Search form

Genesis 9:24

24Isnan naimonawan Noe ya inammowana nan inangnen nan alilis ay anakna ay si Ham ken siya,

Nan kalin Apo Dios

© 1992, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index