Search form

Genesis 40:8

8“To! Wad-ay man nan init-itawmi ya nay maid makaipaawat mo ngag nan laychencha'y kanan,” kinwanicha.

“Si yangkhay achi Apo Dios nan makabfalin ay mangifallikas isnan laychen nan it-itaw ay kanan,” kinwanin Jose. “Okhochenyo ed ken sak-en nan init-itawyo.”

Nan kalin Apo Dios

© 1992, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index