Search form

Genesis 27:38

38Intoloy Esau ay nenseg-aseg-ang ken amana ay nangwanin, “Ay ke es-esang ngen yangkhay nan mabfalin ay ichawchawmo ay bindisyon? Bindisyonam akhes sak-en achi ama!” kinwanina ay nangipapangekhe ay en-akha.

Nan kalin Apo Dios

© 1992, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index