Search form

Genesis 48:4

4Kinwanina, ‘Chey! pagkhanagkhanakek sik-a ta enfalin ay angsan ay ili nan wanen-edmo. Ichowak nan nay ay lota isnan wanen-edmo ay sa cha enkwa is eng-engkhana.’ ”

Nan kalin Apo Dios

© 1992, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index