Mēs esam grēkojuši līdz ar mūsu tēviem, esam noziegušies, mēs bijām bezdievīgi. 7Mūsu tēvi Ēģiptes zemē neievēroja Tavus brīnuma darbus, viņi aizmirsa Tavu lielo žēlastību un bija nepaklausīgi pie jūras, pie Niedru jūras. 8Bet Viņš tiem palīdzēja Sava Vārda dēļ, lai parādītu Savu lielo varu. 9Viņš apsauca Niedru jūru, tā kļuva sausa, un Viņš vadīja viņus caur dziļumiem kā pa sausu zemi. 10Tā Viņš izglāba viņus no vajātāju varas un atsvabināja no ienaidnieka rokas. 11Ūdeņi apsedza viņu pretiniekus, nepalika no tiem pie dzīvības it neviens. 12Tad viņi ticēja Viņa vārdiem, viņi teica dziesmās Viņa slavu. 13Bet drīzi viņi aizmirsa Viņa darbus un nenogaidīja, ko Viņš bija lēmis. 14Viņi krita kārībās tuksnesī un kārdināja Dievu tuksnešainos klajumos. 15Dievs apmierināja viņiem viņu kārību, bet uzsūtīja viņu dzīvībām sērgu. 16Viņi apskauda nometnē Mozu un Āronu, Tā Kunga svētītos. 17Tad atvērās zeme un aprija Datanu un aizrāva zemē Abirāma biedrus. 18Uguns iedegās viņu barā, un liesmas sadedzināja bezdievīgos. 19Viņi darināja Horebā teļu un zemojās šī tēla priekšā, 20un tā apmainīja savu Dieva godību pret lopa tēlu, vērša, kas ēd zāli. 21Viņi aizmirsa Dievu, savu glābēju, kas lielas lietas bija darījis Ēģiptes zemē, 22brīnumus Hama zemē, briesmīgus darbus pie Niedru jūras. 23Tad Viņš bija nodomājis viņus iznīcināt, ja nebūtu Mozus, Viņa izraudzītais, par viņiem iestājies Viņa priekšā, lai novērstu Viņa dusmas un glābtu viņus no nāves. 24Viņi nepriecājās par skaisto zemi un neticēja Viņa vārdam, 25bet kurnēja savās teltīs un nepaklausīja Tā Kunga balsij. 26Tad Viņš pacēla pret viņiem Savu roku, lai viņus nomaitātu tuksnesī, 27lai nomāktu viņus tautu starpā un viņus izkaisītu pa dažādām zemēm. 28Tad viņi pieķērās Baalam-Peoram un ēda elkiem nesto ziedojumu gaļu, 29un apkaitināja To Kungu ar saviem darbiem. Kad izcēlās sērga viņu starpā, 30tad cēlās Pinehass un tiesāja, un sērga mitējās. 31Tas viņam tapa pielīdzināts par nopelnu uz bērnu bērniem mūžīgi. 32Tad ļaudis Viņu apkaitināja pie strīdus ūdens, un Mozum bija jāpiedzīvo viņu dēļ ļaunums, 33jo viņi, pretodamies Viņa Garam, sarūgtināja viņa sirdi, un viņš teica neapdomīgus vārdus ar savām lūpām. 34Viņi arī neizdeldēja tautas, kā Tas Kungs viņiem bija pavēlējis, 35bet sajaucās ar citām tautām, piesavinājās viņu dzīves veidu 36un kalpoja viņu elkiem, un tie kļuva viņiem par slazda valgu. 37Savus dēlus un savas meitas viņi upurēja ļauniem gariem 38un izlēja nenoziedzīgas asinis - savu dēlu un savu meitu asinis, ko viņi upurēja Kānaānas elkiem: tā tapa zeme negodā likta ar asinsgrēkiem. 39Tā viņi kļuva nešķīsti ar saviem darbiem un atkrita no Tā Kunga ar savu dzīves veidu. 40Tad iedegās Tā Kunga dusmas pret Viņa tautu, un Viņam bija riebums pret Savu mantojumu; 41Viņš nodeva tos citu tautu rokās, un viņu nīdēji un ienaidnieki valdīja pār viņiem. 42Viņu ienaidnieki spaidīja un nomāca viņus un pakļāva galīgi viņus savai varai. 43Viņš izglāba viņus vairākkārt, taču viņi kaitināja Viņu ar savu pretestīgo sirdsprātu un panīka vēl vairāk savu noziegumu dēļ. 44Bet Viņš uzlūkoja viņu bēdas un uzklausīja viņu piesaukšanu 45un pieminēja Savu derību ar viņiem aiz Savas lielās žēlastības, 46tā ka viņi atrada līdzcietību visos, kas viņus turēja gūstā. 47Palīdzi mums, Kungs, mūsu Dievs, un pulcē mūs atkal kopā - no tām citām tautām, lai varam pateicībā slavēt Tavu svēto Vārdu un būt laimīgi savā lepnumā, ka drīkstam daudzināt Tavu slavu! 48Slavēts lai ir Tas Kungs, Israēla Dievs, mūžīgi mūžam! Un visa tauta lai saka: "Āmen! Alelujā!"

1965. gada Bībeles izdevuma revidētais teksts

© Latvijas Bībeles biedrība, 1997, © Britu un ārzemju Bībeles biedrība, 1965

© Latvian Bible Society, 1997, © British and Foreign Bible Society, 1965

More Info | Version Index