Search form

Genesis 13:7

7Siya chi nan khotok si kad-in masosmaan nan cheycha'y papaspastolencha. Esang pay, issan chey ay timpo sisya ay omiili nan Cananeo ya Perezeo ischi.

Nan kalin Apo Dios

© 1992, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index