Search form

Genesis 36:31-39

Nan Cheycha'y Ali id Edom

31-39Siya chana nan ali ay nasonsosonson ay nen-ap-apo id Edom esa wad-ay ali isnan Israel:

si Bela ay anak Beor ay nangaeb isnan matangtangad ay ilina ay Dinhaba,

si Jobab ay anak Zera ay iBozra,

si Husam ay iTeman,

si Hadad ay anak Bedad ay nangaeb is matangtangad ay ilina ay Avit (Inafakna nan Midianita isnan faloknitcha id Moab.),

si Samla ay iMasrecca,

si Saul ay iRehobot is kawanga,

si Baal Hanan ay anak Akbor, ya

si Hadad ay nangaeb is matangtangad ay ilina ay Pau. (Si Mehetabel nan asawana. Inan Mehetabel si Matred ya inan Matred si Mezaab.)

40-43Si Esau nan nalpowan nan naycha'y Edomita ay tribo: cha Timna, Alva, Jetet, Oholibama, Ela, Pinon, Kenaz, Teman, Mibzar, Magdiel ya Iram. Nan nentetey-an nan waschin esa isnan naycha'y tribo et ili ay nangadnan isnan ngadngachancha kannay.

Nan kalin Apo Dios

© 1992, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index