Search form

Genesis 8:20

Nan Nenchatonan Noe

20Sa et nentoping si Noe is altar ay enchad-ayawan ken Dios Apo. Ya inmala is sin-es-ang isnan masibfan ay enkik-iwi ya ay-ayam, sa na't pinoowan ay mafobfoker is kaaltar engkhana ay chomapo ay nangichoo ken Apo Dios.

Nan kalin Apo Dios

© 1992, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index