Search form

Genesis 11

Nan Nanopingancha isnan Tori id Babel

1Issan lapona, es-esang nan kalin nan am-in ay takho isnan lofong, et mismis-o nan kalicha. 2Isnan cha khomeg-echan nan takho is apet falaan si akhew, ket ay inomchan cha isnan cheta id Babilonia ya inmili cha ischi.

3Awni pay ke cha't natotya ay mangwanin, “Ali kayo! Khomaeb tako is madchalilyo ay poowan tako ay osto.” Siya na nan kanancha ay itopingcha sa cha't ispartowan am-in nan nenfetfet-akancha. 4Kinwanicha't, “Aye! Tomoping tako is ili ya nan tori ay at-atakchag ay omchan engkhana id chaya, ta machamchamag nan ngachan tako ya at ad-i tako masisyan isnan olay entona isnan lota.”

5Osto'y siya chi ket ay pinmanad si Dios Apo ay nangila isnan ili ya nan tori ay tinoping si takho. 6Sa na't kanan, “Chey, esang chana ay takho ya esang nan kalicha, ya laplapona yangkhay na isnan semsemkencha'y angnen. Awni't makaangnen cha isnan isyangkhay sisa ay laychencha. 7Khomwab tako et ta tekneteknen tako nan kalicha ta ad-i cha enkasiawatan.” 8Et siya chi ay sinisyasisyan Dios Apo chaicha ay nangiwalas ken chaicha isnan olay entona issa isnan lofong. Ya egay et natoloy san toptopingencha ay ili. 9Nangadnan nan chey ay ili is Babel+ mo ke tay ischi nan naneknateknan Dios Apo isnan kalin nan am-in ay takho, ya nailapo ischi nan nangsisyanana ay nangiwalasana ken chaicha isnan olay entona issa isnan lofong.

Nan Wanen-ed Sem

(1 Cronicas 1:24-27)

10Naay nan katontonan nan wanen-ed Sem. Nar-os nan chwa ay tawen kakwasan nan lifog et sinkhasot nan tawen Sem ya winad-ayna nan anakna ay lalaki ay si Arpaksad. 11Sa et natakhotakho kayet is liman khasot ay tawen ya wad-ay nan tapina ay cha na kayet winad-ay ay an-akna.

12Osto ay nentawen si Arpaksad is tolon poo ya lima, winad-ayna nan anakna ay lalaki ay si Sela. 13Sa et natakhotakho kayet is epat khasot ya tolo ay tawen ya wad-ay nan tapina ay cha na kayet winad-ay ay an-akna.

14Osto ay nentawen si Sela is tolon poo, winad-ayna nan anakna ay lalaki ay si Eber. 15Sa et natakhotakho kayet is epat khasot ya tolo ay tawen ya wad-ay nan tapina ay cha na kayet winad-ay ay an-akna.

16Osto ay nentawen si Eber is tolon poo ya epat, winad-ayna nan anakna ay lalaki ay si Peleg. 17Sa et natakhotakho kayet is epat khasot ya tolon poo ay tawen ya wad-ay nan tapina ay cha na kayet winad-ay ay an-akna.

18Osto ay nentawen si Peleg is tolon poo, winad-ayna nan anakna ay lalaki ay si Reu. 19Sa et natakhotakho kayet is chowan khasot ya siyam ay tawen ya wad-ay nan tapina ay cha na kayet winad-ay ay an-akna.

20Osto ay nentawen si Reu is tolon poo ya chwa, winad-ayna nan anakna ay lalaki ay si Serug. 21Sa et natakhotakho kayet is chwan khasot ya pito ay tawen ya wad-ay nan tapina ay cha na kayet winad-ay ay an-akna.

22Osto ay nentawen si Serug is tolon poo, winad-ayna nan anakna ay lalaki ay si Nahor. 23Sa et natakhotakho kayet is chwan khasot ay tawen ya wad-ay nan tapina ay cha na kayet winad-ay ay an-akna.

24Osto ay nentawen si Nahor is chwan poo ya siyam, winad-ayna nan anakna ay lalaki ay si Tera. 25Sa et natakhotakho kayet is sinkhasot ya sinpoo ya siyam ay tawen ya wad-ay nan tapina ay cha na kayet winad-ay ay an-akna.

26Nentawen si Tera is piton poo, esa na wad-ayen cha Abram, Nahor ya si Haran.

Nan Wanen-ed Tera

27Naaycha nan wanen-ed Tera ay aman cha Abram, Nahor ya si Haran. Si Haran nan aman Lot. 28Natey si Haran ischi id Ur id Babilonia ay naiyanakana isnan sisya'y matatakhowan amana. 29Inmasawa cha Abram ken Nahor. Nan ngachan nan asawan Abram et Sarai, ya nan ngachan nan asawan Nahor et Milca ay anak Haran ay aman akhes Isca. 30Maid anak Sarai tay nakot-eg.

31Idwani, inayakhan Tera nan anakna ay si Abram, ya si Lot ay apona ay anak Haran, ya nan innapona ay si Sarai ay asawan Abram, sa cha't tinaynan ischi id Ur id Babilonia ta omey cha isnan ili ay Canaan. Ngem issan inomchanancha id Haran ket ay ischi nan nentey-ancha. 32Ischi nan nateyan Tera issan osto ay nentawen is chwan khasot ya lima.

Nan kalin Apo Dios

© 1992, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index