Search form

Genesis 10:10

10Nan inmona ay nen-ap-apowana et nan ili ay Babel, Erek ya Akkad. Siya chana nan sakop nan ili ay Babilonia.

Nan kalin Apo Dios

© 1992, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index